Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència de parcel·lació


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal de dividir o segregar terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl.


Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

La persona titular de la finca o finques objecte de parcel·lació.

Documentació que cal presentar

En el supòsit que el projecte tècnic no estigui visat pel corresponent Col·legi Professional, cal aportar:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa per serveis urbanístics:
- Llicències de parcel·lació en sòl urbà: quantitat en funció de la fórmula: S x K x (1 + Pi/20) x (1 + Pf/50)

- Expedients de segregació en sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat:

  1. 95,57 euros/hectàrea (màxim 1.671,56 euros)

(consulteu l'ordenança fiscal 3.2)

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit o Bizum.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu (art. 11 del RDL 7/2015)

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

És d'aplicació l'article 41 de les Normes Urbanístiques del POUM:

"1. Tots els actes de parcel·lació urbanística previstos a l'art. 183 LU i les divisions o segregacions de terrenys són objecte de llicència municipal, llevat de les contingudes en el projecte de reparcel·lació i aquelles altres execepcions regulades reglamentàriament.

2. En les sol·licituds de llicència de parcel·lació urbanística, a més d'aportar la documentació requerida per l'ordenança corresponent, descrita transitòriament en la Disposició Transitòria Onzena, caldrà justificar jurídica i tècnicament l'operació i acreditar, en cas de terrenys ocupats per edificacions i/o instal·lacions, que aquestes compleixen amb els paràmetres urbanístics que li són d'aplicació en relació a les noves finques resultants de la segregació proposada.

3. Això no obstant, podran admetre's les parcel·lacions urbanístiques de finques edificades que es trobin en situació de volum disconforme, quan el sostre de l'edificació que resti en cadascuna de les noves finques resultants de la parcel·lació no sigui superior al permès per a la zona. S'exclouen d'aquest supòsit les parcel·lacions que es plantegin sobre edificacions realitzades per fases a l'empara d'una llicència d'obres, quan la seva segregació contravingui les condicions sota les quals es va concedir la llicència d'obres."

Informació actualitzada el dia 2-3-2022

La meva carpeta ciutadana