Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Llicència de parcel·lació

Llicència de parcel·lació


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal de dividir o segregar terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl.

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Llicència de parcel·lació amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Llicència de parcel·lació Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

El titular de la finca o finques objecte de parcel·lació.

Documentació que cal presentar

 • Projecte tècnic de parcel·lació, que contindrà:a) memòria; b) certificat de domini i estat de càrregues de la/les finca/ques; c) plànol de situació / emplaçament; d) plànol topogràfic; i e) plànol de parcel·lació. (original)

En el supòsit que el projecte tècnic no estigui visat pel corresponent Col·legi Professional, cal aportar:

 • Declaració responsable (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa per serveis urbanístics:

 • Llicències de parcel·lació en sòl urbà: quantitat en funció de la fórmula: S x K x (1 + Pi/20) x (1 + Pf/50)

 • Expedients de segregació en sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat:
  1. 91,86 euros/hectàrea (màxim 1.606,65 euros)

  (consulteu l'ordenança fiscal 3.2)

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu (art. 23 del RDL 8/2011)

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència de parcel·lació (presencial)
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

  És d'aplicació l'article 41 de les Normes Urbanístiques del POUM:

  "1. Tots els actes de parcel·lació urbanística previstos a l'art. 183 LU i les divisions o segregacions de terrenys són objecte de llicència municipal, llevat de les contingudes en el projecte de reparcel·lació i aquelles altres execepcions regulades reglamentàriament.

  2. En les sol·licituds de llicència de parcel·lació urbanística, a més d'aportar la documentació requerida per l'ordenança corresponent, descrita transitòriament en la Disposició Transitòria Onzena, caldrà justificar jurídica i tècnicament l'operació i acreditar, en cas de terrenys ocupats per edificacions i/o instal·lacions, que aquestes compleixen amb els paràmetres urbanístics que li són d'aplicació en relació a les noves finques resultants de la segregació proposada.

  3. Això no obstant, podran admetre'sa les parcel·lacions urbanístiques de finques edificades que es trobin en situació de volum disconforme, quan el sostre de l'edificació que resti en cadascuna de les noves finques resultants de la parcel·lació no sigui superior al permès per a la zona. S'exclouen d'aquest supòsit les parcel·lacions que es plantegin sobre edificacions realitzades per fases a l'empara d'una llicència d'obres, quan la seva segregació contravingui les condicions sota les quals es va concedir la llicència d'obres."

  Informació actualitzada el dia 23-2-2017

 •  
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)