Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat amb projecte tècnic i certificat


Tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.


Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat, la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Projecte tècnic + certificat tècnic"), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

 • Amb aquest tràmit no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a Canal Empresa.

 • Les activitats recreatives incloses en el catàleg del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, es tramiten mitjançant la presentació del tràmit Comunicació d'activitat recreativa.

 • Les activitats de centre de culte també es tramiten amb aquest formulari. Podeu consultar a l'apartat de Preguntes freqüents del web municipal la informació específica per aquest tipus d'activitats.

 • Els traspassos d'aquestes activitats es legalitzen mitjançant la presentació d'una Comunicació de canvi de titularitat.

 • Perquè la comunicació sigui vàlida és obligatori fer efectiu el pagament de la Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals. L'autoliquidació forma part de la tramitació telemàtica del formulari.


  Requisits previs


  Abans d'iniciar l'activitat o instal·lació, la persona titular de la mateixa o la seva representant legal, ha de realitzar els tràmits següents:

 • Obtenir llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació del local, si és el cas.

 • Verificar la compatibilitat urbanística de l'activitat o instal·lació.

 • Comprovar si el local on s'ubica es troba a la zona delimitada al Plànol d'adreces afectades per la zona de seguretat de Protecció Civil i Seguretat industrial i si ho està, obtenir prèviament el certificat de compatibilitat urbanística previ a l'inici/implantació de l'obra/activitat/ús, i en tot cas abans de tramitar l'expedient administratiu per a la seva legalització.

  Aquest certificat es pronunciarà respecte als aspectes urbanístics i de viabilitat en relació a la seguretat davant el risc químic per a la implantació en la Zona d'intervenció envers l'Autoprotecció (ZIEA). Si necessiteu aclarir dubtes tècnics, disposeu de una Instrucció tècnica interpretativa de la compatibilitat d'obres i usos en l'entorn del polígon "Can Parellada". Per a més informació sol·liciteu cita amb personal tècnic municipal o envieu la vostra consulta a la bústia dels tècnics abans de presentar la sol·licitud.

 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com el certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.

 • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat.

  En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, comproveu els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt i presenteu una Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments (Real Decret Llei 191/2011).

 • Obtenir informe previ en matèria de incendis, en cas que l'activitat a desenvolupar estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.


 • Més informació


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Les persones físiques o jurídiques (en règim d'autònoms, entitats i empreses o la seva representant legal) que vulguin iniciar o modificar substancialment una activitat, instal·lació o establiment, o que vulguin exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

  En cas de presentar el formulari en nom d'una altra per representació, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua i disposar dels documents que ho acreditin.

  Documentació que cal presentar

  En determinats supòsits, cal aportar també:

  En el cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, cal adjuntar el formulari específic, disponible a l'apartat Impresos.

  En el supòsit que la persona que tramita la Comunicació no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Es calcula d'acord amb l'O.F. 3.33 i depèn del metres quadrats de l'activitat i del Vector Ambiental i de Seguretat (VAS) establert a l'Ordenança d'usos i activitats.

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini de presentació

  El formulari de la comunicació es presenta quan es vol iniciar l'activitat una vegada estan finalitzades les instal·lacions i les obres necessàries per poder dur-la a terme.

  Compromís en el termini de resolució

  No hi ha resolució.

  Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta l'Administració per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

  Impresos

  Servei responsable

  Activitats Econòmiques
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000

  Observacions

  El projecte tècnic signat, ha d'anar visat pel Col·legi professional o acompanyat de la pòlissa de Responsabilitat Civil del personal tècnic.

  El projecte tècnic de l'activitat ha de constar de:
  1. MEMÒRIA TÈCNICA: aporteu-la mitjançant la presentació de l'imprès "Projecte tècnic d'Activitats" complimentat (disponible a l'apartat d'Impresos).
  2. PLÀNOLS: d'emplaçament a escala 1:500 o 1:1000 i de planta del local a escala 1:50, 1:100 o 1:200, assenyalant la distribució d'elements, instal·lacions i maquinària.

  Ajudes

  Per emplenar els formularis, us calen dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

  1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

  2. Referència cadastral. Consulteu:
  3. Codi CCAE / Codi IAE

  Informació actualitzada el dia 23-2-2021

  La meva carpeta ciutadana