Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació d'oferta per concórrer a una subhasta pública


L'Ajuntament de Terrassa ha acordat mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 4 de març de 2022 iniciar el procediment d'alienació de la finca ubicada al Passeig Francesc Macià, núm. 26 de Rubí, bé de caràcter patrimonial, ja que la considera innecessària per a l'ús general o per al servei públic i interessa la seva venda.

L'objecte del contracte és l'alienació de l'esmentat bé mitjançant el procediment obert previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la que es transposa l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. La forma d'adjudicació de l'alienació serà la subhasta pública.

El pressupost base de licitació ascendeix a l'import de 569.421 euros (cinc-cents seixanta-nou mil quatre-cents vint-i-un euros) segons taxació immobiliària elaborada i adjuntada als plecs.

La participació en la subhasta per part dels licitadors es realitza sota el seu propi risc i ventura. D'acord amb l'apartat 7 de la clàusula 7.1 del Plec de Clàusules Administratives, la participació en el procediment suposa l'acceptació incondicionada per part del licitador del contingut dels plecs, eximint a l'Ajuntament de Terrassa de qualsevol responsabilitat vers la finca objecte d'alienació un cop s'hagi procedit a l'adjudicació.

Per tal de concórrer en el procediment de subhasta únicament s'admet com a mitjà identificatiu el certificat digital. En aquest sentit, les persones físiques NO podran signar mitjançant IdCat Mòbil.

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Pot concórrer a la present licitació qualsevol persona física o jurídica amb plena capacitat d'obrar i que compleixi tots els requisits exigits als plecs.

Documentació que cal presentar

Els documents signats i en format pdf s'hauran d'adjuntar al formulari telemàtic.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

No es preveu cap pagament per concórrer en el procediment, més enllà de l'obligatorietat d'haver constituït garantia provisional.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit o Bizum.

Termini de presentació

Del 04-05-2022 al 23-05-2022

Impresos

Servei responsable

Servei de Patrimoni i Manteniment
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
patrimoni@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 3-5-2022

La meva carpeta ciutadana