Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Gaudiran d'una bonificació de la quota de l'mpost els següents supòsits:

1. Les transmissions de terrenys i la transmissió de drets reals de gaudiment limitadors del domini, realitzades per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants quan es reuneixin els següents requisits:

    a) Que la transmissió afecti el que és o ha de ser l'habitatge habitual de la persona o persones que tinguin dret en l'herència a una part o a la totalitat de l'immoble objecte d'imposició. A aquests efectes, si l'immoble objecte d'imposició és adjudicat a més d'una persona, només es bonificarà la transmissió corresponent a aquella o aquelles que hi resideixin efectivament. S'entendrà per habitatge habitual aquell en què la persona que rebi l'immoble resideixi efectivament i on figuri degudament empadronada des d'abans de la mort de la persona causant. En cas que l'empadronament sigui posterior, el mateix s'haurà d'acreditar dins del termini de sol·licitud contemplat en article 2n)3.1.a de l'ordenança fiscal 2.04- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, i caldrà, a més, provar documentalment la residència efectiva de la persona beneficiària.

    b) Que l'immoble, la transmissió del qual es bonifica, no es transmeti en un període de quatre anys des de la data d'aquesta, tret dels casos en què es produeixi una transmissió, dins aquests quatre anys, per causa de mort.

2. Les transmissions mortis causa, de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual per la persona causant, sempre que les persones adquirents siguin el cònjuge, els/les descendents o els/les ascendents per naturalesa o adopció.

Si es compleixen els anteriors requisits, el percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor del sòl que tingui l'immoble, de conformitat amb el següent quadre :

Quadre de bonificacions:

Valor del sòl Percentatge
de bonificació
Fins 9.999 95%
Fins 19.999 75%
Fins 29.999 55%
Fins 39.999 40%
Fins 49.999 30%
Més de 49.999 20%

De forma excepcional i justificada, s'estableix la possibilitat d'ampliar la bonificació del quadre anterior fins a un màxim del 95%, per raó de capacitat econòmica. (consulteu l'ordenança fiscal).

Si a l'escriptura que s'ha de liquidar es transmet més d'una finca o hi ha més d'un/a hereu/va només s'haurà de fer aquest tràmit per a la finca on resideixi l'hereu/va o per la part de finca que correspongui a l'hereu/va que resideixi en la finca transmesa. En la resta hauran de fer el tràmit de Presentació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Poden sol·licitar la bonificació en la quota de l'impost les persones que compleixin els requisits establerts.

Documentació que cal presentar

L'Ajuntament realitzarà la consulta de les dades fiscals vigents a l'Agència Tributària per tal de resoldre aquesta sol·licitud, a partir dels nivells de renda obtinguts de la persona sol·licitant, i quan la normativa ho determini, de les persones residents en el mateix domicili.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

2 mesos

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 23-2-2017

La meva carpeta