Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'ajuts per a menjador escolar fora de termini

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

RepresentantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)Dades de contacteNomés números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fixe o mòbil.


Sol·licito:

Ajut/s de menjador escolar fora de termini pel curs 2020-2021, en relació a les següents dades:


Dades de l'alumne/a sol·licitant - 1 -


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
(Ex.: 01/12/2004)

Dades de l'alumne/a sol·licitant - 2 -


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
(Ex.: 01/12/2004)

Dades de l'alumne/a sol·licitant - 3 -


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
(Ex.: 01/12/2004)

En el cas de famílies que hagin d'ntroduir les dades de més de tres fills/es, disposen de l'apartat d'OBSERVACIONS al final d'aquest formulari per fer-ho.

Altres membres computables de la Unitat Familiar
NO cal incloure en aquest apartat els/les menors sol·licitants
En el cas dels progenitors, cal que tots dos constin encara que no convisquin al mateix domicili, si no hi ha separació o divorci legal
Dades d'altres membres de la unitat familiar - 1 -


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
Dades d'altres membres de la unitat familiar - 2 -


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
Dades d'altres membres de la unitat familiar - 3 -


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
Dades d'altres membres de la unitat familiar - 4 -


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
Dades d'altres membres de la unitat familiar - 5 -


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

Situacions específiques de la unitat familiar
Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar
Custòdia compartida quan només autoritza un progenitor (consultar bases)

Dades econòmiques familiars
Percepció d'ajuts econòmics d'urgència social atorgats per l'Ajuntament de Terrassa durant l'any 2019
Percepció de la Renda Garantida de Ciutadania durant l'any 2019 per part d'algun dels membres
Subvenció de l'Agència d'Habitatge de Catalunya en concepte de lloguer a persones arrendatàries amb risc social per motius residencials

Declaració responsable
DECLARO que:
. Són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que quedem assabentats/des que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de l'ajut
. Accepto les bases de la convocatòria per la qual sol·licito l'ajut
. He informat a tots els membres de la unitat familiar de la presentació d'aquesta sol·licitud, que suposa:
a) l'Autorització perquè el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya puguin accedir a les dades vigents de l'Agència Tributària en el moment de la tramitació
b) l'Autorització a l'Ajuntament de Terrassa a consultar la percepció d'ngressos a l'Institut de la Seguretat Social, de cadascú dels membres computables de la unitat familiar de l'alumne/a sol·licitant d'un ajut de menjador escolar
En cas contrari, el/la sol·licitant, en nom de les persones interessades, o en el seu propi, podrà exercir els seus drets d'oposició d'acord amb la legislació vigent marcant la següent casella:
M'oposo a la consulta de dades i documents a les institucions públiques que intervenen en la gestió d'aquesta sol·licitud. En aquest cas em comprometo a aportar en el moment de presentar la sol·licitud tots els documents necessaris per fer la valoració.
(NIF, Nom i cognoms)
(max. 200 caràcters)
. Estic informat/da de l'obligatorietat de presentar els documents requerits davant els òrgans de control de l'Administració per, si escau, verificar-ne les dades
. Estic assabentat/ada que la informació derivada de la formalització d'aquesta sol·licitud donarà lloc a un acord del Consell Comarcal i, per tant, són dades públiques

Autorització
AUTORITZO a què el pagament de l'ajut de menjador es realitzi a l'ajuntament de referència o a l'escola/AMPA que gestiona el servei

L'Ajuntament de Terrassa comprovarà les dades consignades en aquesta sol·licitud en les bases de dades pròpies i d'altres administracions.
La presentació d'aquesta sol·licitud suposa l'autorització a l'ajuntament a tramitar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Occidental, i a traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat d'alumne/a
L'Ajuntament de Terrassa enviarà, a l'adreça de correu electrònic que consta en aquesta sol·licitud, durant el mes d'abril de 2021 l'esborrany per a la nova sol·licitud del curs 2021-2022 amb la finalitat d'agilitzar la tramitació. En cas d'oposar-se, marqui la casella:
M'oposo a l'enviament de l'esborrany de sol·licitud de la convocatòria per al proper curs escolar. L'oposició a l'enviament suposa la presentació d'una sol·licitud nova amb tota la documentació per sol·licitar l'ajut el proper curs


(max. 400 caràcters)

* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

A la sol·licitud s'ha de fer constar el codi identificador de l'alumne/a sol·licitant -IDALU-, assignat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i que ha de facilitar el centre educatiu. Els alumnes de P3 no en disposen. Per la resta és una dada obligatòria.
 »   Conveni o sentència de divorci, en cas de pensió d'aliments. S'escanejarà la part que apliqui (només el full on surt la part econòmica que rep el/s fill/s).
» Seleccioneu el fitxer
 »   Conveni o sentència de divorci, en cas de custodia compartida quan només autoritza un progenitor. S'escanejarà la part que apliqui
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, dxf, dgn, shp, gml.

 
La meva carpeta