Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Comunicació prèvia d'obres

Comunicació prèvia d'obres


Comunicació que es fa a l'ajuntament per a realitzar quassevol de les obres que es detallen a continuació, sempre que es facin en finques no catalogades ni destinades al desenvolupament d'una activitat o en solars inedificats:

 • CMOB - Obres d'escassa entitat i dificultat tècnica que no requereixen direcció facultativa ni projecte:
  • Treballs a l'interior d'habitatges que no modifiquin la distribució interior, ni l'estat de càrregues, així com l'estructura:
   • arrebossats, enguixats, aplacats, pintats, impermeabilitzacions i assimilables
   • substitució o col·locació de paviments o falsos sostres
   • construcció, reparació, substitució de canonades d'instal·lacions, excepte aparells exteriors i que no afectin la via pública
   • substitució d'aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina o bany
   • reparació puntual o substitució de fusteria interior
  • Treballs de jardineria, neteja i desbrossament de jardins privats, que no representin destrucció de jardins existents
  • Tala d'arbres (màxim 3 unitats)
  • Treballs en façanes que no modifiquin l'estructura, ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...):
   • arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta pis (PB+1)
   • reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, baranes, persianes, claraboies o reixes
   • col·locació de reixes en obertures

 • CNOB - Obres que abans de l'aprovació de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa estaven subjectes a llicència prèvia:
  • Tipus 1:

   • Col·locació de tendals en façanes d'habitatge
   • Tancament de parcel·les
   • Reparació de tanques (sense modificació de mides o característiques existents)
   • Col·locació d'aparells de climatització exterior
   • Treballs d'anivellament, esbrossada o enjardinament, que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en algun punt, ni tinguin relleu o transcendència a l'efecte de la mesura de les alçades reguladores de l?edifici
   • Treballs en cobertes que no modifiquin l'estructura ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...):
    • eliminació, reparació, reposició, substitució o neteja de canals, canaleres, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, teules, gàrgoles o acroteris
    • reparacions puntuals inferiors a un 10% de la superfície total de terrats plans o cobertes inclinades
  • Tipus 2:

   • Treballs en cobertes que no modifiquin l'estructura ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...):
    • pavimentació i/o impermeabilització puntual o tal de terrats plans o cobertes inclinades (material bituminós i rajola), major a un 10% de la superfície total
    • Instal·lació d'elements tècnics (captadors solars, antenes ...) no contemplats en altres tipus de llicència
    • Col·locació d'anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries (a l'interior de parcel·les privades)


Les CMOB es poden tramitar per telèfon al 010, internet i a qualsevol Oficina de districte.
Les CNOB cal presentar-les per internet (Seu electrònica) o presencialment a l'OAC de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Comunicació prèvia d'obres Ompliu el formulari Simulació de Comunicació prèvia d'obres Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

Les persones i empreses que han de fer petites obres que afectin a finques o solars inedificats.

Documentació que cal presentar

En obres de col·locació de tendals, aparells d'aire condicionat, tancament, neteja de solars i similars

 • Fotografia o fotografies que il·lustrin allò que es vol executar (còpia)
 • Fotomuntatge, alçat o croquis (còpia)
 • Memòria tècnica o descripció de les obres (còpia)
 • Plànol d'emplaçament i croquis de les obres, si escau (còpia)

En obres d'arranjament de cobertes, instal·lació de captadors solars, cartelleres publicitàries i similars

 • Declaració responsable del tècnic competent (original)
 • Memòria del projecte (descriptiva i constructiva) (original)
 • Plànol d'emplaçament, de distribució i d'instal·lacions (original)
 • Justificació del compliment de la normativa urbanística, CTE i accessibilitat de Catalunya (original)
 • Avaluació del volum de residus segons Decret 89/2010 (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxes
 • CMOB ................................ 18,10 €
 • CNOB tipus 1 .................... 46,76 €
 • CNOB tipus 2 ................... 144,64 €
 • Termini de pagament: 3 dies naturals

  Fiances
 • Reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • Reposició de calçada ........ 90,15 €/ml
 • Gestió de residus .............. 11,00 €/tona

 • ICIO
 • 3,57% del cost d'execució de l'obra

 • Compromís en el termini de resolució

  Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Impresos

  • Comunicació prèvia d'obres (presencial)
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

  Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en l'article 10.3 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques i l'art. 22 de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa. Sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.

  Les obres no poden iniciar-se fins que s'efectuï el pagament de la taxa.

  El justificant de pagament de la liquidació acredita, davant d'una inspecció, de l'obtenció d'autorització municipal per fer les obres.

  Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

  Per poder executar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir indicència en la circulació, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

  Informació actualitzada el dia 16-1-2017

   
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)