Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Consulta i assessorament a l'Oficina d'atenció a la pobresa energètica

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Sol·licitant

Introduïu les dades de la persona, entitat o empresa titular de la sol·licitudEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

Representant

Introduïu les vostres dades identificatives en cas que actueu en nom d'una altra persona, empresa o entitatEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)Dades de contacte

Introduïu les dades necessàries a efectes de comunicació


Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fix o mòbil.


Sol·licito:

Visita concertada amb l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica, per rebre assessorament i, a aquest efecte, DECLARO com a persona sol·licitant que:
- estic empadronat/da a Terrassa

Aigua

Llum

Gas


Servei que es sol·licita:
Assessorament per a canviar condicions contracte de companyies de serveis
Assessorament per a establir acords de pagament de deutes de l'any en curs
Assessorament per a establir acords de pagament de deutes d'anys anteriors
Gestió avís de tall o d'impagament


Declaració responsable
1. Que són certes totes les dades consignades en aquest formulari, com també les que he aportat als professionals dels serveis socials per l'elaboració de l'informe per acreditar la meva situació de risc d'exclusió social d'acord amb l'article 5.10 de la Llei 24/2015
2. Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el que preveu l'article 22 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - Informació important -
Base Jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei peticionat
Responsable del tractament de dades: Ajuntament de Terrassa. C/ Raval de Montserrat, 14, 08221. Telèfon 93 739 70 00
Delegat de Protecció de dades: delegatprotecciodades@terrassa.cat
Servei municipal: Serveis Socials
Finalitat del tractament: registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'Ajuntament i/o empreses municipals depenents, per atendre o donar resposta a una petició, consulta, reclamació, etc.
Categories de dades: aquelles que s'estimi necessàries per a poder tramitar la sol·licitud (dades identificatives, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, dades laborals, d'informació comercial, dades econòmico-financeres i d'assegurances, dades de transaccions, dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives i categories especials de dades personals).
Terminis o criteris de conservació de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la què es varen facilitar i per depurar les possibles responsabilitats que es puguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.
Destinataris de les dades: segons el motiu de la petició aniran adreçades als serveis de l'Ajuntament de Terrassa i/o a les empreses municipals depenents
Transferències internacionals de les dades: no estan previstes
Excercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa
Reclamació: si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Trobareu més informació sobre la nostra Política de Protecció de Dades a l'enllaç següent: http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades

Així mateix, li informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica area.servei.persones@terrassa.cat


(max. 200 caràcters)
 

Informació addicional

Us recordem que aquest tràmit el poden demanar persones, famílies o unitats de convivència empadronades a Terrassa, que poden veure's afectades per situacions de risc residencial i que puguin derivar en dificultats per fer front al pagament dels subministraments bàsics d'aigua, llum i gas.

* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
En vermell hi ha assenyalats els documents imprescindibles per a la tramitació.

Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

 »   Autorització de cessió de dades per demanar ajuts públics
» Seleccioneu el fitxer
 »   Factura de la companyia subministradora de l'aigua
» Seleccioneu el fitxer
 »   Factura de la companyia subministradora de la llum
» Seleccioneu el fitxer
 »   Factura de la companyia subministradora del gas
» Seleccioneu el fitxer
 »   Avís de l'impagament i/o tall del subministrament de la llum
» Seleccioneu el fitxer
 »   Avís de l'impagament i/o tall del subministrament de l'aigua
» Seleccioneu el fitxer
 »   Avís de l'impagament i/o tall del subministrament del gas
» Seleccioneu el fitxer
 »   Autorització de la persona titular, degudament firmada, juntament amb fotocòpia del DNI, Targeta de Residència o Passaport, en el cas d'actuar en representació d'una altra persona
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, gml
NO s'accepten documents pdf de tipus Cartera PDF
.

 
La meva carpeta ciutadana