Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Exempció de l'Impost de Béns Immobles

Exempció de l'Impost de Béns Immobles


L'exempció suposa l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost de Béns Immobles.

Gaudiran d'exempció prèvia sol·licitud:
- Els béns immobles que es destinin a ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, en quan a la superfície afectada a l'ensenyament concertada.
- Els béns dels qui siguin titulars, les entitats sense fins lucratius, excepte les afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'Impost sobre Societats, de conformitat amb allò establert a la llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
-Els béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres.

Per a altres supòsits consulteu l'article 4t. de l'ordenança fiscal 2.1

Dates de gaudiment de les exempcions

Les exempcions de caràcter pregat s'hauran de sollicitar pel subjecte passiu de l'impost davant l'Ajuntament, havent d'anar acompanyades de la documentació acreditativa.

La concessió de les exempcions que siguin sollicitades abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període a què es refereix la sollicitud. Si es demana una vegada finalitzat el període de pagament en voluntària començarà a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud (Ordenança Fiscal 2.1).

La validesa de l'exempció és indefinida. En el cas dels centres docents privats acollits a règim de concerts educatius, l'exempció es demanarà cada exercici en període voluntari de pagament i serà de concessió anual.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Exempció de l'Impost de Béns Immobles amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

El subjecte passiu o el seu representant degudament autoritzat.

Documentació que cal presentar

  • Documentació acreditativa de l'exempció (original)
  • Certificat del Departament d'Educació de la Generalitat que acrediti que el centre educatiu és concertat. (original)
  • Certificat de la Gerència Regional del Cadastre que acrediti les superfícies destinades a ensenyament (en el cas de centre docent concertat) (original)
  • Autorització en el cas d'actuar en representació d'una altra persona. S'ha d'adjuntar una fotocòpia del document d'identificació de la persona que autoritza. (original)
  • Document d'Identitat de la persona que actua en representació del titular, si és el cas. (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Informació actualitzada el dia 4-2-2014

 
 

Normativa

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)