Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


Tràmit a realitzar sempre i quan l'activitat no estigui subjecta al tràmit de Declaració responsable d'obertura d'activitat*.

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa d'una llicència o comunicació vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Amb el canvi de titularitat es subroguen els drets i els deures de l'activitat a una nova persona titular, sigui física o jurídica.

La comunicació del canvi de titularitat s'ha de formalitzar en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament el canvi.

Els canvis de titularitat estan exempts de pagament de la taxa quan es donen algun dels supòsits següents:

    1. Canvi de nom entre ascendents i descendents.

    2. Canvi de nom entre cònjuges, sigui per acord o per sentència de separació o divorci.

    3. Canvi de nom de persona física a jurídica, quan la persona física, titular inicial de l'activitat, passa a formar part de la persona jurídica que serà la nova titular de l'activitat, sempre que es justifiqui amb document públic.

    4. Canvi de nom per modificacions de persona jurídica, el canvi de denominació, forma jurídica de la persona jurídica o altres supòsits que es justifiquin amb document públic

Els canvis de nom dels punts 3 i 4 es donen quan amb el canvi de titularitat no desapareix jurídicament la persona titular inicial, sinó que es transforma o modifica jurídicament. En aquests casos únicament caldrà realitzar aquest tràmit aportant el formulari de Comunicació de canvi de titularitat acompanyat del document públic de constitució, dissolució, modificació, etc. de la forma jurídica de la nova titular.

Tenen aquesta consideració les constitucions de societats, les modificacions o dissolucions d'aquestes, passar de persona física a persona jurídica o a la inversa, etc..., sempre i quan es mantingui com a mínim una de les sòcies titulars originàries.

Aquest tràmit no és vàlid per comunicar la legalització de canvis substancials i/o significatius, segons l'Art. 4.e de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, que afectin a les instal·lacions, distribucions, obres de remodelació...etc. Aquestes modificacions les ha de regularitzar la nova persona titular presentant una nova declaració, comunicació o llicència, segons correspongui, en la que el/la tècnic/a competent valori que la modificació no és substancial i/o significativa.

Cal tenir en compte que des del 4 de desembre de 2017, en aplicació del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, totes les edificacions i establiments han de ser accessibles i utilitzables. Consulteu la informació bàsica sobre l'accessibilitat en locals.


Requisits previs

* Si el canvi de titularitat és d'una activitat que en el seu dia va ser legalitzada segons el règim de Declaració responsable d'acord amb la Llei 16/2015, caldrà presentar una nova Declaració responsable d'obertura d'activitat. Les activitats legalitzades abans del 13.8.15 (entrada en vigor de la Llei) incloses en el règim de Comunicació prèvia sense projecte o de Declaració responsable també faran una nova declaració.

Si el que es vol posar en coneixement és un canvi que només transforma o modifica jurídicament la titularitat inicial es tramitarà una Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, aportant només el formulari i el document públic que ho justifica.


Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Tant la persona transmitent com la nova titular.

En el supòsit que la persona que tramita la comunicació no sigui ni qui transmet ni la nova titular de l'activitat, cal aportar una autorització per tramitar en nom d'una altra persona. En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Documentació que cal presentar

Quan la comunicació es presenti perquè es tracta d'un canvi en la denominació jurídica de la persona titular, només cal acompanyar la Comunicació de canvi de titularitat d'activitats d'un:

Una altra documentació:

Si el canvi de titularitat es realitza entre dues societats, caldrà aportar els poders de representació d'ambdues.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

2019: 163,98 euros (art. 12.2 de l'Ordenança fiscal núm. 3.33).

Si tramiteu presencialment la Comunicació cal que realitzeu el tràmit d'Autoliquidació de la taxa de les activitats i instal·lacions, on indicareu la quota i el mètode de pagament o bé l'exempció de pagament, segons sigui el cas.

Termini de presentació

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Compromís en el termini de resolució

Immediat.

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

Servei responsable

Servei d'Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

No es podrà transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi resolució ferma.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i obligacions derivades de la llicència o la comunicació són assumides per la nova persona titular (que haurà de disposar dels controls periòdics, revisions de les instal·lacions, responsabilitat civil en vigor, etc.). En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitatque es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació.

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i de control sobre les activitats

En el cas que es detectin incompliments de la normativa vigent o discrepàncies, inexactituds, omissions, etc. entre el que es declara documentalment i el que es comprova en la realitat del funcionament de l'activitat, la comunicació s'entendrà que no és vàlida i no pot produir efectes. En aquest sentit s'haurà de valorar la paralització de l'activitat i es podran adoptar les mesures disciplinàries adients, en el marc del procediment sancionador que correspongui, sense perjudici d'haver d'abonar la taxa d'inspecció posterior que preveu l'ordenança fiscal vigent.

Informació actualitzada el dia 5-12-2018

La meva carpeta