Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de prestació econòmica per a activitats extraescolarsÉs molt important que abans de fer qualsevol acció llegiu detingudament tota la informació de com tramitar i quina documentació cal presentar.


Aquestes prestacions econòmiques van destinades a contribuir al finançament de les despeses per a activitats extraescolars, dirigides a infants i joves, en el curs escolar 2021-2022 i organitzades a la ciutat de Terrassa.

La finalitat d'aquestes prestacions és afavorir i fomentar l'assistència d'infants i joves a les diverses activitats extraescolars que s'organitzen a la ciutat de Terrassa, facilitant l'accés amb l'objectiu de millorar la seva socialització i integració, contribuir preventivament en la disminució de processos de desigualtat social i mitigar els riscos de l'exclusió social.

L'import màxim de la prestació atorgada serà de 300 euros per infant o jove. L'mport màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.

L'infant o jove podrà gaudir d'una o més activitats, durant el curs escolar. l'import màxim de prestació no podrà excedir de 300 euros per infant o jove.

En tots els casos d'atorgament de prestacions amb un import màxim, si el preu d'inscripció és inferior a aquest import, la prestació s'ajustarà al cost real.

Si la prestació econòmica, només la sol·licita un dels progenitors, en el cas de custòdia compartida, la prestació serà el 50% de l'import que correspongui.


Requisit econòmic de la Unitat Familiar de Convivència

Composició unitat familiar

de convivència

Renda disponible màxima

mensual 2021

2 membres

1.115,48 euros

3 membres

1.434,18 euros

4 membres

1.752,89 euros

5 membres

2.071,60 euros


S'han de declarar els ingressos que percebin:
-L'infant/jove per qui es sol·licita la prestació.
-Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.
-Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.
-Germans/es de l'infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.


Suport a la tramitació
La sol·licitud i la documentació imprescindible s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.

IMPORTANT: La sol·licitud ha d'anar a nom del pare, la mare, el/la tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant, adolescent o jove.

Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d'Orientació Social


És obligatori aportar els documents requerits a la tramitació adjuntant-los al formulari telemàtic a l'apartat d'afegir documents (consulteu el documents a l'apartat de Documentació que cal presentar disponible més avall). Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà donar tràmit a la sol·licitud.

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d'infants, adolescents i joves, amb edat compresa entre els 3 anys (complerts com a màxim en data 31-12-2021) i els 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %, l'edat de la persona beneficiària s'amplia fins els 22 anys.

En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s'ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades d'ambdues persones.

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.

Documentació que cal presentar

RECORDEU: Si no s'adjunta la documentació obligatòria , NO es podrà donar tràmit a la sol·licitud.

Els documents estan disponibles a l'apartat d'Impresos

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds va ser del 16 al 25 de novembre de 2021.
En el cas que no s'hagués pogut presentar la sol·licitud en el termini establert, i per aquelles situacions sobrevingudes al llarg del curs escolar 2021-22, el termini de presentació de sol·licituds serà del 2 de gener a l'1 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Compromís en el termini de resolució

Un cop resoltes les sol·licituds presentades, la seva resolució es notificarà electrònicament a la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un SMS al mòbil facilitat.

Impresos

Servei responsable

Serveis Socials
Cr de Montcada, 596 (08223 Terrassa)
Telèfon: 937 315 982
ServeisSocials@terrassa.cat

Observacions

L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.
El pagament de les prestacions s'efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats.
En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l'activitat, la família haurà d'assumir el copagament de la part restant.

Informació actualitzada el dia 1-6-2022

La meva carpeta ciutadana