Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Ajut en l'Impost de Béns Immobles a famílies monoparentals

Ajut en l'Impost de Béns Immobles a famílies monoparentals


Sol·licitud d'ajut de la quota de l'Impost de Béns Immobles per a famílies monoparentals que es concediran a tots els beneficiaris que acreditin el compliment dels següents requisits:
- Estar en possessió del títol oficial de família monoparental en vigor expedit per la Generalitat de Catalunya.
- No estar convivint maritalment amb una altra persona i, en cas de separació o divorci, que no s'entan percebent rendes de l'anterior cònjuge.
- Si amb la mare/pare conviuen fills majors de 20 anys i menors de 26, han de dependre econòmicament de la mare/pare amb qui conviuen.
- L'immoble gravat per l'IBI ha de ser titularitat del pare o la mare.
- Aquest immoble ha de ser el de la residència habitual de la família i per tant hauran d'estar empadronats en aquest domicili tots els membres de la unitat familiar. El servei responsable farà la consulta al Padró Municipal d'Habitants.
- Que la liquidació de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici 2018 s'hagi pagat en periode voluntari, En el cas que l'impost estigui domiciliat, l'ajut s'aplicarà un cop l'Ajuntament tingui constància del pagament de tots els terminis de la domiciliació.

Aquests ajuts són de caràcter pregat i cal que siguin sol·licitats per la persona interessada.

Cal indicar a la sol·licitud les dades bancàries per transferir, si s'escau, l'import de l'ajut econòmic.

L'import dels ajuts econòmics és podrà gaudir atenent al límit d'ingressos de les persones residents a l'habitatge, en relació amb la quota de l'IBI satisfeta, d'acord amb el següent quadre:
(article 5.4.B de l'Ordenança Fiscal 2.1)

A) B) C) D) E)
Fills Bonificació 50%
Límit d'ingressos
Bonificació 40%
Límit d'ingressos
Bonificació 30%
Límit d'ingressos
Bonificació 20%
Límit d'ingressos
Bonificació 5%
Límit d'ingressos
1 12.748,29 16.572,77 19.122,43 20.397,26 >20.397,26
2 15.138,59 19.680,17 22.707,89 24.221,75 >24.221,75

Per calcular els ingressos s'utilitzaran els criteris de l'article 21 de l'Ordenança Fiscal 1.1. Quan es disposi de rendiments pels següents conceptes, les persones sol·licitants hauran d'aportar documentació que els justifiqui:
- Rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa i estimació objectiva,
- Rendiments per règims especials,
- Rendiments per guanys i pèrdues patrimonials

Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el/la contribuent ni cap de les persones els ingressos dels quals es computin, altres immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que cap d'aquestes persones posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s'atribueixi l'ús de cada immoble a cadascun d'ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència.


» Publicació de l'aprovació de la convocatòria ajuts IBI famílies monoparentals 2018.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Ajut en l'Impost de Béns Immobles a famílies monoparentals amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Persones soles per motiu de maternitat o paternitat solitària, per viduïtat o per separació/divorci, titulars de béns immobles, que convisquin amb els fills i que compleixin els requisits establerts.

Documentació que cal presentar

  • Autorització per a fer la consulta de dades a altres administracions públiques, signada per totes les persones majors d'edat que resideixin al domicili, per a dur a terme la tramitació de la sol·licitud d'ajut en l'impost de Béns Immobles a famílies monoparentals.(1) (original)

Per altres rendiments (si és el cas)

  • Documentació acreditativa dels rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa i estimació objectiva (original)
  • Documentació acreditativa dels rendiments per règims especials (original)
  • Documentació acreditativa dels rendiments per guanys i pèrdues patrimonials (original)

(1) En cas de no autoritzar a fer la consulta de dades a altres administracions públiques, les persones sol·licitants hauran de presentar:

  • Títol de Família Monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya (original)
  • Certificat d'IRPF de l'Agència Tributària (original)
  • Certificat del Servicio Público de Empleo (SEPE) / (INEM), de prestacions per desocupació (original)
  • Certificat de l'INSS que acrediti les prestacions socials públiques que es perceben (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini de presentació

Del 06-03-2018 al 31-03-2018

Compromís en el termini de resolució

3 mesos
La resolució es dictarà i notificarà, expressament.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial
  • Autorització per a la consulta a altres AAPP per a la tramitació de la sol·licitud d'ajut econòmic pel pagament de l'impost sobre Béns Immobles a famílies monoparentals

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Informació actualitzada el dia 6-3-2018

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)