Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


Tràmit a realitzar sempre i quan l'activitat no estigui subjecta al tràmit de Declaració responsable d'obertura d'activitat*.

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa d'una llicència o comunicació vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Amb el canvi de titularitat es subroguen els drets i els deures de l'activitat a un nou titular, sigui persona física o jurídica.

La comunicació del canvi de titularitat s'ha de formalitzar en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament el canvi.

Els canvis de titularitat estan exempts de pagament de la taxa quan es donen algun dels supòsits següents:

  1. Canvi de nom entre ascendents i descendents.

  2. Canvi de nom entre cònjuges, sigui per acord o per sentència de separació o divorci.

  3. Canvi de nom de persona física a jurídica, quan la persona física, titular inicial de l'activitat, passa a formar part de la persona jurídica que serà la nova titular de l'activitat, sempre que es justifiqui amb document públic.

  4. Canvi de nom per modificacions de persona jurídica, el canvi de denominació, forma jurídica de la persona jurídica o altres supòsits que es justifiquin amb document públic

Els canvis de nom dels punts 3 i 4 es donen quan amb el canvi de titularitat no desapareix jurídicament el titular inicial, sinó que es transforma o modifica jurídicament. En aquests casos únicament caldrà realitzar aquest tràmit aportant el formulari de Comunicació de canvi de titularitat acompanyat del document públic de constitució, dissolució, modificació, etc. de la forma jurídica del nou titular.

Tenen aquesta consideració les constitucions de societats, les modificacions o dissolucions d'aquestes, passar de persona física a persona jurídica o a la inversa, etc..., sempre i quan es mantingui com a mínim un dels titulars socis originaris.

Aquest tràmit no és vàlid per comunicar la legalització de canvis substancials que afectin a les instal·lacions, distribucions, obres de remodelació...etc. Aquestes modificacions les ha de regularitzar el nou titular presentant una nova declaració, comunicació o llicència, segons correspongui.

Requisits previs

 • El titular transmitent ha de disposar de la llicència o comunicació vigent.

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit (si realitzeu el tràmit de la Comunicació de canvi de titularitat d'activitats telemàticament, l'autoliquidació forma part del tràmit i no cal fer-ho prèviament).

* Si el canvi de titularitat és d'una activitat que en el seu dia va ser legalitzada segons el règim de Declaració responsable d'acord amb la Llei 16/2015, caldrà presentar una nova Declaració responsable d'obertura d'activitat. Les activitats legalitzades abans del 13.8.15 (entrada en vigor de la Llei) incloses en el règim de Comunicació prèvia sense projecte o de Declaració responsable també faran una nova declaració.

Si el que es vol posar en coneixement és un canvi que només transforma o modifica jurídicament el titular inicial es tramitarà una Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, aportant només el formulari i el document públic que ho justifica.


Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Comunicació de canvi de titularitat d'activitats amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Tant el transmitent com el nou titular.

En el supòsit que la persona que tramita la comunicació no sigui ni el transmitent ni el nou titular de l'activitat, cal aportar una autorització per tramitar en nom d'una altra persona. En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Documentació que cal presentar

 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats (segons model) (original)
 • Comunicació conjunta signada per l'antic i el nou titular, si s'escau (segons model) (original)
 • Document privat de traspàs del negoci signat per l'antic i el nou titular (original)

Quan la comunicació es presenti perquè es tracta d'un canvi en la denominació jurídica de la persona titular, només cal acompanyar la Comunicació de canvi de titularitat d'activitats d'un:

 • Document públic de constitució, dissolució, modificació, etc. de la forma jurídica del nou titular (i no caldrà aportar ni la Comunicació conjunta, ni el document privat). (original)

Una altra documentació:

 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, quan la persona que tramita la comunicació no és ni el transmitent ni el nou titular, i adjuntant el document d'identitat de la persona representada (consulteu l'apartat d'impresos). (original)
 • Documentació acreditativa , en el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·icitant. (original)

Si el canvi de titularitat es realitza entre dues societats, caldrà aportar els poders de representació d'ambdues.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

2017: 160,76 euros (art. 12.2 de l'Ordenança fiscal núm. 3.33).

Cal que realitzeu el tràmit d'Autoliquidació de la taxa de les activitats i instal·lacions, on indicareu la quota i el mètode de pagament o bé l'exempció de pagament, segons sigui el cas.

Termini de presentació

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Compromís en el termini de resolució

Immediat.

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats (CT)
 • Comunicació conjunta de canvi de titularitat d'activitats
 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona

Servei responsable

Servei d'Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

No es podrà transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi resolució ferma.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o la comunicació són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitatque es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació.

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i de control sobre les activitats

En el cas que es detectin incompliments de la normativa vigent o discrepàncies, inexactituds, omissions, etc. entre el que es declara documentalment i el que es comprova en la realitat del funcionament de l'activitat, la comunicació s'entendrà que no és vàlida i no pot produir efectes. En aquest sentit s'haurà de valorar la paralització de l'activitat i es podran adoptar les mesures disciplinàries adients, en el marc del procediment sancionador que correspongui, sense perjudici d'haver d'abonar la taxa d'inspecció posterior que preveu l'ordenança fiscal vigent.

Informació actualitzada el dia 24-1-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Servei d'Activitats Econòmiques

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)