Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions

Llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les obres que es detallen a continuació:

  • Connexió de desguàs a la xarxa de clavegueram.
  • Execució de rases per a escomeses, connexions i/o preses per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions a la xarxa general als usuaris i la llargada de les quals sigui superior a 15 metres lineals.
  • Execució de rases generals, canalitzacions per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general de serveis.
  • Construcció o reforma de galeries o caixons de serveis.
  • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions a les galeries o caixons de serveis o en tubulars.
  • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries (quan aquestes puguin autoritzar-se).

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Companyies de subministradores dels serveis d'aigua, cable, electricitat i gas, empreses constructores i particulars.

Documentació que cal presentar

 • Projecte tècnic (original)
 • Estudi de seguretat i salut (original)
 • Full d'assumpció de la direcció facultativa o declaració responsable del tècnic competent (original)

Les sol·licituds de canalitzacions elèctriques particulars han d'anar acompanyades de:

 • Assegurança de Responsabilitat Civil del contractista (còpia)
 • Documentació acreditativa de la inscripció del contractista al REIE (còpia)
 • Plànol / informe tècnic de la companyia elèctrica, en què s'indiqui el punt de connexió (original)

Altres documents:

 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics, si s'escau (presencial). (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxes
 • quota base ....................... 256,21 €
 • més de 15 ml .................... 6,06 € per cada ml

 • Fiances
 • reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • reposició de calçada ........ 90,15 €/ml
 • gestió de residus ............. 11,00 €/tona

 • ICIO
 • 3,57% del cost d'execució de l'obra

 • Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; són obres d'implantació d'instal·lacions de nova planta.

  Positiu en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres menors (obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal)
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Sol·licitud d'assenyalament de dates
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

  Una vegada atorgada la llicència i per tal de que els serveis tècnics puguin fer la coordinació i seguiment de les obres a la via pública, el titular de la llicència ha de sol·licitar l' assenyalament de dates, document on consten les dades bàsiques de la llicència i les dates d'inici i finalització de les mateixes. Aquesta sol·licitud s'ha de formular amb la suficient antelació a la data d'inici dels treballs, a efectes de coordinació.

  Amb el document d'assenyalament de dates que es lliura al titular de la llicència i que ha d'estar a disposició de l'autoritat municipal a peu d'obra, s'adjuntaran diverses etiquetes identificatives que han d'estar ben visibles a les tanques de protecció. L'execució de les obres sense haver obtingut l'assenyalament de dates oportú serà objecte de sanció.

  Si la càrrega i descàrrega de materials o les obres a executar poden tenir incidència en el trànsit rodat, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

  Informació actualitzada el dia 16-1-2017

   
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)