Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Beneficis fiscals per a la instal·lació de sistemes de generació d'energies renovables


Sol·licitud de bonificació fiscal per a instal·lacions de sistemes de generació elèctrica mitjançant energies renovables com a panells solars o energia eòlica, regulat en les corresponents ordenances fiscals (OOFF).

Impostos bonificats:

 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Impost de Béns Immobles
 • Impost sobre construccions, instal·lacions o obres.
 • Per tal de sol·licitar una bonificació la persona interessada ha de tramitar prèviament la llicència o comunicat d'obres, i complir el requisit mínim següent:

 • Per a instal·lacions voluntàries cal produir com a mínim el 30% de l'energia elèctrica anual consumida.
 • Per a instal·lacions amb caràcter obligatori cal produir com a mínim el 70% de l'energia elèctrica anual consumida.
 • La presentació de la sol·licitud de bonificació es farà una vegada finalitzada la instal·lació. Una vegada verificat el correcte funcionament de la instal·lació, per part del servei de Medi Ambient municipal, es realitzarà l'informe favorable per tal de poder gaudir de les bonificacions.


  Bonificació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (OF 2.2 art. 5è.5)
  Podran gaudir d'una bonificació fins al 50% de la quota les activitats que:
  a) Utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables
  b) Estableixin un pla de transport per als seus treballadors i les seves treballadores que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions.


  Bonificació de l'Impost de Béns Immobles per a la instal·lació d'energies renovables (OF 2.1 art. 5è.5)
  Per a immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes de generació elèctrica mitjançant energies renovables com a panells solars o energia eòlica, quan la producció anual elèctrica sigui del 70% del consum elèctric anual, en el cas d'immobles que per compliment normatiu tinguin obligació de tenir una instal·lació d'energia renovable; i en la resta de casos quan tingui una producció anual elèctrica del 30% del consum elèctric anual.

  Els percentatges de bonificació seran els següents:
  - Habitatges unifamiliars: 50% de bonificació durant 5 anys
  - Habitatges plurifamiliars: si es subministra serveis comuns, 5% de bonificació de tots els immobles de l'edifici, durant 5 anys. Si es dóna servei a tots els locals, la bonificació serà del 50%
  - Activitats econòmiques: 50% de bonificació durant 5 anys.


  Bonificació en l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres (OF 2.5 art. 2n punt 3)
  Bonificacions per instal·lació de sistemes de generació d'energies renovables:
  1) Per instal·lació de panells solars, receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra instal·lació de generació d'energia renovable:
  - Es gaudirà d'una bonificació del 95% de l'impost corresponent a la instal·lació
  - En obres noves, reformes o ampliació d'habitatges la bonificació serà del 50% del total de l'impost sempre i quan tinguin com a mínim una producció anual elèctrica del 70% del consum elèctric anual de l'immoble (edificis unifamiliars i plurifamiliars)
  - En plurifamiliars, si la instal·lació és per donar servei als elements comuns, la bonificació serà del 5% de l'impost
  - En el cas d'obres de nova construcció, reforma o ampliació d'activitats econòmiques la bonificació serà del 50% quan la producció elèctrica sigui mínim del 30% del consum elèctric anual.

  2) En obres de nova construcció, rehabilitació o ampliació d'habitatges plurifamiliars, poden tenir una bonificació del 10% si totes les places d'aparcament disposen de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, i en cas d'habitatges unifamiliars la bonificació serà del 5% amb un sol punt de recàrrega.

  Important!
  La suma total de les bonificacions atorgades en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per aquest concepte sobre la mateixa instal·lació, no podrà superar el 50% respecte el pressupost d'execució material (PEM) d'aquesta instal·lació, degudament acreditat.


  Més informació


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Persona física o jurídica titular de la instal·lació que compleixin els requisits exigits per a la bonificació sol·licitada.

  Documentació que cal presentar

  (1) Consulteu les instruccions en els documents següents:

  "Procediment inspecció instal·lacions fotovoltàiques"

  "Procediment inspecció instal·lacions tèrmiques"

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Segons regulació a l'ordenança fiscal corresponent

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Observacions

  Per a l'atorgament de la bonificació caldrà informe favorable del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada. Aquest informe el demanarà directament el servei responsable de la tramitació al servei de Medi Ambient.

  Informació actualitzada el dia 16-9-2020

  La meva carpeta