Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació prèvia ambiental municipal


Tràmit que s'ha de realitzar a l'ajuntament per a l'obertura d'activitats, instal·lacions o establiments que per les seves característiques poden produir afectacions de tipus ambientals, de seguretat i de salut que suposin risc per a les persones i els béns i fan necessària la intervenció d'un tècnic competent que mitjançant un projecte defineixi la incidència d'aquestes afectacions.

Les activitats que s'han de sotmetre a aquest tràmit estan incloses en l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Els traspassos d'aquestes activitats es legalitzaran mitjançant la presentació d'una Comunicació de canvi de titularitat.

Es podran legalitzar modificacions substancials de l'activitat, mitjançant la presentació del mateix formulari de Comunicació prèvia ambiental municipal marcant la casella de modificació i incloent el projecte i el certificat tècnic.


Requisits previs

Abans d'iniciar l'activitat o instal·lació, el titular de la mateixa o el seu representant legal, ha de realitzar els tràmits següents:

 • Obtenir la llicència comercial, si l'activitat té una superfície de venda igual o superior a 2.500 m², o de més de 800 m² si està fora de la TUC.

 • Obtenir llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació del local, si és el cas.

 • Verificar la compatibilitat urbanística de l'activitat o instal·lació.

 • Comprovar si el local on s'ubicarà l'activitat es troba a la zona delimitada al Plànol d'adreces afectades per la zona de seguretat de Protecció Civil i Seguretat industriali si ho està, obtenir l'/els informe/s previ/s de Protecció civil i/o Seguretat Industrial. Si necessiteu aclarir dubtes tècnics, sol·liciteu una cita amb personal tècnic municipal o envieu la vostra consulta a la bústia dels tècnics abans de presentar la sol·licitud.

 • Obtenir informes d'altres administracions (en matèria de seguretat contra incendis, declaració o informe d'impacte ambiental, pla de dejeccions ramaderes, informe favorable del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, etc.).

 • Obtenir tots els títols administratius habilitants, si la normativa sectorial de l'activitat o instal·lació ho exigeix.

 • Presentar la Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

 • Haver efectuat l'autoliquidació de la taxa corresponent (si feu el tràmit de la Comunicació prèvia ambiental municipal telemàticament, l'autoliquidació forma part d'aquest tràmit i no cal fer-ho prèviament).


 • Més informació


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Les persones físiques o jurídiques (autònoms, entitats i empreses o el seu representant legal) que vulguin iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat, instal·lació o establiment, o que vulguin exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

  En cas de presentar el formulari en nom d'un altre per representació, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua i disposar dels documents que ho acreditin.

  Documentació que cal presentar

  En el supòsit que la persona que tramita la Comunicació no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Es calcula d'acord amb l'O.F. 3.33 i depèn del metres quadrats de l'activitat i del Vector Ambiental i de Seguretat (VAS) establert a l'Ordenança d'usos i activitats.

  Si tramiteu presencialment la Comunicació heu de tramitar l'Autoliquidació de la taxa d'activitats i instal·lacions

  Termini de presentació

  El formulari de la comunicació prèvia ambiental municipal es presenta quan es vol iniciar l'activitat una vegada estan finalitzades les instal·lacions i les obres necessàries per poder dur-la a terme.

  Compromís en el termini de resolució

  No hi ha resolució.

  Les Comunicacions prèvies ambientals municipals presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre General de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents i acompanyada de la documentació tècnica requerida per la normativa sectorial que li sigui d'aplicació a l'activitat. La presentació de la comunicació prèvia ambiental municipal faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Impresos

  Servei responsable

  Servei d'Activitats Econòmiques
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000

  Observacions

  El projecte tècnic i/o memòria ambiental signats pel personal tècnic competent, ha d'anar visat pel Col·legi professional o acompanyat de la pòlissa de Responsabilitat Civil del personal tècnic, i ha de constar de:
  1. Fitxes tècniques d'obligat compliment (consulteu l'apartat d'impresos)
  2. Plànols: d'emplaçament a escala 1:500 o 1:1000 i de planta del local a escala 1:50, 1:100 o 1:200, assenyalant la distribució d'elements, instal·lacions i maquinària.
  3. Estudi acústic i certificat de l'aïllament, si s'escau


  Ajudes


  Per emplenar els formularis, us caldran algunes dades que podeu obtenir a través de diferents enllaços i/o documents.

  1. Qualificació urbanística: consulteu el planejament vigent del web de l'ajuntament (guia de consulta)

  2. Referència cadastral. Consulteu:
  3. Codi CCAE 2009: consulteu el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

  4. Número d'expedient o comunicació d'obres: consulteu la notificació d'atorgament de llicència d'obres o el registre d'entrada de la comunicació d'obres.

  Informació actualitzada el dia 21-3-2018

  La meva carpeta