Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i/o visual

Tramit extern, sereu redireccionats automàticament...

-------- AVÍS IMPORTANT --------


Únicament tenen dret a la targeta d'aparcament individual les persones majors de 3 anys amb un grau de discapacitat reconeguda del 33% o superior, en la que consta el text: Barem de mobilitat: Sí.


Casos excepcionals:
- Els infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l'inform emès pel Centre d'Atenció a les persones amb Discapacitat. (Cal aportar certificat aparells tècnics).
- Les persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferiro a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual o menor a 10 graus amb certificat específic als efectes, del Centre d'Atenció a Discapacitats. (Cal aportar certificat).
- Targeta de transport col·lectiu per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat. (Cal presentar documentació específica).

La sol·licitud s'ha de realitzar a nom de la persona amb discapacitat, que serà la titular de la targeta. En el cas de les persones menors d'edat i de les persones incapacitades judicialment, el pare, la mare o el tutor legal actuarà en representació, i per tant farà constar les seves dades en l'apartat de representant i signarà la sol·licitud.

Informació general

1. Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document acreditatiu del dret de les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, que tenen mobilitat reduïda, per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació. Facilita i millora el seu desplaçament i permet gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i l'estacionament del vehicle.

La targeta d'aparcament és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d'aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d'aparcament.

2. Targeta d'aparcament de transport col·lectiu

La targeta d'aparcament de transport col·lectiu és el document acreditatiu del dret de les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, per estacionar els seus vehicles durant el temps imprescindible per efectuar les accions d'entrada i sortida del vehicle, tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació, comptant, si cal amb el suport de la persona que els condueix.

La targeta d'aparcament de transport col·lectiu és personal i intransferible. No obstant això, els drets que atorga la targeta són d'aplicació als vehicles adaptats de titularitat de la persona física o jurídica titular de la targeta, independentment de quina sigui la persona que els condueix.

La targeta de transport col·lectiu serà aplicable únicament quan el vehicle transporti de manera efectiva persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat

Període de validesa de les targetes d'aparcament
- La validesa de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és de 10 anys, si el reconeixement de discapacitat és definitiu.
- Si la qualificació del grau de discapacitat és provisional, la validesa de la targeta serà fixada fins a la data de revisió que consta en el certificat.
- La data de caducitat de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu serà la que la targeta indiqui.

Com sol·licitar la targeta


La sol·licitud s'ha de presentar, preferiblement, per internet a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall. Aquesta tramitació requereix de la signatura digital electrònica de la sol·licitud amb certificat digital de la persona sol·licitant.

En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata, així com, fer tràmits signats per internet d'una manera fàcil i àgil, amb les mateixes garanties que un certificat digital.
Per donar-vos d'alta accediu al següent enllaç idCAT mòbil .


Excepcionalment, les persones que no tinguin possibilitat de fer la sol·licitud per internet, ho podran fer presencialment sempre amb cita prèvia.
Sol·licitud de CITA PRÈVIA: per internet: servei de cita prèvia


» Més informació

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat empadronades al municipi de Terrassa, que compleixin els requisits per alguna de les dues submodalitats de targeta (per a titular conductor o per a titular no conductor).

Targeta d'aparcament de transport col·lectiu
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat.

Documentació que cal presentar

Targeta aparcament per a persones amb discapacitat

Per a la sol·licitud o renovació de la targeta d'aparcament (1):

En cas de pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta d'aparcament:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

(1) Verificació de dades: El servei responsable de la gestió verificarà el grau de discapacitat i mobilitat reduïda ,de la persona sol·licitant, directament al Departament de Benestar Social i Família.
En el cas de sol·licitar la modalitat de titular conductor de vehicle o de transport col·lectiu , el servei responsable també farà la comprovació pertinent a les bases de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT)

Recollida de la targeta: Si la persona que recull la targeta no és la sol·licitant, haurà de presentar el seu document d'identitat, una autorització signada (disposeu del model a l'apartat d'impresos), acompanyada de la fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza. En cas de persones incapacitades judicialment, el representant legal haurà de presentar la sentència judicial acreditativa.

En el cas de persones jurídiques que vulguin sol·licitar la Targeta d'aparcament de transport col·lectiu, la persona física que realitzi la tramitació presencialment haurà d'aportar documentació que acrediti que actua com a representant legal de l'entitat o empresa sol·licitant

Preu

Gestió Gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

60 dies
El servei es posarà en contacte amb la persona titular per al lliurament de la targeta.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat
Ca de Torres García, 33 4 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 315 982
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

Observacions

Beneficis per a la persona titular:
- Utilitzar la Targeta d'aparcament a qualsevol vehicle que ocupi el/la titular.
- Aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, a excepció, a on no es podrà estacionar en cap cas:
carril bus, parades d'autobús i taxi, carril bici, reserves d'estacionament personalitzades per a persones amb discapacitat quan no siguin els/les titulars de la reserva, passos de vianants i estacionaments sobre la vorera.
- Estacionar sense limitació temporal en les zones de càrrega i descàrrega, excepte en les referents a obres.
- Estacionar gratuïtament i sense límit de temps a les zones d'estacionament regulat per parquímetre.
- Utilitzar la Targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i dels Estats Membres de la Unió Europea.
- Reserva d'estacionament personalitzada propera al seu domicili, lloc de treball o centre d'estudis d'acord amb el termes regulats en el Reglament Municipal Regulador de l'Estacionament per a persones amb discapacitat. Cal sol·licitar-la expressament

Obligacions de la persona titular:
- Col·locar la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l'ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
- Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar o manipular.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l'Ajuntament d'origen i a l'Ajuntament de destinació.
- En cas de defunció o altres circumstàncies que facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l'ens local responsable.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l'ens local responsable, (Policia Municipal o Mossos d'Esquadra) abans de sol·licitar una nova targeta.
- Sol·licitar una única targeta d'una única modalitat.

Informació actualitzada el dia 13-11-2023

La meva carpeta ciutadana