Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Declaració responsable d'obertura d'activitat L'entrada en vigor de la Llei 18/2020, de Facilitació de l'activitat econòmica, deixa sense efecte aquest règim de tramitació. Adreçeu-vos al tràmit de Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic.

 


Tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per a l'obertura, modificació o traspàs de les activitats, instal·lacions i establiments innocus que, per la superfície del local que ocupen i per la seva tipologia, tenen poca incidència ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones.

Les activitats innòcues són les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015 i en la Taula de l'Annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (revisió vigent de 29.04.2015), i les modificacions posteriors.

La seva legalització administrativa consisteix en la declaració de la persona titular, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Els traspassos o modificacions substancials de les activitats subjectes a declaració es tramitaran mitjançant la presentació d'una nova Declaració responsable d'obertura a nom del nou titular.

És obligatori fer efectiu el pagament de la Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals. L'autoliquidació forma part de la tramitació telemàtica del formulari.


Requisits previs a la declaració responsable d'obertura

Un cop efectuada la Declaració, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat a un Pla d'inspecció per verificar el compliment de la normativa que li sigui d'aplicació, així com la correcció de les dades declarades.

La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en la declaració, els documents que s'acompanyin i/o en el certificat tècnic, que sigui detectada en les actuacions de verificació, suposarà que la declaració serà sotmesa a un procediment administratiu d'esmena i/o sancionador, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s'hagués de respondre.

Més informació» Consulteu la pàgina web de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE)

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones, entitats i empreses que vulguin iniciar una activitat, instal·lació o establiment o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual actua.

Documentació que cal presentar

En el supòsit que la persona que tramita la Declaració responsable no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

Es calcula d'acord amb l'Ordenança Fiscal 3.33 i depèn del metres quadrats de l'activitat i del Vector Ambiental i de Seguretat (VAS) establert a l'Ordenança d'usos i activitats.

Termini de presentació

La declaració pot presentar-se a l'Ajuntament en qualsevol moment previ a l'obertura de l'activitat, instal·lació o establiment. A partir de la data de presentació l'activitat podrà iniciar-se.

Impresos

Servei responsable

Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

L'imprès o el formulari de la declaració haurà de tenir tots els camps obligatoris, marcats amb asterisc (*), correctament emplenats.


Ajudes

Per emplenar el formulari, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.
  1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)
  2. Referència cadastral. Consulteu:
  3. Número d'expedient o comunicació d'obres: consulteu la notificació d'atorgament de llicència d'obres o el registre d'entrada de la comunicació d'obres.
  4. Codi CCAE 2009 / Codi IAE: consulteu el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Informació actualitzada el dia 7-5-2019

La meva carpeta