Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Beneficis fiscals per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques


Sol·licitud de bonificació fiscal per a instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques, regulada en les corresponents ordenances fiscals (OOFF).

D'acord el que determina l'Ordenança Fiscal 2024, la bonificació completa els recursos públics destinats a les instal·lacions fins al màxim del 25% dels costos bonificables.


Impostos bonificats

 • Impost de Béns Immobles (OF 2.1 art. 5è. punt 5)
 • - La bonificació serà com a màxim del 10% de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles i tindrà una vigència d'un any en el cas d'instal·lacions per autoconsum individual en punts de consum situats en edificis residencials.
  - La bonificació serà d'un màxim del 50% de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles amb una vigència màxima de 5 anys en el cas d'instal·lacions per autoconsum col·lectiu.

 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (OF 2.5 art. 2n punt 3)
 • - La bonificació de com a màxim el 50% de la quota de l'impost.

 • Impost sobre Activitats Econòmiques (OF 2.2 art. 5è. punt 5)
 • - La bonificació serà com a màxim del 25% de la quota de l'Impost d'Activitats Econòmiques i tindrà una vigència d'un màxim de 3 anys posteriors a aquell en que es realitzi la instal·lació.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Requisits comuns:

 • Per tal de sol·licitar una bonificació la persona interessada ha de tramitar prèviament la llicència o comunicat d'obres.
 • Que la instal·lació no s'hagi realitzat en compliment del Codi Tècnic d'Edificació (CTE) o altres normatives, i que no gaudeixin d'una bonificació per una instal·lació existent.
 • Es requisit indispensable per obtenir la bonificació acollir-se a les convocatòries obertes d'ajuts i subvencions d'altres administracions públiques, ja que el càlcul de la bonificació es farà en base a l'estimació de l'import de les subvencions que es poden obtenir.
 • Per l'atorgament de la bonificació caldrà informe favorable del Servei de Medi Ambient, que es reserva el dret a realitzar les inspeccions necessàries per tal de pronunciar-se sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada.
 • Es determina una potència mínima per obtenir bonificació de 1.800 Wp per a instal·lacions individuals i de 400 Wp per autoconsum col·lectiu.
 • El dret a bonificació sorgeix a partir de la data del Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC), i/o del Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC). La bonificació aplicable serà la vigent en aquesta data o en el moment de la sol·licitud, si aquesta és posterior.
 • Si un cop atorgada la bonificació, el Servei d'Urbanisme o el Servei de Medi Ambient, informen desfavorablement del compliment de les condicions establertes en quant a la instal·lació realitzada, la bonificació serà revocada, i s'haurà de retornar la bonificació obtinguda.

  La suma total de les bonificacions atorgades en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per aquest concepte sobre la mateixa instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, no podrà superar el 50% dels costos modificables d'acord amb la taula següent. En el supòsit que el PEM de la sol·licitud sigui superior als costos unitaris indicats s'aplicaran aquests màxim, i en el cas que sigui inferior s'aplicarà el PEM declarat:


  Costos bonificables unitaris màxims:

  Potència (kWp) €/kWp
  Potència (kWp)
  €/kWp
  1.001 - 5.000 460 81 - 90 870
  901 - 1.000 690 71 - 80 880
  801 - 900 695 61 - 70 890
  701 - 800 707 51 - 60 900
  601 - 700 715 41 - 50 915
  501 - 600 725 31 - 40 932
  401 - 500 740 21 - 30 955
  301 - 400 755 11 - 20 980
  201 - 300 777 6 - 10 1.020
  101 - 200 810 0 - 5 1.320
  91 - 100 870


  En el sector d'empreses i serveis, l'import de les bonificacions atorgades en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), no podrà superar el topall absolut de 5.000 euros.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Persona física o jurídica titular de la instal·lació que compleixin els requisits exigits per a la bonificació sol·licitada.

  Documentació que cal presentar

  • Memòria o projecte tècnic que coincideixi amb la realitat de la instal·lació (original)

  Cal que aparegui explícitament:
  -La potència nominal (Pn) i potència pic (Wp) de la instal·lació fotovoltaica.
  - El pressupost de la instal·lació d'energia renovable, on es desglossi el Pressupost d'Execució Material (PEM) degudament acreditat.

  • Fitxa de sol·licitud degudament emplenada (original)

  Caldrà signar com a declaració responsable conforme totes les dades que es presenten són certes. Entre d'altres caldrà declarar:
  - Quines subvencions s'han sol·licitat indicant l'import sol·licitat i si estan en tramitació, estan atorgades o estan denegades i el motiu.

  - Que es disposa del (RITSIC) i/o (RAC), número de registre.
  - Que s'ha tramitat l'oportuna comunicació o llicència d'obres al servei d'urbanisme responsable.
  - Que s'ha presentat als Serveis d'Urbanisme la declaració responsable del tècnic.

  • Acord de Repartiment d'Energia d'Autoconsum (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Segons regulació a l'ordenança fiscal corresponent

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  6 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  • Fitxa de de sol·licitud de bonificació

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 27-3-2024

 • La meva carpeta ciutadana