Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Ajut en l'Impost de Béns Immobles a famílies monoparentals


Sol·licitud d'ajut de la quota de l'Impost de Béns Immobles per a famílies monoparentals que es concediran a totes les persones beneficiàries que acreditin el compliment dels següents requisits:

a) La persona titular de família monoparental (mare o pare) ha de ser subjecte passiu de l'IBI de l'habitatge en el qual resideixen, conforme a la legislació d'hisendes locals, excepte en els següents supòsits previstos en l'article 4t apartat 4.2 del Decret 151/2009,

a.a) En el cas del punt d), que és aquella família en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per part de l'altra persona progenitora o convivent; quan la persona que ha patit violència masclista és la titular de la família, resideix en l'immoble i suporta les càrregues relatives a l'habitatge, i el titular del mateix és l'agressor que ja no resideix a la llar.

a.b) En el cas del punt e), que és aquella família en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit abandonament de família per part de l'altra persona progenitora o convivent; quan la persona abandonada sigui la titular de la família, resideix en l'immoble i suporta les càrregues relatives a l'habitatge, i la titularitat del mateix és de qui ha abandonat la llar.

a.c) En el cas del punt f), que és aquella família en la qual una de les persones progenitores convivents hagi estat en situació de privació de llibertat, d'hospitalització o d'altres causes similars durant un període igual o superior a un any; quan la persona que roman en l'habitatge, es la titular de la família i suporta les càrregues relatives a l'habitatge, no és la titular de l'immoble.

b) Aquest immoble ha de ser el de la residència habitual de la família. Aquesta residència s'acredita mitjançant l'empadronament de tots els membres de la família en l'habitatge.

c) Que la liquidació de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici en curs estigui pagada o domiciliada. En aquest cas, l'ajut s'aplicarà un cop l'Ajuntament tingui constància del pagament de tots els terminis de la domiciliació.

d) Que s'estigui en possessió del títol oficial de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya

Aquests ajuts són de caràcter pregat i cal que siguin sol·licitats per la persona interessada.

Cal indicar a la sol·licitud les dades bancàries per transferir, si s'escau, l'import de l'ajut econòmic.

L'import dels ajuts econòmics és podrà gaudir atenent al límit d'ingressos de les persones residents a l'habitatge, en relació amb la quota de l'IBI satisfeta, d'acord amb el següent quadre:
(article 5.4.B de l'Ordenança Fiscal 2.1)

A) B) C) D) E)
Fills Bonificació 50%
Límit d'ingressos
Bonificació 40%
Límit d'ingressos
Bonificació 30%
Límit d'ingressos
Bonificació 20%
Límit d'ingressos
Bonificació 5%
Límit d'ingressos
1 12.748,29 16.572,77 19.122,43 20.397,26 >20.397,26
2 15.138,59 19.680,17 22.707,89 24.221,75 >24.221,75

Per calcular els ingressos s'utilitzaran els criteris de l'article 21 de l'Ordenança Fiscal 1.1. Quan es disposi de rendiments pels següents conceptes, les persones sol·licitants hauran d'aportar documentació que els justifiqui:
- Rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa i estimació objectiva,
- Rendiments per règims especials,
- Rendiments per guanys i pèrdues patrimonials

Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el/la contribuent ni cap de les persones els ingressos dels quals es computin, altres immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que cap d'aquestes persones posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s'atribueixi l'ús de cada immoble a cadascun d'ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència.

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment

Qui el pot demanar?

Les persones titulars del títol oficial de família monoparental, que tramitin la corresponent sol·licitud i que compleixin les condicions i els requisits establerts en l'article 4 del Decret 151/2009 de 29 de setembre de desplegament parcial de la Llei 18/2003.

Documentació que cal presentar

Per altres rendiments (si és el cas)

(1) En cas de no autoritzar a fer la consulta de dades a altres administracions públiques, les persones sol·licitants hauran de presentar:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini de presentació

Fora de termini

Compromís en el termini de resolució

3 mesos
La resolució es dictarà i notificarà, expressament.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 15-11-2021

La meva carpeta ciutadana