Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres menors


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:

 • Tipus 1: obres que no requereixen projecte tècnic ni direcció facultativa
  • Moviments de terres o construcció de murs de contenció de menys d'1 metre d'alçada respecte al terreny natural
  • Tala de més de 3 arbres en jardins i/o terrenys particulars
  • Instal·lació de tanques de precaució d'obres, casetes provisionals d'obres, sitges i similars
  • Instal·lació de bastides, cistella o similars, derivades d'una construcció emparada amb llicència d'obres majors i/o menors
  • Instal·lació de piscines, de caràcter provisional (inflables/desmuntables) directament sobre el terreny i d'ús particular (no comunitàries)
  • Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta pis (6,50 metres d'alçada màxima), amb instal·lació de bastida, cistella o similar

 • Tipus 2: obres que requereixen projecte i declaració responsable del tècnic
  • Arranjament de façanes de més de planta baixa i una planta pis (a partir de 6,50 metres d'alçada), amb instal·lació de bastida, cistella i similar
  • Reformes en vestíbuls i/o escales comunitàries (inclou plataformes elevadores i modificació de cabina d'ascensor)
  • Reformes d'habitatges que afectin la distribució, entesa com l'enderroc/desmuntatge i/o la construcció d'envans amb independència del material emprat
  • Col·locació d'anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries, en solars i/o mitgeres particulars
  • Execució i/o modificació d'obertures de façana en habitatges
  • Construcció de piscines d'ús particular (no comunitàries)
  • Instal·lació de piscines de caràcter provisional (inflables/desmuntables), sobre forjat (amb afectació estructural) i d'ús particular (no comunitàries)
  • Moviments de terres o construcció de murs de contenció de més d'1 metre d'alçada respecte al terreny natural
  • Instal·lació de captadors solars, que no s'ajusten a allò establert a l'article 5 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables

 • Tipus 3: obres que requereixen projecte tècnic, pla de treball per retirada de fibrociment i declaració responsable del tècnic
  • Reformes i/o intervencions en edificacions que impliquen la manipulació d'elements amb presència de fibrociment i que requereixen d'un tractament i equipament especial

 • Tipus 4: obres que requereixen projecte tècnic i declaració responsable del tècnic
  • Arranjament estructural i/o substitució de cobertes i terrats
  • Reformes en general amb afectació del conjunt estructural de l'edificació

 • Tipus 5: obres que requereixen projecte tècnic i assumeix del tècnic visats
  • Enderroc d'edificacions
  • Instal·lació de grues-torre

 • Tipus 6: obres de reforma o adequació de locals en usos provisionals, que no requereixen direcció facultativa
  • Reforma o adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació (usos provisionals) i que per la naturalesa de les obres no requereixen direcció facultativa

 • Tipus 7: obres de reforma o adequació de locals en usos provisionals, que sí requereixen direcció facultativa i projecte tècnic visats segons afectació
  • Reforma o adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació (usos provisionals i/o amb afectació del conjunt estructural de l'edificació) i que requereixen direcció facultativa.
 • Consideració de la fauna protegida en la tramitació de llicències d'obres
 • Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal sol·licitar una llicència d'obres menors a l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).
  Més informació  » Criteris en la presentació de projectes d'obres

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica.

  Documentació que cal presentar

  • Projecte d'obres bàsic (original)
  • Projecte d'obres bàsic i executiu (original)
  • Projecte d'obres executiu (original)
  • Fotografia de façana i del seu accés (còpia)
  • Fotomuntatge, alçat o croquis (còpia)
  • Pressupost visat o justificació de la base imposable (aplicant el mètode de càlcul establert a l'art. 5 de l'ordenança fiscal núm. 2.5.) (original)
  • Full d'assumpció de la direcció facultativa o declaració responsable del tècnic (segons model) (original)
  • Nomenament de contractista (segons model) o el del Gremi de la Construcció del Vallès, o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l'inici de les obres (tramitació presencial) (original)
  • Document d'acceptació de residus de la construcció (segons model) (original)
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge (original)
  • Autorització en el cas d'actuar en representació d'una altra persona (tramitació presencial) (original)
  • Autorització de la comunitat de propietaris, si les obres afecten elements comuns de l'edifici (original)
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament (original)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics , si s'escau (tramitació presencial) (original)
  • Declaració responsable professional sobre fauna protegida (original)

  En instal·lació de grues

  • Certificat de l'Entitat d'Inspecció i Control (EIC), relativa a la situació reglamentària de la grua (original)
  • Full d'assumpció del control del bon funcionament i seguretat de la grua, mentre aquesta romangui a l'obra, fins el seu desmuntatge (original)
  • Assegurança de Responsabilitat Civil o certificat de l'entitat asseguradora (cobertura total de responsabilitat civil del funcionament de la grua, la seva estada a l'obra i el seu desmuntatge) (original)

  En el cas d'actuar com a representant de persona jurídica:

  • Targeta d'identificació fiscal (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Taxes
 • Tipus 1 .............. 48,65 €
 • Tipus 2-3-4 ...... 150,48 €
 • Tipus 5 ............. 189,14 €
 • Tipus 6 ............. 386,61 €
 • Tipus 7 ............. 605,13 €

 • Fiances
 • Reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • Reposició de calçada ........ 90,15 €/ml

 • ICIO
 • 4 % del cost d'execució de l'obra
 • En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; es tracta de moviments de terres i aplanaments; són obres d'implantació d'instal·lacions de nova planta; són cases prefabricades o instal·lacions similars; es tracta de tala de masses arbòries o similars que puguin afectar el paisatge.

  Positiu en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres menors (presencial)
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Nomenament de contractista
  • Escrit de compromís a nomenar contractista d'obres
  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Declaració responsable professional sobre fauna protegida
  • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
   imprès
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
   imprès

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

 • Taxa per serveis urbanístics: les obres iniciades abans d'haver obtingut l'oportuna llicència, hauran de satisfer el doble de la taxa que els correspondria aplicar en funció dels supòsits establerts a l'ordenança fiscal 3.2, amb una quota mínima de 549,35 €

 • Taxa per ocupació de la via pública: si l'obra contempla la instal·lació de bastides, tanques, sitges i altres elements auxiliars de la construcció, haureu d'acreditar el pagament de la taxa corresponent (vegeu l'ordenança fiscal 3.11).

 • Termini màxim de pagament de les taxes i fiances: 3 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Per defecte, la llicència s'atorga amb uns terminis d'inici d'1 any i d'acabament de 3 anys. Passats aquests terminis es produeix la caducitat de la llicència.

 • Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera i la calçada, si escau.

 • La concessió de la llicència no pressuposa l'autorització dels treballs de càrrega i descàrrega. A tals efectes caldrà obtenir la corresponent llicència o autorització.

 • Informació actualitzada el dia 2-3-2022

  La meva carpeta ciutadana