Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Beneficis fiscals en l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres


La normativa vigent contempla en l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres els següents beneficis fiscals:

Tipus de Bonificacions:

 • a) Gaudiran d'una bonificació de fins el 95% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals historic.artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin la declaració. Es podran declarar d'especial interès, entre d'altres els següents supòsits:
  1. Les construccions, instal·lacions o obres promogudes per l'Estat, la Comunitat Autònoma o la pròpia administració municipal, directament o mitjançant un ens d'ells depenents, per tal de ser destinades a satisfer serveis públics i/o d'interès públics.
  2. Les construccions, instal·lacions o obres que s'executin per iniciativa pública referents a habitatges de protecció oficial o habitatges declarats protegits quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida al règim de protecció oficial.
  3. Les construccions, instal·lacions i obres promogudes per fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d'utilitat pública i les entitats sense ànim de lucre, degudament inscrites en els registres oficials corresponents. La procedència o no de la bonificació vindrà determinada pel fet que les obres objecte de d'imposició estiguin destinades a satisfer serveis d'utilitat pública i/o d'interès municipal. Aquesta utilitat pública o interès municipal hauran de ser confirmats per informe del servei municipal competent en l'àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.
 • També podran ser declarats d'especial interès, i per tant gaudir de fins un 95% de bonificació, els següents supòsits:
  1. Les obres d'arranjament i embelliment de façanes i parets mitgeres al descobert, cobertes i terrats, celoberts, i elements comuns, amb bonificació de fins el 95% quan comportin una intervenció integral amb millora de les prestacions tèrmiques i acústiques, de fins el 60% quan comportin una millora estètica, i de fins el 25% quan sigui una intervenció puntual.
  2. Les obres de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals, fins el 95% de bonificació per rehabilitacions integrals, i el 40% si són puntuals.
  3. Les obres de reconstrucció o rehabilitació de naus industrials obsoletes i en desús, que tinguin una antiguitat superior a 35 anys, fins el 95%.

 • b) Bonificacions per instal·lació de sistemes de generació d'energies renovables
  b.1) Per instal·lació de panells solars, receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra instal·lació de generació d'energia renovable:
  1. - Es gaudirà d'una bonificació del 50% de l'impost corresponent a la instal·lació
   - En obres noves, reformes o ampliació d'habitatges la bonificació serà del 50% del total de l'impost sempre i quan tinguin com a mínim una producció anual elèctrica del 70% del consum elèctric anual de l'immoble (edificis unifamiliars i plurifamiliars)
   - En plurifamiliars, si la instal·lació és per donar servei als elements comuns, la bonificació serà del 5% de l'impost
   - En el cas d'obres de nova construcció, reforma o ampliació d'activitats econòmiques la bonificació serà del 50% quan la producció elèctrica sigui mínim del 30% del consum elèctric anual.
  b.2) En obres de nova construcció, rehabilitació o ampliació d'habitatges plurifamiliars, poden tenir una bonificació del 10% si totes les places d'aparcament disposen de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, i en cas d'habitatges unifamiliars la bonificació serà del 5% amb un sol punt de recàrrega.

 • c) Bonificació de fins el 50% les obres referents a habitatges de protecció oficial o habitatges protegits quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida al règim de protecció oficial.
 • d) Bonificació de fins el 90% les obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.
 • Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  El subjecte passiu o el seu representant degudament autoritzat.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Compromís en el termini de resolució

  3 mesos

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 18-10-2022

  La meva carpeta ciutadana