Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació de justificació de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Terrassa


Presentació de la documentació econòmica que acredita la realització del projecte o activitat i la seva justificació econòmica per tal que l'ajuntament procedeixi al pagament de la subvenció atorgada.

Si ja heu fet la presentació de la justificació però queda pendent aportar més documents justificatius, utilitzeu el següent formulari: Presentació d'instàncies al Registre General de l'Ajuntament

Modalitats de justificació (punt 19.1 de les bases que regulen les subvencions)

a.- Aportació de factures: minutes i altres justificants de les despeses efectuades, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable o certificació expedida per l'òrgan competent.
b.- Aportació d'un compte justificatiu simplificat amb la documentació requerida a tal efecte.
c.- Aportació d'un compte justificatiu amb aportació d'informe d'una auditoria tal com s'especifica en l'art. 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

A quina modalitat es pot optar:

 • Subvencions per un import màxim de 3.000 euros opcions. a) o b) *
 • Subvencions per un import entre 3.000 euros i 60.000 eurps, opció: a)
 • Subvencions per un import superior a 60.000 euros, opció: a) o c)

  * S'aconsella l'opció b) ja que la presentació del model oficial de la Memòria justificativa inclou el compte justificatiu simplificat que hauran d'emplenar obligatòriament, per tant NO han presentar cap factura, ni documents justificatius de la subvenció en aquest cas.

  En el cas que el número de compte corrent a on s'hagi d'ingressar hagi canviat des del moment de la sol·licitud de la subvenció, caldrà comunicar el nou número de compte a través del tràmit Comunicació de número de compte per pagament de factures i devolució d'ingressos

  "El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema Idcat mòbil per acreditar la identitat i signar.
  La representació de l'entitat s'ha d'acreditar amb el RMEAC actualitzat o amb la documentació corresponent (Inscripció en registres oficials d'entitats, poders notarials, actes oficials de la Junta...).

  En el cas de subvencions per un import superior a 60.000 euros NO es podrà utilitzar el sistema idCAT mòbil."

  Consulteu les bases

  En l'apartat "Més informació" disposeu de la Guia pas a pas per fer la presentació telemàticament. També podeu posar-vos en contacte amb el vostre servei municipal de referència per aclarir dubtes.

  Més informació


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Entitats i/o persones a les quals se'ls hi hagi atorgat una subvenció

  Documentació que cal presentar

  • Memòria justificativa de subvenció (inclou compte justificatiu simplificat) (còpia)
  • Informe d'auditoria (per a subvencions amb import superior a 60.000 euros, no caldrà presentar documentació acreditativa de les despeses) (còpia)
  • Documentació acreditativa de les despeses: factures, minutes i altres justificants -en format pdf (1). Per a subvencions de més de 3.000 euros (còpia)
  • Declaració de la retribució dels òrgans de direcció o administració (2) (còpia)
  • Autorització per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada (en el cas que la presentació no la faci el/la president/a de l'entitat) (original)

  ( Consulteu, més avall, l'apartat d'impresos )

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  (1) Els documents adjunts al formulari electrònic han de complir els següents requisits:
  - han de ser fitxers en format pdf
  - el límit de cada fitxer ha de ser de 10 MB
  - cada fitxer pdf ha d'estar degudament anomenat. Ex: Memòria_justificativa.pdf
  - els documents digitalitzats han d'estar en blanc i negre
  En el cas que el servei gestor requereixi la modificació d'un document i la seva nova presentació a l'Ajuntament, l'entitat ha de posar en el nom del fitxer el número de versió. Ex: Memòria_justificativa_v2.pdf
  En cas excepcional de presentació presencial es portaran els fitxers pdf en un pendrive a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

  (2) Presentar en el cas d'entitats jurídiques perceptores de subvencions per un import superior als 10.000 euros

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Termini de presentació

  Fins a 2 mesos després d'haver-se efectuat l'activitat o el programa subvencionat.
  Les subvencions per a projectes, activitats i serveis, atorgades dintre de la convocatòria anual, la data màxima és el 28 de febrer de l'any següent a l'atorgament de la subvenció.

  Impresos

  • Memòria justificativa del projecte, activitat o servei
  • Memòria justificativa de subvenció per a projectes de Cooperació
  • Memòria justificativa de subvenció per a la millora i adequació de locals estables d'entitats sense afany de lucre
  • Declaració de la retribució dels òrgans de direcció o administració
  • Presentació de justificació de subvenció (només en cas excepcional de tramitació presencial)
  • Autorització per a la presentació d'una Justificació de subvenció atorgada

  Servei responsable

  Gestió Administrativa de l'Alcaldia
  Rv de Montserrat, 14 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  ordenanca.subvencions@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 1-3-2018

 • La Meva Carpeta