Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris

Fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris


Els rebuts d'impostos, taxes, multes, i altres liquidacions d'ingrés directe disposen d'un termini de pagament, fora d'aquest s'incrementa el deute amb un recàrrec i amb els interessos de demora quan correspon. Per tal de donar opcions a aquelles persones que es poden trobar en circumstàncies d'acumulació de deutes tributaris amb dificultats per afrontar el seu pagament, l'Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar un fraccionament o ajornament satisfent els corresponents interessos.

Qualsevol sol·licitud d'ajornament o fraccionament serà tramitada per la globalitat del deute pendent a nom de la persona sol·licitant en el moment de la presentació, tret dels rebuts que encara es trobin en període de pagament voluntari.

Els criteris generals de concessió d'ajornament i fraccionament són:
- Els deutes d'import inferior a 3.000 euros podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim de 9 mesos, amb dispensa de l'aportació de garanties sempre que l'obligat justifiqui la impossibilitat de constituir-la.
- Els deutes d'import entre 3.000 euros i 6.000 euros podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim de 18 mesos, amb dispensa de l'aportació de garanties sempre que l'obligat tributari acrediti la impossibilitat de constituir-la. En aquest cas l'ajornament o fraccionament serà tramitat per la Unitat de Recaptació
- El pagament dels deutes d'import igual o superior a 6.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a 18 mesos i requereix de l'aportació de garantia. S'haurà de demanar per instància al·legant la situació que dóna origen a la demanda. De forma excepcional es podrà dispensar l'aportació de garanties o allargar el termini anterior, sempre que la persona interessada ho justifiqui documentalment.

L'interès aplicable serà el de demora, fixat anualment en la llei de pressupostos generals de l'Estat. Per a aquest any 2017 és del 3,75% anual.

Per al pagament dels terminis serà indispensable facilitar, en el moment d'efectuar la sol·licitud, un compte bancari on fer els càrrecs.

En cas que el càrrec per domiciliació sigui desatès el fraccionament quedarà automàticament sense efecte i continuarà el procediment de cobrament pels deutes que quedin pendents.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona o entitat jurídica titular de deutes amb l'Ajuntament de Terrassa.

Documentació que cal presentar

  • Garantia en forma d'aval bancari , en el cas de deutes d'import superior a 6.000 euros. (original i còpia)
  • Documentació acreditativa de la manca de liquidat, en el cas que sigui impossible constituir la garantia, o que es sol·liciti un termini superior al previst en les ordenances: (original i còpia)

  1. Ingressos: nòmina, pensió, atur, ajuts, etc...
  2. Despeses: hipoteca, préstecs, rebuts de col·legis, llum, aigua, etc...
  3. Justificants bancaris

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Compromís en el termini de resolució

15 dies per deutes superiors a 3.000 euros.
Immediat per deutes de fins a 3.000 euros.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Garantia: La garantia admesa amb caràcter general serà aval bancari que haurà de cobrir l'import del deute, més els interessos de demora, més el 25% d'ambdues quantitats. També es podran posar com a garantia, obligacions reconegudes per l'Ajuntament, el pagament de les quals quedarà retingut mentre no es faci efectiu el deute. I amb caràcter excepcional es podrà considerar com a garantia l'embargament practicat sobre finques, el valor de les quals a judici de la Recaptació cobreixi l'import del deute ajornat o fraccionat.

Les garanties amb avals bancaris seran dipositades a la Tresoreria Municipal, i es podran recuperar quan es justifiqui la total liquidació del deute.

Informació actualitzada el dia 31-5-2017

 
 

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)