Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació d'activitat recreativa


Tràmit que s'ha de fer a l'ajuntament per a l'obertura d'activitats recreatives i espectacles públics que poden generar afectacions ambientals, de seguretat i salut que suposin risc per a les persones, els béns i el medi ambient i que fan que sigui necessària la intervenció d'un/a tècnic/a competent per valorar la incidència d'aquestes afectacions (Consulteu la taula de classificació, a partir del punt 13.1 (pàgina 70).

Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació del mateix formulari de Comunicació d'activitat recreativa marcant la casella de modificació i incloent el projecte i el certificat tècnic.

 • Els traspassos d'aquestes activitats es legalitzaran mitjançant la presentació d'una Comunicació de canvi de titularitat.
 • És obligatori fer efectiu el pagament de la Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals. L'autoliquidació forma part de la tramitació telemàtica del formulari.


  Tràmits previs a la comunicació amb projecte

  Abans d'iniciar l'activitat o instal·lació, la persona titular de la mateixa o el seu/la seva representant legal, ha de realitzar els tràmits següents:

 • Obtenir llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació del local, si és el cas.

 • Verificar la compatibilitat urbanística de l'activitat o instal·lació.

 • Comprovar si el local on s'ubica es troba a la zona delimitada al Plànol d'adreces afectades per la zona de seguretat de Protecció Civil i Seguretat industrial i si ho està, obtenir prèviament el certificat de compatibilitat urbanística previ a l'inici/implantació de l'obra/activitat/ús, i en tot cas abans de tramitar l'expedient administratiu per a la seva legalització.

  Aquest certificat es pronunciarà respecte als aspectes urbanístics i de viabilitat en relació a la seguretat davant el risc químic per a la implantació en la Zona d'intervenció envers l'Autoprotecció (ZIEA). Si necessiteu aclarir dubtes tècnics, disposeu d'una Instrucció tècnica interpretativa de la compatibilitat d'obres i usos en l'entorn del polígon "Can Parellada". Per a més informació sol·liciteu cita amb personal tècnic municipal o envieu la vostra consulta a la bústia dels tècnics abans de presentar la sol·licitud.

 • Obtenir informe previ en matèria d' incendis, en cas que l'activitat a desenvolupar estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 • Obtenir tots els títols administratius habilitants, si la normativa sectorial de l'activitat o instal·lació ho exigeix.

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments (Real Decret Llei 191/2011). Es poden consultar els requisits que s'apliquen per a cada activitat en el quadre adjunt.

 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, així com el certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signats per un tècnic competent.

 • Pàgines amb més dades

  Consulteu el web del Departament d'Interior. Prevenció d'incendis.

  Més informació


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Les persones, entitats i empreses que vulguin iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat recreativa.

  Documentació que cal presentar

  El projecte ha d'incloure:

  1. MEMÒRIA TÈCNICA: presenteu-la mitjançant l'imprès "Projecte tècnic d'Activitats recreatives" emplenat (disponible a l'apartat d'Impresos)
  2. PLÀNOLS: d'emplaçament

  En determinats supòsits, cal aportar també:

  En el supòsit que la persona que tramita la Comunicació no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Es calcula d'acord amb l'O.F. 3.33 i depèn del metres quadrats de l'activitat i del Vector Ambiental i de Seguretat (VAS) establert a l'Ordenança d'usos i activitats.

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Compromís en el termini de resolució

  Immediat.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Impresos

  Servei responsable

  Activitats Econòmiques
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000

  Observacions

  Ajudes

  Per emplenar els formularis, calen algunes dades que es poden obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

  1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

  2. Referència cadastral. Consulteu:
  3. Codi CCAE / Codi IAE
  4. Número d'expedient o comunicació d'obres: consulteu la notificació d'atorgament de llicència d'obres o el registre d'entrada de la comunicació d'obres.


  Notes

  L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a comunicació amb projecte tècnic.

  En el cas que es detectin incompliments de la normativa vigent o discrepàncies, inexactituds, omissions, etc. entre el que es declara documentalment i el que es comprova en la realitat del funcionament de l'activitat, la comunicació s'entendrà que no és vàlida i no pot produir efectes. En aquest sentit s'haurà de valorar la paralització de l'activitat i es podran adoptar les mesures disciplinàries adients, en el marc del procediment sancionador que correspongui, sense perjudici d'haver d'abonar la taxa d'inspecció posterior que preveu l'ordenança fiscal vigent.

  Informació actualitzada el dia 13-11-2019

  La meva carpeta ciutadana