Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació prèvia d'obres

Pas 1 de 3: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

RepresentantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)Dades de contacte


Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fix o mòbil.


Comunico:

Que es realitzaran, amb l'autorització de la persona propietària de la finca, les obres no subjectes a llicència que es detallen a continuació:

Treballs a l'interior d'habitatge que no afectin a la distribució ni a l'estructura (CM)

Treballs de reforma i arranjament d'acabats en paraments de vestíbuls comunitaris (CM)

Treballs de jardineria, neteja i desbrossament de jardins particulars (CM)

Tala d'arbres en jardins i/o terrenys particulars (màxim 3 unitats) (CM)

Arranjament de façanes de PB+1 (6,50 metres d'alçada màxima) sense elements auxiliars (CM)

Col·locació de tendals en façanes (CN1)

Tancament de parcel·les i/o reparació de tanques existents (CN1)

Instal·lació d'antenes i/o aparells de climatització exterior (CN1)

Desbrossada i neteja de solars sense modificar més d'1 metre d'alçada de les cotes naturals (CN1)

Arranjament de coberta inferior al 10% sense elements auxiliars (CN1)

Arranjament de coberta superior al 10% amb elements auxiliars i no ocupació de via pública (CN2)

Instal·lació de captadors solars i/o aparells d'aerotèrmia (CN2)(max. 250 caràcters)

(max. 250 caràcters)

Adreça on es faran les obres

DECLARO responsablement:
- Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
- Que l'edifici existent no s'emplaça en sòl no urbanitzable ni en sòl urbanitzable no delimitat.
- Que l'edifici existent no s'emplaça en cap sector de planejament derivat o polígon d'actuació urbanística, ni terreny destinat a sistemes urbanístics.
- Que l'edifici existent no està inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni històric-arquitectònic-ambiental de Terrassa.
- Que les obres no comporten cap augment de superfície, ni de volum, ni modifiquen el sistema estructural de l'edifici.
- Que les obres a executar compliran les normatives urbanístiques i sectorials, d'accessibilitat i de protecció contra incendis vigents.
- Que obtindré la conformitat de la comunitat de propietaris en cas que les obres afectin elements comuns.
- Que el contractista designat per a l'execució de les obres disposa de l'IAE corresponent i/o pertany al Gremi de constructors.
- Que renuncio, des d'aquest moment, a reclamar qualsevol dret o indemnització si un cop acabades les obres es constata l'existència d'incompliments de la normativa vigent que requereixen de l'execució de rectificacions en les obres o instal·lacions.
- Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, i que he llegit i accepto les condicions d'execució de les obres.

EFECTES de la presentació d'aquesta comunicació:
- Un cop efectuada aquesta Comunicació, l'execució de les obres es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
- Aquesta Comunicació no atorga a la persona o empresa titular, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.
- La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

CONDICIONS d'execució de les obres comunicades
Condicions generals
- L'inici de l'execució de les obres es dóna per comunicat sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.
- El termini per a l'execució de les es obres és el que heu indicat. En absència d'aquest, amb caràcter general s'estableix un termini d'inici de tres mesos i de sis mesos per a l'acabament, ambdues dates a comptar des de la presentació d'aquesta comunicació.
- L'ajuntament té la potestat de realitzar visites d'inspecció a l'emplaçament, per comprovar l'adequació de les obres a la normativa urbanística i tècnica vigent. La no adequació pot comportar l'inici d'un procediment de restauració de la legalitat urbanística vulnerada, segons el que estableix el Decret 64/2014.
- Cal prendre les mesures pertinents per evitar lesions a les finques confrontants i per garantir la seguretat i lliure circulació per la via pública.
- Per poder executar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir incidència en la circulació, cal sol·licitar una autorització per a tall de carrer a la Policia municipal.
- La runa es llençarà en un abocador legalment autoritzat.
- Abans de que finalitzin les obres, haureu de procedir a la correcta execució de la vorera, incorporant guals adaptats si escau.
Condicions específiques
1. Instal·lació d'aparells d'aire condicionat: cal donar estricte compliment a l'art. 260.3 del POUM segons el qual els aparells d'aire condicionat i les sortides de ventilació es situaran a l'interior de l'edifici. No obstant, quan per raons justificables d'instal·lació calgui disposar-los alineats a façana, s'instal·laran sense sobresortir d'aquesta alineació i protegits de vista. L'alçada respecte la rasant no serà inferior a 2,50 m.
2. Instal·lació d'elements tècnics de les instal·lacions (conductes de ventilació o de fums, claraboies, antenes de televisió, de ràdio, maquinària d'ascensor i similars): cal donar estricte compliment a l'art. 256.2.f del POUM segons el qual aquests elements tècnics romandran per dessota del diedre virtual traçat a 45 graus per damunt de l'alçada reguladora en la línia de façana.
3. Instal·lació de panells de captació solar: en cas de coberta inclinada, hauran de disposar-se per damunt del pla de coberta sense ultrapassar una alçada màxima d'1,50 m amidada perpendicularment al pla de coberta, i a una distància mínima de 2,00 respecte el pla de façanes.

 

Informació addicional

  1. Per poder executar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir incidència en la circulació, cal sol·licitar una autorització de tall de carrer a la Policia Municipal.
  2. Es recorda que abans del 17 de desembre de 2017 totes les edificacions existents que siguin susceptibles d'ajustos raonables hauran de fer les obres necessàries per tal de reunir les condicions d'accessibilitat adequades.
  3. Les obres no es poden iniciar fins que s'efectuï el pagament.

* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
En vermell hi ha assenyalats els documents imprescindibles per a la tramitació.

Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

En obres de col·locació de tendals, aparells de climatització, tancaments, neteja de solars i similars
 »   Fotografia o fotografies que il·lustrin allò que es vol executar
» Seleccioneu el fitxer
 »   Fotomuntatge, alçat o croquis
» Seleccioneu el fitxer
 »   Memòria tècnica o descripció de les obres
» Seleccioneu el fitxer
 »   Plànol d'emplaçament i croquis de les obres, si escau
» Seleccioneu el fitxer
En obres d'arranjament de cobertes, instal·lació d'aparells d'aerotèrmia i similars
 »   Declaració responsable del personal tècnic competent
» Seleccioneu el fitxer
 »   Memòria del projecte (descriptiva i constructiva)
» Seleccioneu el fitxer
 »   Plànol d'emplaçament, de distribució i d'instal·lacions
» Seleccioneu el fitxer
 »   Justificació del compliment de la normativa urbanística, CTE i accessibilitat de Catalunya
» Seleccioneu el fitxer
 »   Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament
» Seleccioneu el fitxer
 »   Document d'acceptació de residus de la construcció
» Seleccioneu el fitxer
En obres d'instal·lació de captadors solars
 »   Declaració responsable del personal tècnic competent d'implantació d'una instal·lació de captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics en edificació existent
» Seleccioneu el fitxer
 »   Plànol d'emplaçament
» Seleccioneu el fitxer
 »   Fotomuntatge, perspectiva o seccions amb la ubicació dels captadors o panells
» Seleccioneu el fitxer
 »   Pressupost d'execució material (PEM) desglossat
» Seleccioneu el fitxer
 »   Memòria tècnica o projecte de les instal·lacions
» Seleccioneu el fitxer
En els casos que calgui:
 »   Declaració responsable professional sobre fauna protegida
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, gml
NO s'accepten documents pdf de tipus Cartera PDF
.

 
La meva carpeta ciutadana