Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Subvenció pel foment d'actuacions per a la dinamització comercial de la campanya de Nadal


Concessió de subvencions per a promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions de les associacions de comerciants sense ànim de lucre de la ciutat de Terrassa per la campanya nadalenca.

Les línies d'ajuts es concreten en:

 • Suport a la despesa d'enllumenat nadalenc d'aquelles associacions de comerciants que instal·lin conjunts ornamentals per a l'enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Terrassa, complementàries al guarniment que l'Ajuntament realitzarà en el marc de les seves actuacions nadalenques.

 • Suport a l'organització de projectes, programes i accions per tal de fomentar activitats d'interès públic o social que dinamitzi el comerç urbà de proximitat per la campanya nadalenca.
 • La tramitació d'aques ajut és exclusivament telemàtica i el formulari de sol·licitud inclou una declaració responsable de compliment dels requisits per a ser beneficiària de l'ajut. Amb la petició, cal adjuntar la corresponent memòria descriptiva del projecte (model disponible a l'apartat d'Impresos d'aquest tràmit).


  Requisits previs


 • Cal que les associacions o entitats relacionades amb el comerç de Terrassa dispossin d'un certificat digital qualificat, vàlid i vigent.
 • Per a més informació, consulteu les Bases específiques de les subvencions pel foment d'actuacions per la dinamització comercial de la campanya de Nadal on trobareu, entre d'altres informacions, els conceptes subvencionables i les condicions que han de reunir els projectes.

  Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

  Qui el pot demanar?

  Les associacions o entitats relacionades amb el comerç de Terrassa, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent Registre municipal d'entitats de Terrassa. També es poden presentar sol·licituds si les entitats o associacions es troben en procés d'inscripció al Registre municipal d'entitats, fent constar aquesta circumstància, però en cap cas podran ser beneficiàries de la subvenció si no acrediten la inscripció definitiva abans de la resolució de la convocatòria corresponent.

  En el cas d'entitats, associacions i altres persones jurídiques que no disposin de certificat de representant de persona jurídica, el representant legal podrà signar la sol·licitud amb el seu certificat de persona física.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Gestió gratuïta.

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds és del dia 19 al 28 de novembre, ambdòs inclosos.

  Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini establert no serà admesa a tràmit.

  Compromís en el termini de resolució

  El termini màxim per emetre resolució és de 2 mesos comptats des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.

  Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  2 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Comerç
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 407
  comerciants@terrassa.cat

  Observacions

  A l'empara d'allò establert a l'article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, del qual s'aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, la presentació d'una subvenció comporta l'autorització de qui sol·licita a l'Ajuntament de Terrassa, perquè obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions de Seguretat Social a través de certificats telemàtics, d'aquesta manera no serà necessari que la persona que sol·licita presenti l'oportuna certificació.

  Informació actualitzada el dia 25-11-2021

  La meva carpeta