Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació de locals, i instal·lació d'antenes de telefonia

Comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació de locals, i instal·lació d'antenes de telefonia


Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a la realització d'obres interiors en establiments destinats a usos comercials, administratius, industrials, aparcament i, en general, tots aquells usos diferents als d'habitatge, en aplicació d'allò establert a la Llei 16/2015 de simplificació administrativa.

Poden acollir-se al règim de comunicació les intervencions següents:

 1. obres en l'interior de locals que no requereixen direcció facultativa, en tant que es limiten a:

  • instal·lació de rètol
  • instal·lacions elèctriques, llauneria, aire condicionat ...
  • pintura o revestiment de paraments
  • substitució o col·locació de falsos sostres, paviments, sanitaris, mobiliari ...

 2. obres de reforma a l'interior de locals que requereixen direcció facultativa, en tant que contemplen:

  • modificació de distribució, entesa com l'enderroc/desmuntatge i/o la construcció d'envans amb independència del material emprat
  • instal·lació o modificació de l'aparador
  • canvi de l'ús preexistent (a excepció del canvi d'ús a habitatge)
  • alteració de la superfície per subdivisió o addició a altres locals

 3. instal·lació d'antenes de telefonia mòbil (menor de 300 m², sense impacte en elements protegits i domini públic)

En cas que les obres alterin la distribució preexistent (envans, aparador o accés) o tinguin afectació estructural, cal que la comunicació vagi acompanyada de la documentació tècnica corresponent (consulteu l'apartat de "Documentació que cal presentar").

Així mateix també es distingeix d'entre les obres que es limiten a la reforma de locals existents, en funcionament, i legalment establerts, d'aquelles encaminades a la implantació de noves activitats, o a la legalització d'activitats establertes sense autorització.

Les obres que modifiquin la volumetria, les que afectin l'àmbit de protecció d'edificacions incloses al Catàleg, i lesobres i usos que segons la legislació urbanística només es puguin establir amb caràcter provisional, estan sotmeses al règim de llicència d'obres majors o menors.


Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació de locals, i instal·lació d'antenes de telefonia amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació de locals, i instal·lació d'antenes de telefonia Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació que cal presentar

Per a les obres de reforma i adequació de locals

 • Comunicació d'obres de reforma o adequació de local (formulari estructurat) (original)
 • Fotografia o fotografies del local -imprenciscible de la façana on s'apreciï l'accés- (còpia)
 • Fotomuntatge, alçat o croquis en cas d'incloure rètol (còpia)
 • Projecte tècnic d'incendis i documentació per sol·licitar l'informe previ d'incencis, si és el cas (original)

En petites reformes i obres que no afecten estructura, distribució, ni aparadors

 • Memòria tècnica explicativa o descripció de les obres (original)
 • Plànol d'emplaçament i croquis del local i de les obres, si s'escau (còpia)

En obres que afecten estructura, distribució o aparadors

 • Declaració responsable del tècnic competent, segons model (original)
 • Memòria del projecte (descriptiva i constructiva amb indicació de superfícies) (original)
 • Plànol / plànols d'emplaçament, distribució, instal·lacions, etc. (original)
 • Justificació del compliment de la normativa urbanística, CTE i accessibilitat de Catalunya (original)
 • Avaluació del volum de residus segons Decret 89/2010 (original)


Per a les instal·lacions d'estacions base i/o infraestructures de radiocomunicació

 • Comunicació d'obres per a la instal·lació d'estació base i/o infraestructures de radiocomunicació (formulari estructural) (original)
 • Declaració responsable del tècnic competent, segons model (original)
 • Projecte tècnic visat pel col·legi professional corresponent (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa
- obres sense tècnic: 46,76 € (reforma) - 253,12 € (implantació)
- obres amb tècnic: 144,64 € (reforma) - 360,84 € (implantació)
- instal. antenes: 360,84 €
Les obres iniciades o executades abans de la comunicació, tributen el doble amb un mínim de 538,58 €
Pagament: 3 dies naturals

Fiances: per gestió de residus, reposició de vorera, etc

ICIO: 3,57% del cost d'execució material

Compromís en el termini de resolució

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

 • Comunicació d'obres de reforma o adequació de locals (CLOB)
 • Declaració responsable del tècnic (CLOB)
 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona
 • Comunicació d'obres per a la instal·lació d'estació base i/o infraestructures de radiocomunicació (CLOB)
 • Declaració responsable del tècnic (CLOB radiocomunicació)

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Per emplenar el formulari, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

 • Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

 • Referència cadastral. Consulteu:
 • Codi CCAE 2009: consulteu el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

  Informació actualitzada el dia 16-1-2017

 •  
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)