Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les obres que es detallen a continuació:

  • Execució de rases per a escomeses, connexions i/o preses per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions a la xarxa general als usuaris i la llargada de les quals sigui superior a 15 metres lineals.
  • Execució de rases generals, canalitzacions per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general de serveis.
  • Construcció o reforma de galeries o caixons de serveis.
  • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions a les galeries o caixons de serveis o en tubulars.
  • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries (quan aquestes puguin autoritzar-se)

En el cas de Connexió de desguàs a la xarxa de clavegueram , l'Ajuntament disposa d'un servei extern per a l'execució de connexions a la xarxa de clavegueram o de reparacions de claveguerons. Només cal sol·licitar-ho a través del tràmit Sol·licitud de nova connexió o reparació de desguàs a la xarxa de clavegueram. Amb aquesta opció, no cal sol·licitar llicència d'obres, ni fer el pagament de la taxa i de l'impost de construccions, ni de dipositar fiança per garantir la correcta execució de l'obra.
Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal sol·licitar una llicència d'obres menors a l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Informació sobre les fiances

Aquesta informació es pot consultar a article 4.3 de l'ordenança fiscal 2.5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Quadre del tipus de fiança de connexió al clavegueram:
4.3. ELEMENTS AUXILIARS D'OBRA
Rases*
rasa de fins a 5m per a clavegueró DN 200-250mm i
fondària màxima d'1,5m
1.785,00 euros metre addicional 171,00 euros
rasa de fins a 5m per a clavegueró DN 200-250mm i
fondària superior a 1,5m
2.060,00 euros metre addicional 198,00 euros
rasa de fins a 5m per a clavegueró DN 315mm i
fondària màxima d'1,5m
2.133,00 euros metre addicional 203,00 euros
rasa de fins a 5m per a clavegueró DN 315mm i
fondària superior a 1,5m
2.398,00 euros metre addicional 235,00 euros

* El preu calculat contempla únicament els costos d'execució de les rases, de manera que si s'escau caldrà sumar-hi la resta d'intervencions que es realitzin, com arquetes, armaris, etc...
Addicionalment, tenint en consideració que per tal de reparar una rasa mal executada normalment resulta necessari refer-la completament, aquest import serà considerat també a efectes de fiança per tal de garantir la seva correcta execució
.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Més informació» Criteris en la presentació de projectes d'obres

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Companyies subministradores dels serveis d'aigua, cable, electricitat i gas, empreses constructores i particulars.

Documentació que cal presentar

 • Projecte d'obres bàsic (original)
 • Projecte d'obres bàsic i executiu (original)
 • Projecte d'obres executiu (original)
 • Full d'assumpció de la direcció facultativa o declaració responsable del tècnic competent (original)
 • Document d'acceptació de residus de la construcció (segons model) (original)

Les sol·licituds de canalitzacions elèctriques particulars han d'anar acompanyades de:

 • Assegurança de Responsabilitat Civil del contractista (còpia)
 • Documentació acreditativa de la inscripció del contractista al REIE (còpia)
 • Plànol / informe tècnic de la companyia elèctrica, en què s'indiqui el punt de connexió (original)

Les sol·licituds de canalitzacions per escomeses al clavegueram han d'anar acompanyades de:

 • Plànol d'ubicació de la connexió a realitzar, on consti: a) Indicació del punt de connexió; i b) Acotar els metres de rasa a realitzar des de la façana al punt de connexió amb la xarxa general. (còpia)
 • Plànol de detall a escala 1:20 / 1:50 de la connexió al clavegueram. (còpia)

Altres documents:

 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics , si s'escau (presencial) (original)
 • Targeta d'identificació fiscal , en el cas d'actuar com a representant de persona jurídica: (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxes
 • quota base .......................... 275,89 €
 • més de 15 ml ....................... 6,52 €/ml

 • Fiances
 • reposició pav. estàndards ... 92,00 €/ml
 • reposició pav. especials ....... 245,00 €/ml
 • retirada de suports (pals) .... 370,00 €/unitat
 • connexió al clavegueram ..... a determinar pels serv. tècnics mpals (art 4.3 d'OF 2.5)

 • ICIO
 • 4 % del cost d'execució de l'obra

 • En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; són obres d'implantació d'instal·lacions de nova planta.

  Positiu en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres menors (obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal)
  • Sol·licitud d'assenyalament de dates
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
   imprès

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

  Una vegada atorgada la llicència i per tal de que els serveis tècnics puguin fer la coordinació i seguiment de les obres a la via pública, el titular de la llicència ha de sol·licitar l'assenyalament de dates, document on consten les dades bàsiques de la llicència i les dates d'inici i finalització de les mateixes. Aquesta sol·licitud s'ha de formular amb la suficient antelació a la data d'inici dels treballs, a efectes de coordinació.

  Amb el document d'assenyalament de dates que es lliura al titular de la llicència i que ha d'estar a disposició de l'autoritat municipal a peu d'obra, s'adjuntaran diverses etiquetes identificatives que han d'estar ben visibles a les tanques de protecció. L'execució de les obres sense haver obtingut l'assenyalament de dates oportú serà objecte de sanció.

  Si la càrrega i descàrrega de materials o les obres a executar poden tenir incidència en el trànsit rodat, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

  Informació actualitzada el dia 11-3-2024

  La meva carpeta ciutadana