Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització d'instal·lació de parades per a la Diada de Sant Jordi


Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, es podrà sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de parades no permanents a la via pública destinades, exclusivament, a la venda de roses i llibres per a activitats econòmiques del sector professional del llibre i de la rosa, entitats sense ànim de lucre, centres escolars i partits polítics.


Qui pot sol·licitar-ho, espais ofertats i mides de les parades de venda

1. Activitats econòmiques del sector professional del llibre i de la rosa:

 • Les persones físiques o jurídiques que exerceixen una activitat econòmica del sector professional del llibre i/o de la rosa a la ciutat de Terrassa.
 • Les editorials o empreses que tinguin llicència d'activitats per a la venda al major de llibres.
 • Comerços que estiguin donats d'alta a l'epígraf número 659.4 de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Punts de venda:

 • Un davant del seu establiment, sempre que l'espai ho permeti
 • Un altre en una ubicació diferent.

  La mida de la parada serà de 6 metres lineals per a les persones professionals del llibre i 3 metres lineals per a les persones professionals de les roses, tal com estableixen les Bases Reguladores.

  Dies de venda:

 • Els dies 22 i 23 d'abril (poden escollir instal·lar-s'hi un o dos dies).


  2. Entitats sense ànim de lucre:
  Entitats cíviques, socials i culturals amb seu a Terrassa que estiguin degudament inscrites en el Registre Municipal d'Entitats (REMAC).

  Punts de venda: Un màxim de 2 parades.

 • La mida de la parada serà de màxim 3 metres lineals.

  Dies de venda:

 • Únicament 23 d'abril de 2024.


  3. Centres Escolars:
  Els centres escolars; escoles i instituts de Terrassa, i les universitats de Terrassa.

  Punts de venda: Un màxim de 2 parades.

 • La mida de la parada serà de màxim 3 metres lineals.

  Dies de venda:

 • Únicament 23 d'abril de 2024.


  4. Partits Polítics:
  Els partits polítics amb representació o no en el Govern Municipal de Terrassa i amb seu a Terrassa.

  Punts de venda: Un màxim d'1 parada.

 • La mida de la parada serà de màxim 3 metres lineals.

  Dies de venda:

 • Únicament 23 d'abril de 2024.


  Espais de venda i criteris d'adjudicació

  Consultar les Bases Reguladores per a la instal·lació de parades per a la venda de roses i llibres durant la Diada de Sant Jordi a la ciutat de Terrassa per a l'any 2024.


  Condicions de les parades
  a. La mida per parada serà de màxim 3 metres lineals a totes les ubicacions. No obstant i això, allà on ho permetin les Bases Reguladores serà de fins a màxim 6 metres lineals. En cap cas es podrà sobrepassar les mides establertes en l'autorització.
  b. La instal·lació de la parada es farà respectant la ubicació indicada a la llicència i no s'impedirà l'accés per part dels vianants al mobiliari urbà o a d'altres serveis públics.
  c. La persona titular serà la responsable que el sistema estructural de la parada tingui la consistència suficient i les condicions de seguretat adequades per evitar riscs i accidents de tot tipus.
  d. S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja i salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
  e. Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a la llicència.
  f. No està permesa la instal·lació de generadors elèctrics sense que compleixin els requisits tècnics i s'obtingui específicament l'autorització.


  Condicions de l'autorització i altres
  a. L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
  b. Muntatge/desmuntatge: l'horari d'ocupació per la realització del muntatge serà entre les 7:00 i les 9:00 hores, i el desmuntatge es realitzarà el mateix dia de 21:00 a les 23:00 hores. L'horari de venda serà de 9:00 a 21:00h.
  c. No es podrà instal·lar cap parada sense la corresponent autorització.
  d .El /la titular de l'autorització podrà vendre únicament els productes autoritzats.
  e. S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja, salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.


  Aplicació de les taxes

  Aquesta activitat pot estar subjecte al pagament de la taxa recollida a l'Ordenança Fiscal 3.11 reguladora de la taxa per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la Via Pública.

 • Les autoritzacions per a l'exercici d'activitats comercials, per venda o no sedentària per festivitats tradicionals, per metre lineal o fracció i dia, hauran de fer efectiva una taxa de 6,81 euros.

 • Estaran exempts del pagament de la taxa les entitats sense ànim de lucre, sempre que l'activitat desenvolupada no produeixi directament cap tipus de rendes o, si en produeix, que aquestes siguin en benefici o per complir amb la finalitat de la pròpia entitat i que no s'obtinguin per tercers amb ànim lucratiu.


 • Informació addicional

  Consulteu les Bases Reguladores per a la instal·lació de parades per a la venda de roses i llibres durant la Diada de Sant Jordi a la ciutat de Terrassa per l'any 2024.


  Imprès

  Per a poder continuar amb la sol·licitud per a la instal·lació d'una parada de Sant Jordi, és necessari que empleneu el model únic de declaració responsable a la via pública que trobareu a l'apartat d'Impresos més avall, i l'adjunteu a la instància.

  Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

  Qui el pot demanar?

  Poden sol·licitar la instal·lació de punts de venda de llibres i flors:

 • Activitats econòmiques del sector professional del llibre i de la rosa amb seu a Terrassa
 • - Persones físiques/jurídiques que exerceixen com a professionals d'activitat econòmica en el sector
  - Editorials o empreses amb llicència d'activitats per a venda al major de llibres
  - Comerços donats d'alta amb l'epígraf 659.4 a l'IAE

 • Entitats sense ànim de lucre amb seu a Terrassa
 • - Entitats cíviques
  - Entitats socials
  - Entitats culturals

 • Centres educatius amb seu a Terrassa
 • - Escoles
  - Instituts
  - Universitats

 • Partits Polítics amb representació o no en el Govern Municipal de Terrassa i amb seu a Terrassa
 • Consultar Bases

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Ordenança Fiscal 3.11 . - Taxa per a l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública.

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini de presentació

  Les sol·licituds d'autorització per a la venda de roses i llibres per a la Diada de Sant Jordi es poden presentar del 5 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos.

  Compromís en el termini de resolució

  15 dies des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a les autoritzacions de venda no sedentària dins del període establert.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  2 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Via Pública
  Ca de la Mare de Déu del Mar, 49 BA (08222 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  via.publica@terrassa.cat

  Observacions

  NO es podrà fer el pagament de la taxa sense la prèvia autorització per a la instal·lació de la parada de venda per part del servei responsable.


  En cas de desistiment per part de la persona interessada i segons l'Ordenança Fiscal 3.11, una vegada autoritzada i notificada l'activitat, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes.


  Els/les titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els riscos i accidents de tot tipus. En especial resten obligats a preservar rutes d'entrada i sortida de vehicles d'emergència, en previsió de qualsevol eventualitat.


  No es garanteix la ubicació a l'emplaçament sol·licitat ni a la concessió dels metres sol·licitats.


  En el cas de les activitats econòmiques del sector professional del llibre i de la rosa, que durant els dies 22 i/o 23 d'abril sol·licitin una parada davant del seu establiment, el número de metres restarà condicionat a les dimensions de la façana de l'establiment i a la idoneïtat de la instal·lació.


  En el cas que davant de la façana de l'establiment no sigui possible la instal·lació, s'intentarà buscar una ubicació el mes a prop possible de l'establiment.

  Informació actualitzada el dia 4-3-2024

  La meva carpeta ciutadana