Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres menors


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:

 • Tipus 1: obres que no requereixen projecte tècnic ni direcció facultativa
  • Moviments de terres o construcció de murs de contenció de menys d'1 metre d'alçada respecte al terreny natural
  • Tala de més de 3 arbres en jardins i/o terrenys particulars
  • Instal·lació de tanques de precaució d'obres, casetes provisionals d'obres, sitges i similars
  • Instal·lació de bastides, cistella o similars, derivades d'una construcció emparada amb llicència d'obres majors i/o menors
  • Instal·lació de piscines, de caràcter provisional (inflables/desmuntables) directament sobre el terreny i d'ús particular (no comunitàries)
  • Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta pis (6,50 metres d'alçada màxima), amb instal·lació de bastida, cistella o similar

 • Tipus 2: obres que requereixen projecte i declaració responsable del tècnic
  • Arranjament de façanes de més de planta baixa i una planta pis (a partir de 6,50 metres d'alçada), amb instal·lació de bastida, cistella i similar
  • Reformes en vestíbuls i/o escales comunitàries (inclou plataformes elevadores i modificació de cabina d'ascensor)
  • Reformes d'habitatges que afectin la distribució, entesa com l'enderroc/desmuntatge i/o la construcció d'envans amb independència del material emprat
  • Col·locació d'anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries, en solars i/o mitgeres particulars
  • Execució i/o modificació d'obertures de façana en habitatges
  • Construcció de piscines d'ús particular (no comunitàries)
  • Instal·lació de piscines de caràcter provisional (inflables/desmuntables), sobre forjat (amb afectació estructural) i d'ús particular (no comunitàries)
  • Moviments de terres o construcció de murs de contenció de més d'1 metre d'alçada respecte al terreny natural
  • Instal·lació de captadors solars, que no s'ajusten a allò establert a l'article 5 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables

 • Tipus 3: obres que requereixen projecte tècnic, pla de treball per retirada de fibrociment i declaració responsable del tècnic
  • Reformes i/o intervencions en edificacions que impliquen la manipulació d'elements amb presència de fibrociment i que requereixen d'un tractament i equipament especial

 • Tipus 4: obres que requereixen projecte tècnic i declaració responsable del tècnic
  • Arranjament estructural i/o substitució de cobertes i terrats
  • Reformes en general amb afectació del conjunt estructural de l'edificació

 • Tipus 5: obres que requereixen projecte tècnic i assumeix del tècnic visats
  • Enderroc d'edificacions
  • Instal·lació de grues-torre

 • Tipus 6: obres de reforma o adequació de locals en usos provisionals, que no requereixen direcció facultativa
  • Reforma o adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació (usos provisionals) i que per la naturalesa de les obres no requereixen direcció facultativa

 • Tipus 7: obres de reforma o adequació de locals en usos provisionals, que sí requereixen direcció facultativa i projecte tècnic visats segons afectació
  • Reforma o adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació (usos provisionals i/o amb afectació del conjunt estructural de l'edificació) i que requereixen direcció facultativa.
 • Consideració de la fauna protegida en la tramitació de llicències d'obres
 • Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal sol·licitar una llicència d'obres menors a l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).
  Més informació  » Criteris en la presentació de projectes d'obres

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica.

  Documentació que cal presentar

  • Projecte d'obres bàsic (original)
  • Projecte d'obres bàsic i executiu (original)
  • Projecte d'obres executiu (original)
  • Fotografia de façana i del seu accés (còpia)
  • Fotomuntatge, alçat o croquis (còpia)
  • Pressupost visat o justificació de la base imposable (aplicant el mètode de càlcul establert a l'art. 5 de l'ordenança fiscal núm. 2.5.) (original)
  • Full d'assumpció de la direcció facultativa o declaració responsable del tècnic (segons model) (original)
  • Nomenament de contractista (segons model) o el del Gremi de la Construcció del Vallès, o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l'inici de les obres (tramitació presencial) (original)
  • Document d'acceptació de residus de la construcció (segons model) (original)
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge (original)
  • Autorització en el cas d'actuar en representació d'una altra persona (tramitació presencial) (original)
  • Autorització de la comunitat de propietaris, si les obres afecten elements comuns de l'edifici (original)
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament (original)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics , si s'escau (tramitació presencial) (original)
  • Declaració responsable professional sobre fauna protegida (original)

  En instal·lació de grues

  • Certificat de l'Entitat d'Inspecció i Control (EIC), relativa a la situació reglamentària de la grua (original)
  • Full d'assumpció del control del bon funcionament i seguretat de la grua, mentre aquesta romangui a l'obra, fins el seu desmuntatge (original)
  • Assegurança de Responsabilitat Civil o certificat de l'entitat asseguradora (cobertura total de responsabilitat civil del funcionament de la grua, la seva estada a l'obra i el seu desmuntatge) (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona (CAATEEB), i el Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona (EBCN).

  Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Taxes
 • Tipus 1 .............. 48,65 €
 • Tipus 2-3-4 ...... 150,48 €
 • Tipus 5 ............. 189,14 €
 • Tipus 6 ............. 386,61 €
 • Tipus 7 ............. 605,13 €

 • Fiances
 • Reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • Reposició de calçada ........ 90,15 €/ml

 • ICIO
 • 4 % del cost d'execució de l'obra
 • Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; es tracta de moviments de terres i aplanaments; són obres d'implantació d'instal·lacions de nova planta; són cases prefabricades o instal·lacions similars; es tracta de tala de masses arbòries o similars que puguin afectar el paisatge.

  Positiu en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres menors (presencial)
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Nomenament de contractista
  • Escrit de compromís a nomenar contractista d'obres
  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Declaració responsable professional sobre fauna protegida
  • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
   imprès
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
   imprès

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

 • Taxa per serveis urbanístics: les obres iniciades abans d'haver obtingut l'oportuna llicència, hauran de satisfer el doble de la taxa que els correspondria aplicar en funció dels supòsits establerts a l'ordenança fiscal 3.2, amb una quota mínima de 549,35 €

 • Taxa per ocupació de la via pública: si l'obra contempla la instal·lació de bastides, tanques, sitges i altres elements auxiliars de la construcció, haureu d'acreditar el pagament de la taxa corresponent (vegeu l'ordenança fiscal 3.11).

 • Termini màxim de pagament de les taxes i fiances: 3 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Per defecte, la llicència s'atorga amb uns terminis d'inici d'1 any i d'acabament de 3 anys. Passats aquests terminis es produeix la caducitat de la llicència.

 • Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera i la calçada, si escau.

 • La concessió de la llicència no pressuposa l'autorització dels treballs de càrrega i descàrrega. A tals efectes caldrà obtenir la corresponent llicència o autorització.

 • Informació actualitzada el dia 27-11-2020

  La meva carpeta