Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Tarifa social d'abastament d'aigua


L'Ajuntament de Terrassa vetlla per a garantir el dret a l'aigua a totes les persones i unitats familiars, especialment, a la població que viu en situacions de vulnerabilitat econòmica i social.

L'any 2013 el Consistori va ser pioner en aprovar una tarifa social a les quotes del servei d'abastament d'aigua respecte a la tarifa normal, per als dos primers trams de consum (fins a 30 m³/trimestre) per a ús domèstic amb sistema de comptador individual. L'any 2014 es van incorporar els pensionistes; el 2015 es va aprovar una modificació dels requisits per incloure les famílies que no superin el nivell màxim de renda establert i que no disposin d'altres immobles o propietats, excepte habitatge propi i, l'any 2020 es van incloure noves mesures dirigides a les persones més vulnerables com són:

- La bonificació fins al 100% de la quota de servei
- L'aplicació de la tarifa social de forma automàtica a les llars amb risc d'exclusió residencial (RER)
- El canvi de nom gratuït per a les persones titulars daquestes llars (RER).

Requisits per a accedir a la bonificació de la tarifa

 1. Ser major de 18 anys.

 2. Estar empadronat/da en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa social d'abastament d'aigua.

 3. Disposar d'uns ingressos màxims pel conjunt de les persones que conviuen al mateix domicili, iguals o inferiors als que s'estableixen en el següent quadre, que pren com a referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en els termes següents:

  Residents Límits renda
  1 11.154,82 €
  2 15.616,75 €
  3 o més 20.078,68 €

 4. Aquests ingressos faran referència als ingressos de renda anual, entenent-se com a tals la suma dels rendiments nets del treball i de qualsevol altra prestació o rendiment net.

  Rendiments nets de treball = rendiment íntegre - despeses deduïbles.

 5. No disposar ni la persona sol·licitant ni cap altra que visqui a l'habitatge, d'altres immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l'habitatge propi.

  En cas que la persona sigui reconeguda com a incomplidora de les seves obligacions, li serà denegada fins que aporti documentació de l'Agència Tributària relativa als seus ingressos i es comprovi que compleix els requisits.

Termini d'aplicació

La quota social s'aplicarà quan s'hagin comprovat i validat els requisits per accedir-hi, i sempre abans de tres mesos des de la data de sol·licitud. La tarifa s'aplicarà durant un any i després es renovarà anualment, de manera automàtica, un cop verificat el compliment dels requisits.


» Per a més informació, consulteu el web de Medi ambient i sostenibilitat

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones usuàries i titulars de contractes de subministrament per comptador d'aigua en règim d'ús domèstic per al primer i segon tram de consum, que compleixin tots i cada un dels requisits establerts.

Les persones usuàries i titulars de contractes de subministrament per aforament o comptador general no podran acollir-se a la tarifa social ja que, tal i com estableix el Reglament del servei públic d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua de Terrassa, en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor de l'esmentat Reglament, s'ha d'haver substituït el sistema d'aforament i de comptador general pel sistema de comptador individual o divisionari, i s'haurà d'haver contractat l'abonament individualitzat.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

(*) Consulta per a la comprovació del nivell de renda de tots els residents en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa social d'abastament d'aigua, majors de 18 anys, o que compleixin 18 anys durant els quatre anys d'aplicació.

L'Ajuntament pot sol·licitar que aporteu altra documentació que acrediti la situació econòmica greu de disminució d'ingressos.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu.

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
medi.ambient@terrassa.cat

Observacions

Import de la tarifa social

L'any 2020 es continua aplicant una tarifa social pel servei d'abastament d'aigua consistent en una quota de servei reduïda, per als dos primers trams de consum (fins a 30 m³/trimestre ), del següent import:

Quota social [<=15 m³/trimestre] ......................... 0,00 €/trimestre (sense aplicar la tarifa social es pagaria 13,09 €/trimestre)

Quota social [16 a 30 m³/trimestre] ..................... 0,00 €/trimestre (sense aplicar la tarifa social es pagaria 14,75 €/trimestre)

En els trimestres en els quals se superi els 30 m³/trimestre de consum (35 m³/trimestre per a unitats familiars de 4 membres + 5 m³/trimestre per persona addicional), no s'aplicarà la tarifa social, encara que es tingui concedida.

En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes pendents amb el gestor del servei, hauran d'adoptar un compromís de pagament dels mateixos en forma fraccionada.

Informació actualitzada el dia 21-2-2020

La meva carpeta ciutadana