Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació d'ofertes per a la cessió patrimonial d'ús gratuït mitjançant procediment obert


Presentació de la documentació requerida per a la cessió d'ús gratuïta mitjançant procediment obert de la nau situada al carrer Mare de Déu dels Àngels número 21 de Terrassa destinada a la realització d'activitats culturals.

Les anomenades "Naus de la Fundació Divorra", situades al carrer de Mare de Déu dels Àngels, 21 de Terrassa, en el cadastre consten de tres referències registrals diferents, però a la realitat formen una única nau.

Actualment la nau es troba en desús i és per això que el seu estat, tot i no ser deficient, requereix d'actuacions per a la seva normal utilització i per a l'adequació al nou ús que se'n faci. És per això, que el/la nou/nova cessionari/ària haurà de realitzar tota una sèrie d'obres i actuacions, al seu càrrec.

Caldria fer actuacions i modificacions per tal de garantir el compliment de la normativa vigent, dotar la nau de totes les instal·lacions o procedir a una actuació global per tal de garantir l'estanquitat de les cobertes deteriorades, així com la substitució de materials i l'aprofitament de l'aigua per el reg i reforçar l'estructura.

Atesa la seva situació dins del districte 0, la seva qualificació urbanística E7 (equipament cultural) i els serveis culturals que formen l'entorn de la nau, es creu convenient que l'ús de les mateixa giri entorn la cultura popular. El fet d'afegir aquest nou espai d'ús cultural, en concret de la cultura popular, pretén arrelar els nostres costums i afegir noves atraccions turístiques per a la ciutat de Terrassa.

És cessió patrimonial de caràcter gratuït i exempt del cànon per un període de 50 anys, fruit d'un concurs mitjançant un plec de clàusules que indiqui els requeriments que haurà de complir el/la futur/a cessionari/ària.

Per tal de concórrer en el procediment únicament s'admet com a mitjà identificatiu el certificat digital, segons consta a l'apartat 2n de la claúsula vintena del plec de condicions.

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Pot concórrer a la present licitació qualsevol persona física o jurídica amb plena capacitat d'obrar i que compleixi amb els requisits exigits als plecs

Documentació que cal presentar

Consulteu la documentació requerida en aquest procediment.

1. Requeriments generals del/de la cessionari/ària i de la seva activitat (fins a 320 punts)

En aquest punt caldrà presentar el conjunt de documentació que l'entitat consideri adient per acreditar els criteris valorables per part de l'òrgan de contractació

2. Proposta d'acondicionament de la nau (fins a 435 punts)

3. Solvència econòmica (fins a 745 punts)

4. Declaració responsable (Annex 1 del Plec)

Les entitats hauran d'identificar cadun dels documents. Serà necessari que facin constar a cada full quin és el punt que estan justificant.

La documentació que es presenti ha de ser en format pdf i s'haurà d'adjuntar al formulari telemàtic.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

En aquells punts on les entitats hagin d'aportar documentació de més d'un criteri de valoració, serà responsabilitat d'aquestes indicar de manera clara, concisa i inequívoca quina part de la documentació tramitada es pretén que sigui valorada en cadascun dels diferents criteris. En el cas que l'òrgan de contractació consideri que resulta incomprensible apreciar quins documents s'han presentat per a l'acreditació de cada mèrit, aquest no entrarà a valorar ni puntuar el conjunt de documentació aportada.

Preu

No es preveu cap pagament per concórrer en el procediment.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit o Bizum.

Termini de presentació

Del 03-08-2021 al 15-09-2021

Impresos

Servei responsable

Servei de Patrimoni i Manteniment
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
patrimoni@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 3-8-2021

La meva carpeta ciutadana