Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Declaració responsable d'obertura d'activitat

Declaració responsable d'obertura d'activitat


Tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per a l'obertura, modificació o traspàs de les activitats, instal·lacions i establiments innocus que, per la superfície del local que ocupen i per la seva tipologia, tenen poca incidència ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones.

Les activitats innòcues són les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015 i en laTaula de l'Annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (revisió vigent de 29.04.2015), i les modificacions posteriors. Es pot consultar la Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats del Canal Empresa.

La seva legalització administrativa consisteix en la declaració de la persona titular, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Els traspassos o modificacions substancials de les activitats subjectes a declaració es tramitaran mitjançant la presentació d'una nova Declaració responsable d'obertura a nom del nou titular.

Requisits previs a la declaració responsable d'obertura

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres, quan procedeixi.

 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

 • Disposar de certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.

 • Comprovar si el local on s'ubicarà l'activitat es troba a la zona delimitada al Plànol d'adreces afectades per la zona de seguretat de Protecció Civil i Seguretat industriali si ho està, obtenir l'/els informe/s previ/s de Protecció civil i/o Seguretat Industrial. Si necessiteu aclarir dubtes tècnics, sol·liciteu una cita amb personal tècnic municipal o envieu la vostra consulta a la bústia dels tècnics abans de presentar la sol·licitud.

 • Disposar dels títols habilitants requerits per la normativa per a desenvolupar l'activitat, inclosa la sanitària i de seguretat, quan sigui necessari.

 • Disposar del/s document/s públic/s de poders del legal representant per a la signatura de la declaració responsable en nom del titular que desenvoluparà l'activitat, si s'escau.

 • Disposar de la pòlissa de responsabilitat civil per respondre del risc a tercers derivat del desenvolupament de l'activitat.

 • Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent, amb autoliquidació.

Un cop efectuada la Declaració, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat a un Pla d'inspecció per verificar el compliment de la normativa que li sigui d'aplicació, així com la correcció de les dades declarades.

La Declaració no otorga a la persona o empresa titular de l'activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en la declaració, els documents que s'acompanyin i/o en el certificat tècnic, que sigui detectada en les actuacions de verificació, suposarà que la declaració serà sotmesa a un procediment administratiu d'esmena i/o sancionador, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s'hagués de respondre.

Més informació» Consulteu la pàgina web de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE)

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Declaració responsable d'obertura d'activitat amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Declaració responsable d'obertura d'activitat Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Les persones, entitats i empreses que vulguin iniciar una activitat, instal·lació o establiment o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual actua.

Documentació que cal presentar

 • Declaració responsable d'activitat (formulari estructurat) (original)
 • Poders del representant de la persona jurídica, si s'escau. (original)

En el supòsit que la persona que tramita la Declaració responsable no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, si escau (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

El preu de la taxa es calcula d'acord amb l'O.F. 3.33 i depèn del metres quadrats de l'activitat i del Vector Ambiental i de Seguretat (VAS) establert a l'Ordenança d'usos i activitats.

Cal que realitzeu el tràmit d'Autoliquidació de la taxa de les activitats i instal·lacions

Termini de presentació

La declaració pot presentar-se a l'Ajuntament en qualsevol moment previ a l'obertura de l'activitat, instal·lació o establiment. A partir de la data de presentació l'activitat podrà iniciar-se.

Impresos

 • Declaració responsable per a l'obertura d'una activitat
 • Certificat tècnic (CS)
 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona

Servei responsable

Servei d'Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

L'imprès o el formulari de la declaració haurà de tenir tots els camps obligatoris, marcats amb asterisc (*), correctament complimentats.

Ajudes


Per emplenar el formulari, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

 1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

 2. Referència cadastral. Consulteu:
 3. Número d'expedient o comunicació d'obres: consulteu la notificació d'atorgament de llicència d'obres o el registre d'entrada de la comunicació d'obres.

 4. Codi CCAE 2009 / Codi IAE: consulteu el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Informació actualitzada el dia 26-9-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Servei d'Activitats Econòmiques

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)