Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Beneficis fiscals en l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres


La normativa vigent contempla en l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres els següents beneficis fiscals:

a) Exempció:

 • Les obres de les què sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, que, estant subjectes al mateix, hagi de ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió la portin a terme Organismes Autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
 • Els béns de l'Església Catòlica, en els termes previstos en l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Acords Econòmics, de 3 de gener de 1979, i les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò disposat a l'article 16 de la Constitució
 • b) Bonificacions:

 • Gaudiran d'una bonificació de fins el 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals historic.artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin la declaració. Es podran declarar d'especial interès, entre d'altres els següents supòsits:
  1. Les construccions, instal·lacions o obres promogudes per l'Estat, la Comunitat Autònoma o la pròpia administració municipal, directament o mitjançant un ens d'ells depenents, per tal de ser destinades a satisfer serveis públics i/o d'interès públics.
  2. Les construccions, instal·lacions o obres que s'executin per iniciativa pública referents a habitatges de protecció oficial o habitatges declarats protegits quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida al règim de protecció oficial.
  3. Les obres destinades a la rehabilitació dels paraments exteriors i elements comuns.
  4. Les obres de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals.
  5. Les obres d'arranjament i embelliment de façanes, parets mitgeres al descobert.
  6. Les instal·lacions de plaques solars, panells fotovoltaics i receptor d'energies eòliques i en general, qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus captador d'energies dolces.
  7. Les obres de reforma i/o rehabilitació realitzades per particulars en immobles d'ús residencial que siguin o hagin de ser el seu habitatge habitual, i que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.
 • Bonificació de fins el 95% les obres de nova construcció, reforma o ampliació en les quals s'implanti energia solar tèrmica que doni servei com a mínim al 70% del locals i habitatges de l'edifici, i en què no sigui d'obligat compliment "l'ordenança municipal per a l'aprofitament d'energia solar".
 • Bonificació de fins el 95% les obres de nova construcció, reforma o ampliació en les quals s'implanti energia solar fotovoltaica.
 • Bonificació de fins el 50% les obres referents a habitatges de protecció oficial o habitatges protegits quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida al règim de protecció oficial.
 • Bonificació de fins el 90% les obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.
 • Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  El subjecte passiu o el seu representant degudament autoritzat.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Compromís en el termini de resolució

  3 mesos

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Observacions

  Les exempcions són del 100% de la quota, les bonificacions d'un descompte de la quota segons la tipologia de la mateixa.

  Informació actualitzada el dia 4-2-2014

  La meva carpeta