Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Comunicació d'activitat recreativa

Comunicació d'activitat recreativa


Tràmit que s'ha de fer a l'ajuntament per a l'obertura d'activitats recreatives i espectacles públics que poden generar afectacions ambientals, de seguretat i salut que suposin risc per a les persones, béns i medi ambient, i que fan que sigui necessària la intervenció d'un tècnic competent per valorar la incidència d'aquestes afectacions.

Els traspassos d'aquestes activitats es legalitzaran mitjançant la presentació d'una Comunicació de traspàs (CT) que inclourà un certificat emès per tècnic competent que acrediti que l'activitat no ha sofert canvis substancials respecte del permís municipal o llicència atorgada prèviament.

Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació d'una Comunicació de modificació que inclourà el projecte i el certificat tècnic.


Tràmits previs a la comunicació amb projecte


Abans d'iniciar l'activitat o instal·lació, el titular de la mateixa o el seu representant legal, ha de realitzar els tràmits següents:

 1. 1. Obtenir llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació del local*, si és el cas.

 2. 2. Verificar la compatibilitat urbanística** de l'activitat o instal·lació.

 3. 3. Obtenir informes previs d'altres administracions* (acta favorable en matèria de seguretat contra incendis, etc.)

 4. 4. Obtenir tots els títols administratius habilitants, si la normativa sectorial de l'activitat o instal·lació ho exigeix.

* Consulteu la "Guia per a la presentació de Comunicació d'activitat recreativa".
**Consulteu l'apartat d'observacions.

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Comunicació d'activitat recreativa amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Comunicació d'activitat recreativa Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Les persones, entitats i empreses que vulguin iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat activitat recreativa.

Documentació que cal presentar

 • Comunicació d'activitat recreativa (formulari estructurat) (original)
 • Projecte tècnic bàsic. Ha d'incloure:
  1. fitxes tècniques d'obligat compliment (vegeu l'apartat d'impresos)
  2. estudi acústic
  3. plànols: d'emplaçament a escala 1:500 o 1:1000 i de planta del local a escala 1:50, 1:100 o 1:200, assenyalant la distribució dels seus elements, instal·lacions i maquinària.
  (original)
 • Certificat emès per tècnic competent (segons model) (original)
 • Certificat de l'aïllament acústic. (original)
 • Fotografia de la façana de l'activitat (finalitzades les obres d'adequació de local) (còpia)

En determinats supòsits, cal aportar també:

 • Certificat / informe de compatibilitat urbanística (si s'escau). (original)
 • Verificació d'incendis segons informe de la Direcció general de prevenció i extinció d'incendis que acredita que l'activitat compleix totes les mesures de seguretat contra incendis que preveu el compliment de la normativa vigent efectuada per una entitat verificadora (si s'escau). (original)

En el supòsit que la persona que tramita la Comunicació no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Consulteu l'ordenança fiscal núm. 3.33

Compromís en el termini de resolució

Immediat.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

 • Comunicació d'activitat recreativa (PE)
 • Certificat tècnic (Comunicacions)
 • Fitxes tècniques d'espectacles públics i activitats recreatives (PE i LE)
 • Fitxes d'accessibilitat
 • Fitxes protecció d'incendis CTE
 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona

Servei responsable

Servei d'Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Ajudes

Per emplenar els formularis, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

 1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

 2. Referència cadastral. Consulteu:
 3. Codi CCAE 2009: consulteu el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

 4. Número d'expedient o comunicació d'obres: consulteu la notificació d'atorgament de llicència d'obres o el registre d'entrada de la comunicació d'obres.


Notes

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a comunicació amb projecte tècnic.

En el cas que es detectin incompliments de la normativa vigent o discrepàncies, inexactituds, omissions, etc. entre el que es declara documentalment i el que es comprova en la realitat del funcionament de l'activitat, la comunicació s'entendrà que no és vàlida i no pot produir efectes. En aquest sentit s'haurà de valorar la paralització de l'activitat i es podran adoptar les mesures disciplinàries adients, en el marc del procediment sancionador que correspongui, sense perjudici d'haver d'abonar la taxa d'inspecció posterior que preveu l'ordenança fiscal vigent.

Informació actualitzada el dia 25-8-2015

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Servei d'Activitats Econòmiques

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)