Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació de locals, i instal·lació d'antenes de telefonia


Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a la realització d'obres interiors en establiments destinats a usos comercials, administratius, industrials, aparcament i, en general, tots aquells usos diferents als d'habitatge, en aplicació d'allò establert a la Llei 16/2015 de simplificació administrativa.

Poden acollir-se al règim de comunicació les intervencions següents:

 1. obres en l'interior de locals que no requereixen direcció facultativa i són locals accessibles, en tant que es limiten a:

  • instal·lació de rètol
  • instal·lacions elèctriques, llauneria, aire condicionat ...
  • pintura o revestiment de paraments
  • substitució o col·locació de falsos sostres, paviments, sanitaris, mobiliari ...

 2. obres de reforma a l'interior de locals que requereixen direcció facultativa, en tant que contemplen:

  • formació de rampa d'accés
  • modificació de distribució, entesa com l'enderroc/desmuntatge i/o la construcció d'envans amb independència del material emprat
  • instal·lació o modificació de l'aparador
  • canvi de l'ús preexistent (a excepció del canvi d'ús a habitatge)
  • alteració de la superfície per subdivisió o addició a altres locals
  • execució i/o modificació d'obertures de façana

 3. instal·lació d'antenes de telefonia mòbil (menor de 300 m², sense impacte en elements protegits i domini públic)

En cas que les obres alterin la distribució preexistent (envans, aparador o accés) o tinguin afectació estructural, cal que la comunicació vagi acompanyada de la documentació tècnica corresponent (consulteu l'apartat de "Documentació que cal presentar").

Així mateix també es distingeix d'entre les obres que es limiten a la reforma de locals existents, en funcionament, i legalment establerts, d'aquelles encaminades a la implantació de noves activitats, o a la legalització d'activitats establertes sense autorització.

Les obres que modifiquin la volumetria, les que afectin l'àmbit de protecció d'edificacions incloses al Catàleg, i les obres i usos que segons la legislació urbanística només es puguin establir amb caràcter provisional, estan sotmeses al règim de llicència d'obres majors o menors.Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal presentar una comunicació prèvia davant l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).
Més informació» Criteris en la presentació de projectes d'obres

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació que cal presentar

Per a obres a l'interior de locals que no requereixen direcció facultativa i són locals accessibles:

Per a obres de reforma a l'interior de locals que requereixen direcció facultativa:

Per a les instal·lacions d'estacions base i/o infraestructures de radiocomunicació:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi oficial d'arquitectura de Catalunya (COAC), el Col·legi d'aparelladors i aparelladores, arquitectura tècnica i enginyeria d'edificació de Barcelona (CAATEEB), i el Col·legi d'enginyers graduats i enginyeres graduades i enginyeria industrial de Barcelona (EBCN).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la comunicació.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa
- obres sense tècnic: 48,65 € (reforma) - 263,35 € (implantació)
- obres amb tècnic: 150,48 € (reforma) - 375,42 € (implantació)
- instal. antenes: 375,42 €
Les obres iniciades o executades abans de la comunicació, tributen el doble amb un mínim de 560,34 €

Pagament: 3 dies naturals

Fiances: per reposició de vorera i/o calçada

ICIO: 4 % del cost d'execució material

Compromís en el termini de resolució

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Per emplenar el formulari, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

 • Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

 • Referència cadastral. Consulteu:
 • Codi CCAE 2009: consulteu el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
 • Informació actualitzada el dia 21-9-2020

  La meva carpeta