Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

Pas 1 de 3: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

RepresentantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)Dades de contacte


Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

Notificació electrònica

 Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un numero PIN que us permetrà accedir al document. Consulteu informació sobre la notificació electrònica a l'apartat d'ajuda)

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fixe o mòbil.Fet imposable:

Finca * 
Indiqueu la classe de dret transmès sobre la finca. Per qualsevol altre dret adreçeu-vos directament als Serveis Econòmics de l'Ajuntament (telèfon 937 397 000)
 
Nomes cal omplir-lo en cas d'usdefruit o nua propietat. Teniu en compte que la modificació d'aquests valors pot afectar el càlcul dels imports a pagar.
 
Consulteu a la informació addicional del final de la pàgina on podeu trobar el número de Referència Cadastral
%
(entre 0 i 100, per valors decimals utilitzeu el punt, amb un màxim de tres decimals. Exemple: 12.123)
m2
(per valors decimals utilitzeu el punt, amb un màxim de 3 decimals. Exemple: 1234.56)


Dades de Transmissió  


Data de transmissió i escriptura
Entreu les dates en format dia/mes/any (ex: 25/12/2001, 25-12-2001, 25122001).

Dades registrals de la finca
Adquirent / Transmitent


Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

 »   Escriptura notarial de transmissió de la finca , o
» Seleccioneu el fitxer
 »   Sentència judicial de transmissió de la finca , o
» Seleccioneu el fitxer
 »   Resolució administrativa de transmissió de la finca
» Seleccioneu el fitxer
 »   Documentació acreditativa d'exempcions que el subjecte passiu ha sol.licitat
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, gml.Informació addicional:

FINCA
Indiqueu la situació de la finca transmesa segons consta en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles i en l'escriptura
On trobar la referència cadastral de la unitat urbana
Consta de 10 dígits. La trobareu en el camp del mateix nom del rebut de l'IBI, tal i com mostra la següent imatge:


Coeficient de participació
En percentatge. En cas de propietat horitzontal consigneu el coeficient de participació respecte el total de la finca. En cas de propietat vertical consigneu el 100 %.
TRANSMISSIÓ
Data de transmissió
Indiqueu la data de la present transmissió. En cas de transmissió per títol d'herència la data de transmissió és la de la defunció del causant.
Data escriptura
Indiqueu la data de l'escriptura
Protocol
Consigneu el número de protocol segons consta en l'escriptura
Adquirent o transmitent
En cas de transmissió onerosa (compra venda), indiqueu el nom i cognoms de l'adquirent, i en cas de transmissió lucrativa (herència o donació), els del transmitent.
DADES REGISTRALS DE LA FINCA
Consigneu les dades registrals que figuren en l'escriptura.
DADES DEL REPRESENTANT
Consigneu les dades del representant en el cas que aquest no sigui el propi subjecte passiu.
 
La meva carpeta