Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbanaNOVETAT: Nou sistema de càlcul de la Plusvàlua adaptat al nou RDLlei 26/2021, de 8 de novembre .L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) és un tribut directe, que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesta a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per compra-venda, herència o donació.

L'import a pagar es determina per l'aplicació sobre la part del valor del sòl de la finca transmesa, el número d'anys en que l'immoble ha estat propietat de la persona transmitent, el coeficient determinat en l'ordenança fiscal, i el tipus impositiu fixat per l'Ajuntament.

En les transmissions per causa de mort , el subjecte passiu de l'Impost, gaudirà d'una bonificació de fins el 95% en la quota, quan la transmissió afecti el que és o ha de ser el seu habitatge habitual. Entendrem com habitatge habitual aquell en el qual la persona que rep l'immoble resideix efectivament i a on està degudament empadronada. En aquest cas s'ha de presentar la sol·licitud de Bonificació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Les liquidacions que com a resultat doni quota zero igualment s'han de comunicar.

Per a més informació sobre bonificacions i exempcions consulteu les Ordenances Fiscals.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Estan obligades a declarar i practicar l'autoliquidació d'aquest impost aquelles persones físiques o jurídiques que transmeten un bé immoble de naturalesa urbana (casa, pis, local, terreny, garatge, indústria, etc.). En cas d'herència o donació la persona obligada al pagament és qui rep l'immoble transmès, és a dir, l'hereu/va o el/la donatari/ària.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

Si es fa la liquidació per Internet s'ha de:
- omplir les dades sobre la trasmissió demanades en el formulari. Aquestes dades estan recollides en l'escriptura de la finca i en el rebut de l'IBI.
- adjuntar al formulari electrònic la documentació sol·licitada escanejada.(1)
- al final es generarà un document de liquidació en format pdf que es pot imprimir o bé guardar-lo a l'ordinador.

(1) En el cas de no poder escanejar la documentació, es pot enviar en paper per correu postal al Servei Responsable, o bé, presentar-la a les Oficines d'Atenció Ciutadana acompanyant el full de la liquidació.

Durant la tramitació es trobaran les ajudes adients per a realitzar la gestió.

Modalitats de pagament
Es disposa de dues modalitats de pagament:
- targeta de crèdit: des de la pàgina final del tràmit es pot accedir al pagament de tributs on-line a on s'haurà de posar el número de referència i identificació que consta en el document de liquidació generat a la finalització del tràmit,
- càrrec en compte: seleccionant l'opció i introduïnt les dades bancàries a on es vol fer el càrrec.

Per tal de donar opcions a aquelles persones que es poden trobar amb dificultats per afrontar el pagament de la plusvàlua, l'Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar un fraccionament o ajornament satisfent els corresponents interessos. La sol·licitud del fraccionament o ajornament es farà prèvia generació de l'autoliquidació de la plusvàlua.

Informació actualitzada el dia 26-11-2021

La meva carpeta ciutadana