Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Exempció de l'Impost de Béns Immobles


L'exempció suposa l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost de Béns Immobles.

Gaudiran d'exempció prèvia sol·licitud:
- Els béns immobles que es destinin a ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, en quan a la superfície afectada a l'ensenyament concertada.
- Els béns dels qui siguin titulars, les entitats sense fins lucratius, excepte les afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'Impost sobre Societats, de conformitat amb allò establert a la llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
-Els béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres.

Per a altres supòsits consulteu l'article 4t. de l'ordenança fiscal 2.1

Dates de gaudiment de les exempcions

Les exempcions de caràcter pregat s'hauran de sol·licitar pel subjecte passiu de l'impost davant l'Ajuntament, havent d'anar acompanyades de la documentació acreditativa.

La concessió de les exempcions que siguin sol·licitades abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període a què es refereix la sol·licitud. Si es demana una vegada finalitzat el període de pagament en voluntària començarà a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud (Ordenança Fiscal 2.1).

La validesa de l'exempció és indefinida. En el cas dels centres docents privats acollits a règim de concerts educatius, l'exempció es demanarà cada exercici en període voluntari de pagament i serà de concessió anual.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

El subjecte passiu o el seu representant degudament autoritzat.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 4-2-2014

La meva carpeta ciutadana