Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Llicència ambiental municipal

Llicència ambiental municipal


Tràmit que s'ha de realitzar a l'ajuntament per a l'obtenció d'una llicència d'activitats, instal·lacions o establiments que per les seves característiques poden produir afectacions considerables de tipus ambiental, de seguretat i de salut que suposin risc per a les persones i els béns.

La tipologia de les activitats fan que abans de l'obertura sigui necessari el control previ de l'administració municipal, que ha de pronunciar-se per valorar un projecte tècnic, en el qual es defineix la incidència ambiental de l'activitat. Aquestes activitats estan incloses en l'Annex II de la Llei 20/2009 i es subdivideixen en activitats sotmeses a:

 • Licència ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental
 • Llicència ambiental i Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada
 • Llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'Impacte Ambiental

 • Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació del mateix formulari de Llicència ambiental municipal, marcant la casella de modificació i seguint el mateix procediment i requisits que per l'atorgament de la llicència.

  Els traspassos d'aquestes activitats es legalitzaran mitjançant la presentació d'una Comunicació de canvi de titularitat.

  L'activitat no pot iniciar-se sense haver obtingut la resolució favorable de la llicència i sense disposar d'una acta de control favorable de compliment de les condicions tècniques reflectides en la resolució de la llicència

  Requisits previs


  Per a obtenir la llicència ambiental d'una activitat o instal·lació, el titular o el seu representant legal, ha de realitzar si fos necessari algun dels tràmits següents:

  1. Efectuar consulta prèvia sobre la necessitat de Declaració d'impacte ambiental.

  2. Verificar la compatibilitat urbanística de l'activitat o instal·lació, si s'escau.

  3. Tramitar paral·lelament o posteriorment una llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació, si és el cas.

  4. Comprovar si el local on s'ubicarà l'activitat es troba a la zona delimitada al Plànol d'adreces afectades per la zona de seguretat de Protecció Civil i Seguretat industriali si ho està, obtenir l'/els informe/s previ/s de Protecció civil i/o Seguretat Industrial. Si necessiteu aclarir dubtes tècnics, sol·liciteu una cita amb personal tècnic municipal o envieu la vostra consulta a la bústia dels tècnics abans de presentar la sol·licitud.

  5. Obtenir informes previs d'altres administracions (acta favorable en matèria de seguretat contra incendis, declaració o informe d'impacte ambiental, pla de dejeccions ramaderes, informe favorable del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia,etc.)

  6. Obtenir tots els títols administratius habilitants, si la normativa sectorial de l'activitat o instal·lació ho exigeix.

  7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret LLei 191/2011. Podeu consultar els requisits que s'apliquen a cada activitat en el quadre adjunt.

  8. Efectuar l'autoliquidació de la taxa corresponent (si feu el tràmit de la Llicència telemàticament, l'autoliquidació forma part d'aquest tràmit i no cal fer-ho prèviament).

  Més informació


  Com es pot tramitar

  Per Internet Tramitació de Llicència ambiental municipal amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Llicència ambiental municipal Simuleu el càlcul
  Presencialment
  Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)

  Qui el pot demanar?

  Les persones físiques o jurídiques (autònoms, entitats i empreses o el seu representant legal) que vulguin iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat, instal·lació o establiment, o que vulguin exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

  En cas de presentar el formulari en nom d'un altre per representació, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua i disposar dels documents que ho acreditin.

  Documentació que cal presentar

  • Llicència ambiental municipal (formulari estructurat) (original)
  • Projecte tècnic i/o memòria ambiental (2 originals) signat pel personal tècnic competent, visat pel Col·legi professional o acompanyat de la pòlissa de responsabilitat civil del tècnic, que ha d'incloure: (original)

  1. fitxes tècniques, segons models
  2. plànols: d'emplaçament a escala 1:500 o 1:1000 i de planta del local a escala 1:50, 1:100 o 1:200, amb la distribució dels elements, instal·lacions i maquinària
  3. estudi acústic i certificat de l'aïllament, si s'escau

  • Document de designació de responsable tècnic. (original)
  • Fotografia de la façana de la instal·lació o activitat. (original)

  En determinats supòsits cal aportar també:

  • Documentació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis , si està inclosa en algun dels supòsits dels annexes I i II de la Llei 3/2010. (original)
  • Estudi geològic si l'activitat és potencialment contaminant del sòl. (original)
  • Llicència , autorització o concessió relativa a la utilització o aprofitament de béns de domini públic no municipal, si s'escau. (original)
  • Estudi d'impacte ambiental , si s'escau. (original)
  • Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament. (original)
  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària , si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011. (original)
  • Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb el consegüent informe favorable del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, si s'escau. (original)
  • Sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del/ tècnic/a amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació, si s'escau. (original)
  • Altra documentació específica exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat, si s'escau. (original)
  • Poders del representant de la persona jurídica, si s'escau. (original)

  En el supòsit que la persona que tramita la Llicència no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, adjuntant una fotocòpia del document d'identitat de la persona representada. (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  El preu de la taxa es calcula d'acord amb l'O.F. 3.33 i depèn del metres quadrats de l'activitat i del Vector Ambiental i de Seguretat (VAS) establert a l'Ordenança d'usos i activitats.

  Cal que realitzeu el tràmit d'Autoliquidació de la taxa de les activitats i instal·lacions

  Termini de presentació

  Es pot presentar en qualsevol moment per obtenir una resolució d'atorgament que habilitarà al procés d'inici d'activitat.

  Compromís en el termini de resolució

  La resolució de la sol·licitud de llicència es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos des de la presentació. La necessitat d'obtenir informes previs i preceptius d'altres administracions interrompen el termini per a la resolució. El termini de suspensió serà el màxim que estableixi la normativa aplicable.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  6 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  La no resolució i notificació en el termini de 6 mesos comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

  Impresos

  • Llicència ambiental municipal (LB)
  • Certificat tècnic (LB)
  • Fitxes tècniques d'activitats (CP i LB)
  • Fitxes d'accessibilitat
  • Fitxes protecció d'incendis RSCIEI
  • Fitxes protecció d'incendis CTE
  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona

  Servei responsable

  Servei d'Activitats Econòmiques
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000

  Observacions

  L'administració es reserva el dret d'efectuar inspeccions a les activitats per tal de comprovar el correcte funcionament d'acord amb la llicència atorgada.

  L'activitat no pot funcionar sense haver obtingut la resolució favorable de la sol·licitud i sense haver obtingut un certificat de l'acta d'una entitat col·laboradora de l'administració o un acta favorable dels serveis municipals.


  Ajudes

  Per emplenar els formularis, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

  1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

  2. Referència cadastral. Consulteu:
  3. Codi CCAE 2009: consulteu el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

  4. Número d'expedient o comunicació d'obres: consulteu la notificació d'atorgament de llicència d'obres o el registre d'entrada de la comunicació d'obres.

  Informació actualitzada el dia 9-11-2016

   
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  Servei d'Activitats Econòmiques

  Telèfon: 937 397 000

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)