Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència ambiental municipal


Tràmit que s'ha de realitzar a l'ajuntament per a l'obtenció d'una llicència d'activitats, instal·lacions o establiments que per les seves característiques poden produir afectacions considerables de tipus ambiental, de seguretat i de salut que suposin risc per a les persones i els béns.

 • Amb aquest tràmit no es poden comunicar establiments turístics, els quals es comuniquen amb formularis específics que trobareu a Canal Empresa.
 • La tipologia de les activitats fan que abans de l'obertura sigui necessari el control previ de l'administració municipal, que ha de pronunciar-se per valorar un projecte tècnic, en el qual es defineix la incidència ambiental de l'activitat. Aquestes activitats estan incloses en l'Annex II de la Llei 20/2009 i es subdivideixen en activitats sotmeses a:

 • Licència ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental
 • Llicència ambiental i Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada
 • Llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'Impacte Ambiental
 • Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació del mateix formulari de Llicència ambiental municipal, marcant la casella de modificació i seguint el mateix procediment i requisits que per l'atorgament de la llicència.

  Els traspassos d'aquestes activitats es legalitzaran mitjançant la presentació d'una Comunicació de canvi de titularitat.

  L'activitat no pot iniciar-se sense haver obtingut la resolució favorable de la llicència i sense disposar d'una acta de control favorable de compliment de les condicions tècniques reflectides en la resolució de la llicència

  És obligatori fer efectiu el pagament de la Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals. L'autoliquidació forma part de la tramitació telemàtica del formulari.


  Requisits previs

  Per a obtenir la llicència ambiental d'una activitat o instal·lació, el titular o el seu representant legal, ha de realitzar si fos necessari algun dels tràmits següents:

  1. Efectuar consulta prèvia sobre la necessitat de Declaració d'impacte ambiental.

  2. Verificar la compatibilitat urbanística de l'activitat o instal·lació, si s'escau.

  3. Tramitar paral·lelament o posteriorment una llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació, si és el cas.

  4. Comprovar si el local on s'ubica es troba a la zona delimitada al Plànol d'adreces afectades per la zona de seguretat de Protecció Civil i Seguretat industrial i si ho està, obtenir prèviament el certificat de compatibilitat urbanística previ a l'inici/implantació de l'obra/activitat/ús, i en tot cas abans de tramitar l'expedient administratiu per a la seva legalització.

   Aquest certificat es pronunciarà respecte als aspectes urbanístics i de viabilitat en relació a la seguretat davant el risc químic per a la implantació en la Zona d'intervenció envers l'Autoprotecció (ZIEA). Si necessiteu aclarir dubtes tècnics, disposeu de una Instrucció tècnica interpretativa de la compatibilitat d'obres i usos en l'entorn del polígon "Can Parellada". Per a més informació sol·liciteu cita amb personal tècnic municipal o envieu la vostra consulta a la bústia dels tècnics abans de presentar la sol·licitud.

  5. Obtenir informes previs d'altres administracions (acta favorable en matèria de seguretat contra incendis, declaració o informe d'impacte ambiental, pla de dejeccions ramaderes, informe favorable del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia,etc.)

  6. Obtenir tots els títols administratius habilitants, si la normativa sectorial de l'activitat o instal·lació ho exigeix.

  7. Presentar una Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments (Real Decret Llei 191/2011). Es poden consultar els requisits que s'apliquen per a cada activitat en el quadre adjunt.

  Més informació


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Les persones físiques o jurídiques (autònoms, entitats i empreses o el seu representant legal) que vulguin iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat, instal·lació o establiment, o que vulguin exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

  En cas de presentar el formulari en nom d'un altre per representació, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua i disposar dels documents que ho acreditin.

  Documentació que cal presentar

  1. Imprès "Projecte tècnic d'Activitats", segons model d'Impresos
  2. Plànols d'emplaçament a escala 500 o 1000 i de planta del local a escala 50, 100 o 200, amb distribució d'elements, instal·lacions i maquinària
  3. Estudi acústic i certificat de l'aïllament, si escau

  En determinats supòsits cal aportar també:

  En el supòsit que la persona que tramita la Llicència no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Es calcula d'acord amb l'O.F. 3.33 i depèn del metres quadrats de l'activitat i del Vector Ambiental i de Seguretat (VAS) establert a l'Ordenança d'usos i activitats.

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini de presentació

  Es pot presentar en qualsevol moment per obtenir una resolució d'atorgament que habilitarà al procés d'inici d'activitat.

  Compromís en el termini de resolució

  La resolució de la sol·licitud de llicència es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos des de la presentació. La necessitat d'obtenir informes previs i preceptius d'altres administracions interrompen el termini per a la resolució. El termini de suspensió serà el màxim que estableixi la normativa aplicable.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  6 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  La no resolució i notificació en el termini de 6 mesos comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

  Impresos

  Servei responsable

  Activitats Econòmiques
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000

  Observacions

  L'administració es reserva el dret d'efectuar inspeccions a les activitats per tal de comprovar el correcte funcionament d'acord amb la llicència atorgada.

  L'activitat no pot funcionar sense haver obtingut la resolució favorable de la sol·licitud i sense haver obtingut un certificat de l'acta d'una entitat col·laboradora de l'administració o un acta favorable dels serveis municipals.


  Ajudes

  Per emplenar els formularis, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

  1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

  2. Referència cadastral. Consulteu:
  3. Codi CCAE / Codi IAE

  4. Número d'expedient o comunicació d'obres: consulteu la notificació d'atorgament de llicència d'obres o el registre d'entrada de la comunicació d'obres.

  Informació actualitzada el dia 9-9-2019

  La meva carpeta ciutadana