Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les obres que es detallen a continuació:

  • Connexió de desguàs a la xarxa de clavegueram.
  • Execució de rases per a escomeses, connexions i/o preses per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions a la xarxa general als usuaris i la llargada de les quals sigui superior a 15 metres lineals.
  • Execució de rases generals, canalitzacions per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general de serveis.
  • Construcció o reforma de galeries o caixons de serveis.
  • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions a les galeries o caixons de serveis o en tubulars.
  • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries (quan aquestes puguin autoritzar-se).
Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal sol·licitar una llicència d'obres menors a l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).
Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Companyies de subministradores dels serveis d'aigua, cable, electricitat i gas, empreses constructores i particulars.

Documentació que cal presentar

 • Projecte tècnic (original)
 • Estudi de seguretat i salut (original)
 • Full d'assumpció de la direcció facultativa o declaració responsable del tècnic competent (original)
 • Document d'acceptació de residus de la construcció (segons model) (original)

Les sol·licituds de canalitzacions elèctriques particulars han d'anar acompanyades de:

 • Assegurança de Responsabilitat Civil del contractista (còpia)
 • Documentació acreditativa de la inscripció del contractista al REIE (còpia)
 • Plànol / informe tècnic de la companyia elèctrica, en què s'indiqui el punt de connexió (original)

Les sol·licituds de canalitzacions per escomeses al clavegueram han d'anar acompanyades de:

 • Plànol d'ubicació de la connexió a realitzar, on consti: a) Indicació del punt de connexió; i b) Acotar els metres de rasa a realitzar des de la façana al punt de connexió amb la xarxa general. (còpia)
 • Plànol de detall a escala 1:20 / 1:50 de la connexió al clavegueram. (còpia)

Altres documents:

 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics , si s'escau (presencial) (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona (CAATEEB), i el Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona (EBCN).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxes
 • quota base ....................... 261,33 €
 • més de 15 ml .................... 6,18 € per cada ml

 • Fiances
 • reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • reposició de calçada ........ 90,15 €/ml

 • ICIO
 • 4 % del cost d'execució de l'obra

 • Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; són obres d'implantació d'instal·lacions de nova planta.

  Positiu en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres menors (obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal)
  • Sol·licitud d'assenyalament de dates
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
   imprès

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

  Una vegada atorgada la llicència i per tal de que els serveis tècnics puguin fer la coordinació i seguiment de les obres a la via pública, el titular de la llicència ha de sol·licitar l'assenyalament de dates, document on consten les dades bàsiques de la llicència i les dates d'inici i finalització de les mateixes. Aquesta sol·licitud s'ha de formular amb la suficient antelació a la data d'inici dels treballs, a efectes de coordinació.

  Amb el document d'assenyalament de dates que es lliura al titular de la llicència i que ha d'estar a disposició de l'autoritat municipal a peu d'obra, s'adjuntaran diverses etiquetes identificatives que han d'estar ben visibles a les tanques de protecció. L'execució de les obres sense haver obtingut l'assenyalament de dates oportú serà objecte de sanció.

  Si la càrrega i descàrrega de materials o les obres a executar poden tenir incidència en el trànsit rodat, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

  Informació actualitzada el dia 8-1-2019

  La meva carpeta