Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres menors


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:

 • Tipus 1: obres que no requereixen projecte ni direcció facultativa
  • Moviments de terres o construcció de murs de contenció de menys d'1 metre d'alçada
  • Tala de més de 3 arbres
  • Instal·lació de tanques de precaució d'obres, casetes provisionals d'obres, sitges i similars
  • Instal·lació de bastides derivades d'una construcció emparada amb llicència d'obres majors
  • Arranjament de façanes de planta baixa i una planta pis (PB+1), amb instal·lació de bastida, cistella o similar

 • Tipus 2: obres que requereixen projecte i declaració responsable del tècnic
  • Col·locació d'anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries (a l'interior de parcel·les públiques)
  • Arranjament de façanes a partir de PB+2 (inclosa)
  • Reformes en vestíbuls i esclaes comunitàries (inclou plataformes elevadores i modificació de cabina d'ascensor)
  • Reformes d'habitatges que afectin la distribució
  • Execució i modificació d'obertures de façana que afectin elements estructurals
  • Construcció de piscines d'ús particular (no comunitari)
  • Col·locació d'anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries
  • Moviments de terres o construcció de murs de contenció de més d'1 metre d'alçada

 • Tipus 3: obres que requereixen projecte visat
  • Arranjament estructural i/o substitució de cobertes i terrats
  • Reformes en general amb afectació del conjunt estructural

 • Tipus 4: deconstruccions que requereixen projecte visat
  • Enderroc d'edificacions
  • Instal·lació de grues-torre derivades d'una construcció empara amb llicència d'obres majors

 • Tipus 5: obres de reforma o adequació de locals que no requereixen direcció facultativa
  • Reforma o adequació de locals per a la Implantació de noves activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació (usos provisionals) i que per la naturalesa de les obres no requereixen direcció facultativa

 • Tipus 6: obres de reforma o adequació de locals que requereixen de direcció facultativa
  • Reforma o adequació de locals per a la Implantació de noves activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació (usos provisionals i/o amb afectació del conjunt estructural) i que requereixen direcció facultativa.
Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal sol·licitar una llicència d'obres menors a l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).
Més informació» Criteris en la presentació de projectes d'obres

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació que cal presentar

 • Projecte d'obres bàsic (original)
 • Projecte d'obres bàsic i executiu (original)
 • Projecte d'obres executiu (original)
 • Fotografia de façana i del seu accés (còpia)
 • Fotomuntatge, alçat o croquis (còpia)
 • Pressupost visat o justificació de la base imposable (aplicant el mètode de càlcul establert a l'art. 5 de l'ordenança fiscal núm. 2.5.) (original)
 • Full d'assumpció de la direcció facultativa o declaració responsable del tècnic (segons model) (original)
 • Nomenament de contractista (segons model) o el del Gremi de la Construcció del Vallès, o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l'inici de les obres (tramitació presencial) (original)
 • Document d'acceptació de residus de la construcció (segons model) (original)
 • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge (original)
 • Autorització en el cas d'actuar en representació d'una altra persona (tramitació presencial) (original)
 • Autorització de la comunitat de propietaris, si les obres afecten elements comuns de l'edifici (original)
 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics , si s'escau (tramitació presencial) (original)

En instal·lació de grues

 • Certificat de l'Entitat d'Inspecció i Control (EIC), relativa a la situació reglamentària de la grua (original)
 • Full d'assumpció del control del bon funcionament i seguretat de la grua, mentre aquesta romangui a l'obra, fins el seu desmuntatge (original)
 • Assegurança de Responsabilitat Civil o certificat de l'entitat asseguradora (cobertura total de responsabilitat civil del funcionament de la grua, la seva estada a l'obra i el seu desmuntatge) (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona (CAATEEB), i el Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona (EBCN).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxes
 • Tipus 1 .......... 47,70 €
 • Tipus 2 i 3 .... 147,53 €
 • Tipus 4 ......... 185,43 €
 • Tipus 5 ......... 379,03 €
 • Tipus 6 ......... 593,26 €

 • Fiances
 • Reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • Reposició de calçada ........ 90,15 €/ml

 • ICIO
 • 4 % del cost d'execució de l'obra
 • Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; es tracta de moviments de terres i aplanaments; són obres d'implantació d'instal·lacions de nova planta; són cases prefabricades o instal·lacions similars; es tracta de tala de masses arbòries o similars que puguin afectar el paisatge.

  Positiu en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres menors (presencial)
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Nomenament de contractista
  • Escrit de compromís a nomenar contractista d'obres
  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
   imprès
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
   imprès

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

 • Taxa per serveis urbanístics: les obres iniciades abans d'haver obtingut l'oportuna llicència, hauran de satisfer el doble de la taxa que els correspondria aplicar en funció dels supòsits establerts a l'ordenança fiscal 3.2, amb una quota mínima de 549,35 €

 • Taxa per ocupació de la via pública: si l'obra contempla la instal·lació de bastides, tanques, sitges i altres elements auxiliars de la construcció, haureu d'acreditar el pagament de la taxa corresponent (vegeu l'ordenança fiscal 3.11).

 • Termini màxim de pagament de les taxes i fiances: 3 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Per defecte, la llicència s'atorga amb uns terminis d'inici d'1 any i d'acabament de 3 anys. Passats aquests terminis es produeix la caducitat de la llicència.

 • Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera i la calçada, si escau.

 • La concessió de la llicència no pressuposa l'autorització dels treballs de càrrega i descàrrega. A tals efectes caldrà obtenir la corresponent llicència o autorització.

 • Informació actualitzada el dia 14-12-2018

  La meva carpeta