Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Tarifació social per a les quotes de les Escoles Municipals del Servei d'Educació

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

Dades de contacte


Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fix o mòbil.


Comunico:

a efectes d'acollir-me a la tarifació social per a les quotes a les escoles municipals del Servei d'Educació, les següents dades:

Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa
Escola Municipal d'Art i Disseny

Dades de l'alumne/a


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

Dades a efectes de tarifació
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Número de document de la persona en aquesta situació:


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
Si
No
inclòs/osa l'alumne/a d'aquest formulari
Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa

Escola Municipal d'Art i Disseny

Escola Municipal La LLar

Escoles bressol municipals

No hi ha més membres matriculats

Si
No
En cas que s'hagi marcat SI a la Custòdia Compartida, es obligatori informar les dades de l'altre progenitor:


Entreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)
(per tal d'informa-lo de la comunicació de les seves dades)
Si
No
En cas afirmatiu, cal especificar:

Declaració responsable
DECLARO que:
. Són certes totes les dades consignades en aquest formulari i que quedem assabentats/des que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació del càlcul de tarifació social
. He informat a tots els membres de la unitat familiar de les següents autoritzacions:
a) Autorització perquè l'Ajuntament de Terrassa pugui accedir a les dades vigents de l'Agència Tributària en el moment de la tramitació
b) Autorització a l'Ajuntament de Terrassa a consultar la percepció d'ingressos a l'Institut de la Seguretat Social, de cadascú dels membres computables de la unitat familiar de l'alumne/a a aplicar la tarifació social
c) Autorització a l'Ajuntament de Terrassa a consultar al departament de Drets Socials els títols de família nombrosa i/o monoparental
d) Autorització a l'Ajuntament de Terrassa a consultar al departament de Drets Socials les dades referents al grau de discapacitat i/o dependència
En cas contrari, qualsevol persona de la unitat familiar podrà exercir el seu dret d'oposició d'acord amb la legislació vigent marcant la següent casella:
M'oposo a la consulta de dades i documents a les institucions públiques que intervenen en la gestió d'aquest tràmit. En aquest cas em comprometo a aportar en el moment de presentar aquesta comunicació tots els documents necessaris per fer la valoració.
(NIF, Nom i cognoms)
(max. 200 caràcters)
. Estic informat/da de l'obligatorietat de presentar els documents requerits davant els òrgans de control de l'Administració per, si escau, verificar-ne les dades

L'Ajuntament de Terrassa comprovarà les dades consignades en aquest formulari a les bases de dades pròpies i d'altres administracions.


(max. 200 caràcters)
 

Informació addicional

---- En el cas d'alumnat menor d'edat, la comunicació de dades ha d'anar a nom del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a ----


* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
En vermell hi ha assenyalats els documents imprescindibles per a la tramitació.

Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

En el cas d'alumnes amb els pares amb situació de separació o divorci:
 »   Sentència de Separació i/o Divorci , pàgina a on consta l'import
» Seleccioneu el fitxer
 »   Extracte del compte corrent , últim, de l'ingrés de la pensió per separació o divorci
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, gml
NO s'accepten documents pdf de tipus Cartera PDF
.

 
La meva carpeta ciutadana