Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Informe d'arrelament social per a tramitació d'estrangeria

Informe d'arrelament social per a tramitació d'estrangeria


Tal com preveu la normativa vigent, un dels supòsits per a l'obtenció de l'autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals és l'arrelament social i que es podrà acreditar mitjançant informe.

Amb l'entrada en vigor del nou reglament d'estrangeria (Reial decret 557/2011, de 20 d'abril), la elaboració de l'informe d'arrelament és competència de la Comunitat Autònoma. És per això que la Generalitat de Catalunya estableix un procés d'emissió de l'informe en el que col·laboren els ajuntaments amb la recollida de les sol·licituds i una proposta d'informe basada en la vinculació de les persones interessades al municipi de residència. La persona ha d'estar empadronada en el municipi on demani l'informe.

Des del 31 de març de 2017, la Generalitat de Catalunya ha suprimit el pagament de la taxa que s'aplicava des del 31 de gener de 2014.

La persona interessada ha d'incorporar el màxim de documentació acreditativa juntament amb el model de sol·licitud establert per la Generalitat. El Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament de Terrassa analitza la documentació i fa la citació a la persona interessada, per a la elaboració de l'informe proposta que enviarà a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, un cop tingui l'informe d'estrangeria fet, avisarà a la persona que l'hagi sol·licitat, mitjançant un missatge SMS amb el dia i el lloc on ha d'anar a recollir-lo (el text de l'SMS inclourà el codi de l'oficina a on els pertoca recollir l'informe. Més avall consta la informació de les oficines de Terrassa). Per això, és molt important:
- que a la sol·licitud hi figuri el número de telèfon mòbil i que aquest sigui correcte, i
- que en el cas defer un canvi de número, s'informi degudament a la Generalitat.

Només es podrà recollir en el punt que específicament se li hagi comunicat en l'SMS. En cas de no recollir-lo en el termini previst, s'enviarà per correu certificat al domicili que figura a la sol·licitud.

Així mateix, la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania enviarà l'informe, via telemàtica,a l'oficina d'estrangeria

L'Informe caduca als 3 mesos des de la data d'emissió.

Així mateix, les persones interessades poden adreçar-se a qualssevol de les oficines de Benestar Social i Família (OBSF) que s'indiquen a continuació, per obtenir informació sobre l'estat de tramitació de l'expedient o bé per obtenir una còpia de l'informe, si s'escau:

- Codi d'oficina: 20 - OBSF I - CA del Matagalls, 1. 08227 Terrassa.
- Codi d'oficina: 81 - OBSF III - CA del Doctor Ullés, 98. 08224 Terrassa.

Per a més informació truqueu al 012

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Terrassa, que no disposi de permís residència, i amb permanència mínima al país de 3 anys.

Documentació que cal presentar

 • Passaport , imprescindible còpia de totes les pàgines que no estiguin en blanc (original i còpia)
 • Documentació acreditativa de permanència mínima de 3 anys en territori espanyol. En el cas de no poder-ho fer amb el Padró Municipal d'Habitants, pot acreditar-la amb qualsevol document oficial. (original i còpia)
 • Documentació acreditativa dels vincles familiars amb persones residents en territori espanyol (original i còpia)
 • Documentació acreditativa de disposar de mitjans de vida: contracte o oferta de treball signada per la empresa contractant, certificacions bancàries, llibreta bancària, comprovants d'enviament de diners al seu pais d'origen... (1) (original i còpia)
 • Documentació acreditativa de la participació en programes d'inserció sociolaboral, ja sigui d'iniciativa pública o privada (original i còpia)
 • Documentació acreditativa de la participació en xarxes socials, pertinença a organitzacions, entitats, ONG, associacions... : carnet d'associat/ada, certificacions o altres proves documentals. (original i còpia)
 • Documentació acreditativa de la participació en programes d'inserció cultural (original i còpia)
 • Documentació acreditativa de l'assistència a cursos de coneixement lingüístic (original i còpia)
 • Acta o certificat d'inscripció en el Registre d'Unions Consensuals per acreditar la formalització de parella de fet amb persona espanyola o estrangera resident. Si la inscripció s'ha fet en l'Ajuntament de Terrassa no caldrà presentar el certificat. (original i còpia)
 • Targeta sanitària o acreditació de cobertura sanitària en el sistema privat. (original i còpia)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

(1) S'hauran d'acreditar documentalment les situacions d'exempció del contracte de treball (consulteu l'apartat d'Observacions)

El Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament de Terrassa farà la consulta a les bases de dades municipals que siguin necessàries per elaborar la proposta d'informe que enviarà a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa de la Generalitat de Catalunya Gratuït des del dia 31 de març de 2017, inclusivament..

Compromís en el termini de resolució

El termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Aquesta Secretaria enviarà un SMS a la persona sol·licitant amb el dia i el lloc on ha d'anar a recollir l'informe.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

 • Sol·licitud de l'Informe d'arrelament social (INF02)
  imprès

Servei responsable

SECRETARIA D'IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA
Ca Calabria, 147 (08015 Barcelona)
Telèfon: 932 701 230
immigracio.bsf@gencat.cat

Observacions

Requisits que permeten sol·licitar el permís de residència i/o treball per arrelament social:
- Permanència continuada a Espanya per un període mínim de 3 anys
- No tenir antecedents penals ni a Espanya ni al país d'origen
- Tenir contracte de treball per un període mínim d'1 any o acreditar ingressos per les situacions d'exempció (*) del contracte de treball previstes.
- Informe d'Arrelament Social elaborat per l'Ajuntament de residència

(*)Situacions per les quals poden estar exempts de presentar contracte de treball per demanar l'Autorització de residència per arrelament social:
- Persones sense contracte però sí amb mitjans de vida.
- Estrangers cònjuges de residents legals amb rendes suficients.
- Estrangers majors de 65 anys amb fills amb residència legal.
- Estrangers fins a 22 anys amb pares residents legals.
- Estrangers majors de 22 anys, excepcionalment, si acrediten ser estudiants amb pares residents legals.
- Raons excepcionals /humanitàries.
- Estrangers amb fills menors d'edat fruit d'una relació anàloga a la conjugal amb ciutadans espanyols o estrangers residents legals.

Informació actualitzada el dia 3-4-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)