Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Reclamació per danys i perjudicis


La institució de la responsabilitat patrimonial de l'Administració té fonament constitucional, i es configura com un dret que tenen les persones particulars a ser indemnitzades per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns o drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

En virtut d'aquest dret es pot presentar reclamació patrimonial per danys i perjudicis quan una persona física o jurídica hagi patit un dany en qualsevol dels seus béns i/o drets, com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics que presta l'Ajuntament de Terrassa, per a obtenir un rescabalament pels danys soferts.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que consideri haver patit danys com a conseqüència d'un funcionament normal o anormal d'un servei públic municipal.

Documentació que cal presentar

Documentació acreditativa que detalli de la forma més completa i concreta possible tota la informació respecte el lloc, l'hora, descripció dels fets, proves (fotografies, testimonis, documents mèdics, referència a si va comportar actuació de la policia, ambulància, etc...):

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

Un cop rebuda la sol·licitud de reclamació patrimonial es procedirà a la tramitació de la mateixa, admetent la tramitació i obrint un període de prova de 30 dies per practicar les proposades i requerir els informes als departaments municipals corresponents.
Seguidament es donarà audiència de 10 dies a la persona interessada, amb trasllat de tota la documentació obrant a l'expedient.
El procediment finalitzarà amb la resolució del mateix.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

6 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Serveis Jurídics
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
serveis.jurídics@terrassa.cat

Observacions

El naixement efectiu del dret a la indemnització compensatòria per raó de responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública, segons la normativa d'aplicació i la doctrina jurisprudencial, es configura sobre la base de l'existència d'uns determinats requisits o pressupostos que han de concórrer simultàniament, i que són els que en síntesi s'enuncien a continuació:

a) L'existència i realitat d'un dany, el qual per transformar-se d'un simple dany o perjudici en una autèntica lesió indemnitzable requereix, que sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzadament.

b) La lesió antijurídica ha de ser imputable al funcionament normal o anormal dels serveis públics.

c) La relació de causalitat entre els dos elements anteriors, és a dir, és necessari l'existència d'un nexe causal entre el funcionament del servei públic i el dany o lesió produïts que presenta a aquest com a conseqüència d'aquella, sense que aparegui trencat per les causes de exoneració de la responsabilitat administrativa conegudes com a falta o culpa de la pròpia víctima o subjecte lesionat, els fets o conducta de terceres persones, o la força major.

Cal tenir present, que la socialització dels riscos que justifiquen la responsabilitat objectiva de l'Administració, quan actua al servei dels interessos generals, no permet estendre-la fins al punt de cobrir qualsevol eventualitat. És a dir, la prestació per l'Administració d'un determinat servei públic i la titularitat per part d'aquesta de la infraestructura material per a la seva prestació, no implica que el vigent sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de les Administracions Públiques converteixi aquestes en asseguradores universals de tots els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuació de l'Administració.

Informació actualitzada el dia 18-5-2023

La meva carpeta ciutadana