Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Declaració responsable d'obertura d'activitat


Tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per a l'obertura, modificació o traspàs de les activitats, instal·lacions i establiments innocus que, per la superfície del local que ocupen i per la seva tipologia, tenen poca incidència ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones.

Les activitats innòcues són les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015 i en la Taula de l'Annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (revisió vigent de 29.04.2015), i les modificacions posteriors.

La seva legalització administrativa consisteix en la declaració de la persona titular, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Els traspassos o modificacions substancials de les activitats subjectes a declaració es tramitaran mitjançant la presentació d'una nova Declaració responsable d'obertura a nom del nou titular.

És obligatori fer efectiu el pagament de la Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals. L'autoliquidació forma part de la tramitació telemàtica del formulari.


Requisits previs a la declaració responsable d'obertura

Un cop efectuada la Declaració, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat a un Pla d'inspecció per verificar el compliment de la normativa que li sigui d'aplicació, així com la correcció de les dades declarades.

La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en la declaració, els documents que s'acompanyin i/o en el certificat tècnic, que sigui detectada en les actuacions de verificació, suposarà que la declaració serà sotmesa a un procediment administratiu d'esmena i/o sancionador, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s'hagués de respondre.

Més informació