Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Activitats Econòmiques


La normativa vigent contempla en l'impost sobre activitats econòmiques els següents beneficis fiscals:

Bonificacions recollides en l'Ordenança fiscal 2.2 :
1- Bonificació per contractació d'empleats en l'inici d'activitats: bonificació del 50% de la quota del tercer any d'inici d'activitat i del 25% el quart any si compleixin els requisiits previstos en l'ordenança (art. 5è.1).
2- Les Cooperatives legalment constituïdes i inscrites en el Registre, així com les Societats Agràries de Transformació gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota (art. 5è.2).
3- Per inici de qualsevol activitat professional: bonificació del 50% (art. 5è.3)
4- Reducció per obres a les vies públiques: es podrà gaudir d'una reducció de fins el 80 % de la quota quan es realitzin obres en les vies públiques que tinguin una durada superior a tres mesos i afectin als locals en els què es realitzin activitats classificades en la divisió 6ª de les tarifes. La determinació del percentatge de reducció, si escau, atendrà al grau d'afectació dels locals per les obres (art. 5è.4).
5- Podran gaudir d'una bonificació fins al 50% de la quota les activitats que:
a) Utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables (art. 5è.5).
b) Estableixin un pla de transport per als seus treballadors i les seves treballadores que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions.
6- Bonificació per creació d'ocupació: 50% de la quota, a partir del cinquè exercici des de l'inici de l'activitat, les activitats que hagin incrementat la mitjana de plantilla de treballadors/res en un mínim del 5 % respecte a l'existent a l'exercici anterior (art. 5è.6).
7-Bonificació per renda o rendiment net negatiu: bonificació del 50% de la quota durant el tercer, quart i cinquè exercici des de l'inici d'activitat i del 25%, el sisè exercici, per resultats negatius l'exercici anterior al d'aplicació de la bonificació.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

El subjecte passiu o el seu representant degudament autoritzat.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Compromís en el termini de resolució

3 mesos

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

La sol·licitud de bonificacions de caràcter pregat ha d'anar acompanyada de la corresponent documentació acreditativa.
La concessió de bonificacions que siguin sol·licitades abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritació del tribut hagin concorregut els requisits legalment exigibles per al gaudiment del benefici fiscal.

El gaudiment simultani de totes les bonificacions previstes, llevat el cas de les Cooperatives, no podrà superar el 50% de la quota tributària.

Per més informació consulteu l'ordenança fiscal 2.2

Informació actualitzada el dia 4-2-2014

La meva carpeta ciutadana