Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa d'una llicència o comunicació vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Amb el canvi de titularitat es subroguen els drets i els deures de l'activitat a una nova persona titular, sigui física o jurídica.

La comunicació del canvi de titularitat s'ha de formalitzar en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament el canvi.

Aquest tràmit no és vàlid per comunicar la legalització de canvis substancials i/o significatius, d'acord amb l'Art. 59 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i l'Art. 4.e de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, respectivament, que afectin a les instal·lacions, distribucions, obres de remodelació...etc. Aquestes modificacions les ha de regularitzar la nova persona titular presentant una nova declaració, comunicació o llicència, segons correspongui, en la què el/la tècnic/a competent valori que la modificació no és substancial i/o significativa.

Cal tenir en compte que des del 4 de desembre de 2017, en aplicació del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, totes les edificacions i establiments han de ser accessibles i utilitzables. Consulteu la informació bàsica sobre l'accessibilitat en locals.

És obligatori fer efectiu el pagament de la Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals. L'autoliquidació de la taxa forma part de la tramitació telemàtica del formulari.


Requisits previs


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Tant la persona transmitent com la nova titular.

En el supòsit que la persona que tramita la comunicació no sigui ni qui transmet ni la nova titular de l'activitat, cal aportar una autorització per tramitar en nom d'una altra persona.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Documentació que cal presentar

Quan la comunicació es presenti perquè es tracta d'un canvi en la denominació jurídica de la persona titular, només cal acompanyar la Comunicació de canvi de titularitat d'activitats d'un:

Una altra documentació:

Si el canvi de titularitat es realitza entre dues societats, caldrà aportar els poders de representació d'ambdues.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

2022: 167,25 euros (art. 12.2 de l'Ordenança fiscal núm. 3.33)

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Compromís en el termini de resolució

Immediat.

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

Servei responsable

Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

No es podrà transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi resolució ferma.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i obligacions derivades de la llicència o la comunicació són assumides per la nova persona titular (que haurà de disposar dels controls periòdics, revisions de les instal·lacions, responsabilitat civil en vigor, etc.). En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació.

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i de control sobre les activitats

En el cas que es detectin incompliments de la normativa vigent o discrepàncies, inexactituds, omissions, etc. entre el que es declara documentalment i el que es comprova en la realitat del funcionament de l'activitat, la comunicació s'entendrà que no és vàlida i no pot produir efectes. En aquest sentit s'haurà de valorar la paralització de l'activitat i es podran adoptar les mesures disciplinàries adients, en el marc del procediment sancionador que correspongui, sense perjudici d'haver d'abonar la taxa d'inspecció posterior que preveu l'ordenança fiscal vigent.

Informació actualitzada el dia 12-3-2019

La meva carpeta ciutadana