Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació prèvia d'obres de serveis i instal·lacions


Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a la realització a la via pública de qualsevol de les actuacions següents que afectin a serveis i instal·lacions de llum, aigua, gas i cable:

  • Instal·lació de comptadors provisionals d'obra, sense canalització
  • Execució de cales per avaries (de 0 a 15 metres)
  • Reparació de tapes i d'armaris de serveis
  • Execució d'escomeses que no alterin la xarxa general de distribució i d'una llargada màxima de 15 metres, sense creuament de carrer


En el cas de reparacions d'escomeses particulars , l'Ajuntament disposa d'un servei extern per a l'execució de reparacions a la xarxa de clavegueram i de claveguerons. Només cal sol·licitar-ho a través del tràmit Sol·licitud de nova connexió o reparació de desguàs a la xarxa de clavegueram. Amb aquesta opció, no cal sol·licitar llicència d'obres, ni fer el pagament de la taxa i de l'impost de construccions, ni de dipositar fiança per garantir la correcta execució de l'obra.
Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal presentar una comunicació prèvia davant l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).
Més informació» Criteris en la presentació de projectes d'obres

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Empreses de serveis que hagin d'efectuar petites obres a la via pública.
Particulars que hagin de reparar l'escomesa de connexió al clavegueram.

Documentació que cal presentar

 • Plànol d'emplaçament (indicatiu de la situació dels pals, cales, rases, armaris, etc.).
  Descarregueu el plànol (còpia)
 • Document d'acceptació de residus de la construcció segons model (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa
Comunicació prèvia (art.8.1.2.1 - OF 3.2) ...... 62,76 €
Comunicació prèvia (art.8.1.2.2 - OF 3.2) .... 173,25 €

Fiances
Reposició de paviments estàndars ............. 92,00 €/ml
Reposició de paviments especials .............. 245,00 €/ml
Retirada de suports (pals) ........................... 370,00 €/ml

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

 • Comunicació d'obres a la via pública (presencial)
 • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
  imprès
 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
 • Sol·licitud d'assenyalament de dates

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en l'article 10.3 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques. Sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.

Les obres no poden iniciar-se fins que s'efectuï el pagament de la taxa.

El justificant de pagament de la liquidació acredita, davant d'una inspecció, de l'obtenció d'autorització municipal per fer les obres.

Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

Si la càrrega i descàrrega de materials o les obres a executar poden tenir incidència en el trànsit rodat, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

Per poder fer la coordinació i seguiment de les obres a la via pública, el titular de l'autorització ha de sol·licitar l'assenyalament de dates, document on consten les dades bàsiques dels treballs a executar i les dates d'inici i finalització de les mateixes. Aquesta sol·licitud s'ha de formular amb la suficient antelació a efectes de coordinació dels treballs a la via pública.

Informació actualitzada el dia 23-1-2024

La meva carpeta ciutadana