Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Preinscripció i matriculació a una escola bressol o llar d'infants públiques


Preinscripció i matriculació a una escola bressol o una llar d'infants, sufragades amb fons públics, de la ciutat de Terrassa.

En data 30 de març de 2007 l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni pel qual l'Ajuntament de Terrassa assumeix les competències relacionades amb el primer cicle de l'educació infantil que s'estableixen a l'article 20 del decret 282/2006, de 4 de juliol, entre elles les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants als centres sostinguts amb fons públics.

L'assumpció de competències implica que l'Ajuntament de Terrassa pot aplicar un barem diferent de l'establert amb caràcter general, respectant en tot cas els criteris de prioritat que marca l'article 84 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de març d'Educació i pot establir també quines són les àrees d'influència dels centres d'educació infantil de primer cicle sostinguts amb fons públics de la ciutat.

Calendari

- Període de presentació de sol·licituds: entre el 7 i el 21 de maig de 2019, ambdós inclosos.
- Publicació de relacions baremades de les sol·licituds: 28 de maig de 2019, a partir de les 12h.
- Termini de reclamació als barems de les sol·licituds: 29, 30 i 31 de maig de 2019.
- Sorteig: 4 de juny de 2019 a les 15:30h a l'Escola Municipal La Llar (Placeta Rosa Puig, 1 - 08221 Terrassa).
- Publicació de la relació definitiva de l'alumnat admès: 10 de juny de 2019, a partir de les 9h.
- Període de matrícula: de l'11 al 19 de juny de 2019, ambdós inclosos.
(La matrícula s'ha de formalitzar en el centre educatiu on s'hagi obtingut plaça)

Formalització de la preinscripció

(del 7 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos)
La sol·licitud de preinscripció pot formalitzar-se al Servei d'Escoles Bressol Municipal -Servei d'Educació-, Carrer de La Rasa, núm. 24, dins dels terminis establerts.
Horari d'atenció:
. de dilluns a dijous de 8:30 a 17:20h
. divendres de 8:30 a 13:40h
Per a la tramitació presencial és imprescindible sol·licitar CITA PRÈVIA a través de:
- Telèfon: trucant al 010 Informació i Tràmits per Telèfon (telèfon gratuït)
- Per internet: servei de cita prèvia

També es pot presentar telemàticament a través del formulari de la Seu Electrònica durant el període de presentació de sol·licituds establert. Aquesta tramitació requereix de la signatura digital electrònica de la sol·licitud amb certificat digital de la persona que actua en nom de l'/la infant.
En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

Més informació» Consulteu les àrees d'influència de les escoles bressol i llars d'infants públiques del municipi de Terrassa

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment

Qui el pot demanar?

Pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet de qualsevol infant en edat d'estar escolaritzat dins l'educació infantil de primer cicle.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

(1)Autorització per a la:
- Consulta a la Tresoreria de la Seguretat Social per comprovar que treballen tots dos progenitors/tutors o un de sol progenitor/a en el cas de famílies monoparentals, o que la mare està en situació de baixa maternal.
- Consulta al Departament de Benestar Social i Família del Títol de Família Nombrosa.
- Consulta al Departament de Benestar Social i Família del Títol de Família Monoparental.
- Consulta a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.

La documentació acreditativa a efectes d'aplicació del barem, s'ha d'aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció. La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de baremació.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Consulteu les tarifes a l'ordenança 3.25 sobre taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (apartat de Normativa relacionada), en cas d'obtenir plaça.

Termini de presentació

- Termini de presentació de sol·licituds: del 7 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos
- Termini de matriculació: de l'11 al 19 de juny de 2019, ambdos inclosos

Compromís en el termini de resolució


Calendari determinat per resolució de la Generalitat.

Impresos

Servei responsable

Servei Escoles Bressol Municipal
Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 081
escoles.bressol@terrassa.cat

Observacions

Si s'al·lega l'existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen, el centre comprovarà directament aquestes circumstàncies

L'ordenança fiscal núm. 3.25, també estableix, en l'article 5è.1, un règim de bonificacions per raó de capacitat econòmica en relació al nivell de renda de les famílies dels alumnes empadronats en el municipi de Terrassa. (Consulteu la informació a l'apartat de "Normativa relacionada")
En cas d'obtenir plaça i sol·licitar bonificació per capacitat econòmica, es farà la consulta de dades d'ingressos familiars a l'Agència Tributària per tal d'aplicar la bonificació corresponent.

Informació actualitzada el dia 6-5-2019

La meva carpeta