Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Inscripció als plans d'ocupació del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa


Aquest tràmit facilita la participació en el procés de selecció de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Municipals, convocats per l'Ajuntament amb la finalitat de cobrir diferents places per donar suport a diferents serveis de l'Ajuntament.

Requisits:
a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d'algun Estat de la Unió Europea o d'algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors, sempre amb els termes i d'acord amb l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril. En el cas de persones estrangeres caldrà acreditar tenir vigent el permís de treball i residència tant en el moment de la convocatòria com, en el seu cas, en el de la contractació.

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol específic per a cada procés selectiu. Les persones aspirants estrangeres hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.

d) No incórrer en cap causa d'incapacitat segons la normativa vigent.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions corresponents. Aquest compliment s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o discapacitat que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la placa a proveir.

f) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/da o acomiadat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.

g) Prioritàriament, no haver estat contractat/da en cap projecte de plans d'ocupació, que hagi tingut una durada mínima de 6 mesos, en les convocatòries corresponents als dos exercicis anteriors.

h) En situació d'atur i en recerca de feina. Cal acreditar-la mitjançant inscripció al Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) i amb l'Informe de vida laboral.

i) No ser cotitzant de cap règim de la Seguretat Social,

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment

Qui el pot demanar?

Les persones participants hauran de reunir els requisits a la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-los fins a l'inici de les contractacions, així com d'altres, requisits, que estableixin les convocatòries especifiques d'altres administracions, i es publicitaran juntament amb aquestes.

Documentació que cal presentar

Per a poder participar en aquest procés selectiu és indispensalbe la presentació de la sol·licitud específica. Si la tramitació es fa per internet s'haurà d'escannejar i adjuntar al formulari.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

Presentació de sol·licituds al Pla Ocupació Municipal 2016: del 12 al 23 de maig, ambdós inclosos.

Compromís en el termini de resolució

Llista provisional de persones admeses i excloses, en un termini màxim de 20 dies
Llista definitiva de persones admeses i excloses, i l'ordre específic de puntuació per a cada lloc de treball sortiran publicades, periòdicament, d'acord amb la previsió de contractació recollida a les bases específiques.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

Servei responsable

Foment de Terrassa S.A.
Cr de Martorell, 95 BA (08224 Terrassa)
Telèfon: 937 891 111
foment@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 10-5-2016

La meva carpeta ciutadana