Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Tarifa social d'abastament d'aigua


En data 20 de desembre de 2012 el Ple de l'Ajuntament va aprovar l'aplicació d'una tarifa social per aquelles famílies més vulnerables, consistent en una reducció del 90% de la quota de servei, per als dos primers trams de consum.

Atès que l'objectiu de la Tarifa Social és contribuir a garantir l'accés al subministrament d'aigua a la població en situacions de vulnerabilitat econòmica i social, l'any 2014 es va ampliar el col·lectiu de persones usuàries que hi tenien accés i, posteriorment, en data 26 de febrer de 2015, l'Ajuntament en Ple va aprovar una nova modificació dels requisits per accedir a la tarifa social d'abastament d'aigua, que va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2015 i que va ampliar, encara més, aquest col·lectiu.

Requisits per a accedir a la bonificació de la tarifa

 1. Ser major de 18 anys.

 2. Estar empadronat/da en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa social d'abastament d'aigua.

 3. Disposar d'uns ingressos màxims pel conjunt de les persones que conviuen al mateix domicili, iguals o inferiors als que s'estableixen en el següent quadre, que pren com a referència l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en els termes següents:

  Residents Límits renda (2017)
  1 11.154,82 €
  2 15.616,75 €
  3 o més 20.078,68 €

 4. Aquests ingressos faran referència als ingressos de renda anual, entenent-se com a tals la suma dels rendiments nets del treball i de qualsevol altra prestació o rendiment net.

  Rendiments nets de treball = rendiment íntegre - despeses deduïbles.

 5. No disposar ni la persona sol·licitant ni cap altra que visqui a l'habitatge, d'altres immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l'habitatge propi.

  En cas que la persona sigui reconeguda com a incomplidora de les seves obligacions, li serà denegada fins que aporti documentació de l'Agència Tributària relativa als seus ingressos i es comprovi que compleix els requisits.

Termini d'aplicació

La quota social s'aplicarà quan s'hagi comprovat i validat els requisits per accedir-hi, i sempre abans de tres mesos des de la data sol·licitud. La tarifa s'aplicarà durant un any. Un cop passat aquest any, l'Ajuntament validarà de nou el compliment dels requisits, fins al termini màxim de 4 anys, a partir del qual caldrà fer una nova sol·licitud.


» Per a més informació, consulteu el web de Medi ambient i sostenibilitat

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones usuàries i titulars de contractes de subministrament per comptador d'aigua en règim d'ús domèstic per al primer i segon tram de consum, que compleixin tots i cada un dels requisits establerts.

Les persones usuàries i titulars de contractes de subministrament per aforament o comptador general no podran acollir-se a la tarifa social ja que, tal i com estableix el Reglament del servei públic d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua de Terrassa, en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor de l'esmentat Reglament, s'ha d'haver substituït el sistema d'aforament i de comptador general pel sistema de comptador individual o divisionari, i s'haurà d'haver contractat l'abonament individualitzat.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

(*) Consulta per a la comprovació del nivell de renda de tots els residents en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa social d'abastament d'aigua, majors de 18 anys, o que compleixin 18 anys durant els quatre anys d'aplicació.

L'Ajuntament pot sol·licitar que aporteu altra documentació que acrediti la situació econòmica greu de disminució d'ingressos.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu.

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Observacions

Import de la tarifa social

L'any 2019 es continua aplicant una tarifa social pel servei d'abastament consistent en una quota de servei reduïda, per als dos primers trams de consum (fins a 30 m³/trimestre ), del següent import:

Quota social [<=15 m³/trimestre] ......................... 1,29 €/trimestre (sense aplicar la tarifa social es pagaria 13,09 €/trimestre)

Quota social [16 a 30 m³/trimestre] ..................... 1,46 €/trimestre (sense aplicar la tarifa social es pagaria 14,75 €/trimestre)

En els trimestres en els quals se superi els 30 m³/trimestre de consum (35 m³/trimestre per a unitats familiars de 4 membres + 5 m³/trimestre per persona addicional), no s'aplicarà la tarifa social, encara que es tingui concedida.

En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes pendents amb el gestor del servei, hauran d'adoptar un compromís de pagament dels mateixos en forma fraccionada.

Informació actualitzada el dia 11-2-2019

La meva carpeta