Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Transmissió de la llicència del mercat setmanal Martí l'Humà


La transmissió de la llicència del mercat setmanal Martí l'Humà es durà a terme amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel termini que resti de la durada de la llicència i sempre i quan el titular de la parada que transmet estigui al corrent de les obligacions tributàries municipals, i només serà efectiu a partir del moment en que es notifica la corresponent autorització municipal.

S'eximirà del pagament de la taxa a liquidar en concepte de traspàs en el cas de transmissions a familiars fins el segon grau de consanguinitat quan la transmissió vingui motivada per situacions de jubilació, mort, invalidesa o situació d'incapacitat laboral permanent del titular, degudament acreditades.

En cas de mort del titular, l'autorització podrà ser transmesa d'acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor haurà de comunicar a l'Ajuntament, en el termini de tres mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l'autorització. Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa s'acompanyarà a la sol·licitud un escrit en el què manifestin la seva renúncia expressa del seu dret en favor de l'adquirent. En cas que en el termini de tres mesos des de la defunció no es comuniqui qui és la persona que succeirà en la titularitat, la llicència revertirà en favor de l'Ajuntament.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Persona titular de la llicència.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Compromís en el termini de resolució

6 setmanes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatius

Servei responsable

Comerç
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 407
comerciants@terrassa.cat

Observacions

L'obtenció de la llicència durant el segon semestre de l'any implica satisfer el 50% de l'import de la taxa anual.

Informació actualitzada el dia 4-2-2019

La meva carpeta