Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Declaració responsable en matèria de salut alimentària


És el tràmit a realitzar a l'Ajuntament quan es vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments d'acord amb el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

S'aplica a tots els establiments alimentaris amb l'única excepció de les activitats que han de disposar del Registre sanitari d'aliments (RSIPAC / RGSEAA: Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya / Registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos).

Requisits previs

 • Presentació simultània de la comunicació d'obertura o declaració responsable de l'establiment.

 • Haver obtingut la llicència d'activitat de l'establiment si està subjecte a aquest règim.
 • Més informació

  Consulteu si es tracta d'un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (segons taula adjunta)

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Les persones físiques o jurídiques que volen obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  És una gestió gratuïta.

  Compromís en el termini de resolució

  No hi ha resolució.

  Les declaracions responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Impresos

  Servei responsable

  Medi Ambient i Sostenibilitat
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  mediambient@terrassa.cat

  Observacions

  Per a qualsevol dubte i/o aclariment en matèria de salut alimentària us podeu adreçar al Servei de Protecció de la Salut, de Medi Ambient i Sostenibilitat: protecciosalut@terrassa.cat o trucant al 937 336 900.

 • Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

 • Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.
 • Informació actualitzada el dia 28-4-2020

  La meva carpeta