Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació prèvia d'obres


Comunicació que es fa a l'ajuntament per a realitzar quasevol de les obres que es detallen a continuació, sempre que es facin en finques no catalogades ni destinades al desenvolupament d'una activitat o en solars inedificats.
No inclou obres i usos que segons la legislació urbanística només es puguin establir amb caràcter provisional, ni aquelles que afectin l'àmbi de protecció d'edificacions incloses al Catàleg d'edificis historicoartístics.

 • CMOB - Obres d'escassa entitat i dificultat tècnica que no requereixen direcció facultativa ni projecte:
  • Treballs a l'interior d'habitatges que no afectin a la distribució ni a l'estructura, com:
   • arrebossats, enguixats, aplacats, pintats, trasdosats, impermeabilitzacions d'elements verticals i assimilables
   • substitució i/o col·locació de paviments, falsos sostres i/o fusteries a l'interior de l'habitatge
   • construcció, reparació, substitució de canonades d'instal·lacions, excepte aparells exteriors i que no afectin la via pública
   • substitució d'aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina o bany
  • Treballs de reforma i arranjament d'acabats en paraments de vestíbuls comunitaris
  • Treballs de jardineria, neteja i desbrossament de jardins particulars, que no representin destrucció de jardins existents, ni alteració de les seves cotes naturals
  • Tala d'arbres en jardins i/o terrenys particulars (màxim 3 unitats)
  • Treballs en façanes que no modifiquin l'estructura, ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...) i que no afectin la via pública:
   • arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta pis (6,50 m d'alçada màxima)
   • reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, baranes, persianes, claraboies o reixes

 • CNOB - Obres que abans de l'aprovació de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa estaven subjectes a llicència prèvia:
  • Tipus 1:

   • Col·locació de tendals en façanes d'habitatge
   • Tancament de parcel·les i/o reparació de tanques existents
   • Instal·lació d'antenes i/o aparells de climatització exterior
   • Treballs d'anivellament, esbrossada o enjardinament, que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en algun punt, ni tinguin relleu o transcendència a l'efecte de la mesura de les alçades reguladores de l?edifici
   • Arranjaments de cobertes que no modifiquin l'estructura ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...):
    • eliminació, reparació, reposició, substitució o neteja de canals, canaleres, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, teules, gàrgoles o acroteris
    • reparacions puntuals inferiors a un 10% de la superfície total de terrats plans i/o cobertes inclinades
  • Tipus 2:

   • Instal·lació de captadors solars, no contemplats en altres tipus de llicència segons les determinacions d'allò establert a l'article 5 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables que afegeix un nou article, el 9 bis, al Text refós de la Llei d'urbanisme. En els següents casos:
    • En coberta plana, sense ultrapassar el metre d'alçada des del pla de coberta ni en vol en els límits de la coberta existent
    • En coberta inclinada, adossats a la coberta (i per tant amb el mateix pendent i en paral·lel), i sense ultrapassar en vol els límits de la coberta existent
    • Sobre el terreny, en espais de parcel·la no ocupats per edificacions i altres edificacions auxiliars, sense ultrapassar el metre d'alçada des de la rasant del sòl, i amb una superfície d'ocupació dels captadors solars no superior al 25% de la seva superfície no edificable
    • Instal·lació d'aparells d'aerotèrmia, no contemplats en altres tipus de llicència
    • Arranjaments de cobertes que no modifiquin l'estructura, però puguin implicar la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...), i que no afectin a la via pública:
     • pavimentació i/o impermeabilització de terrats plans i/o cobertes inclinades (material bituminós i rajola), superior a un 10% de la superfície total


Les CMOB es poden tramitar per telèfon al 010, internet i a qualsevol Oficina de districte.
Les CNOB cal presentar-les per internet (Seu electrònica) o presencialment a l'OAC de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal presentar una comunicació prèvia davant l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).
Més informació» Criteris en la presentació de projectes d'obres

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones i empreses que han de fer petites obres que afectin a finques o solars inedificats.

Documentació que cal presentar

En obres de col·locació de tendals, aparells de climatització, tancaments, neteja de solars i similars

En obres d'arranjament de cobertes, instal·lació d'aparells d'aerotèrmia i similars

En obres d'instal·lació de captadors solars

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxes
CMOB ................................ 18,83 €
CNOB tipus 1 .................... 48,65 €
CNOB tipus 2 ................... 150,48 €

Termini de pagament: 3 dies naturals


Fiances
Reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
Reposició de calçada ........ 90,15 €/ml

ICIO
4 % del cost d'execució de l'obra

Compromís en el termini de resolució

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

 • Comunicació prèvia d'obres (presencial)
 • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
 • Declaració responsable per l'exercici professional (instal·lació aprofitament energia solar)
 • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament
 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
 • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
  imprès

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en l'article 10.3 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques i l'art. 22 de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa. Sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.

Les obres no poden iniciar-se fins que s'efectuï el pagament de la taxa.

El justificant de pagament de la liquidació acredita, davant d'una inspecció, de l'obtenció d'autorització municipal per fer les obres.

Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

Per poder executar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir incidència en la circulació, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

Informació actualitzada el dia 27-11-2020

La meva carpeta