Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació de proposicions en els procediments oberts


El procediments oberts per a l'adjudicació de contractes s'anunciaran en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de Plataforma de Serveis de Contractació Pública i a la plataforma de contractació pública electrònica PIXELWARE. Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada, la licitació es publicarà, a més a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

La Disposició Addicional 15ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP) preveu que:
La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans electrònics..." i la disposició addicional 16a. de la mateixa llei, en compliment del principi de transparència en la contractació i d'eficàcia i eficiència de l'actuació administrativa, regula l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments regulats per aquesta Llei".

Les empreses licitadores o candidates hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i la integritat del document, l'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els què sigui necessària la firma de l'apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i altres disposicions de contractació pública electrònica, a excepció d'aquells documents que acrediten la constitució de la garantia provisional, quan sigui procedent, que hauran de ser en tot cas originals.

La signatura electrònica qualificada, segons la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència).

Els certificats electrònics acceptats per la plataforma de contractació pública són els emesos pels Prestadors Qualificats inclosos en la llista de confiança europea, i que també estan donats d'alta en la plataforma @firma.


Com es pot presentar

La presentació de proposicions es farà únicament a través de la plataforma electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, d'accés gratuït.

És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, els requisits tècnics del portal per a la presentació de proposicions a través de la plataforma PIXELWARE: navegadors compatibles amb la licitació electrònica, recomanacions vinculades a l'ordinador i accés mitjançant certificat electrònic.

Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA. En cas de dubtes consultar la pàgina de continguts multimèdia (vídeos i tutorials) o bé utilitzar el suport telefònic posat a disposició per PIXELWARE de dilluns a divendres de 08:00 a 18:00 h, excepte festius nacionals, a través del telèfon 91 803 66 27.

Per accedir a la licitació electrònicament, cal descarregar prèviament l'aplicació de presentació d'ofertes , que quedarà instal·lada mitjançant icona d'accés directe al vostre ordinador.

El Registre d'empreses és opcional però recomanable, ja que permet la comunicació directe amb les empreses donades d'alta, que rebran informació de totes les licitacions publicades al portal.


» Més informació al Perfil del Contractant

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi estigui reflectit, les condicions d'aptitud de l'empresari/ària pel que fa a la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

Servei responsable

Servei de Contractació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000 - - 937 397 093 contractació d'obres
contractacio@terrassa.cat

Observacions

La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Una vegada presentada la proposició a través de la plataforma PIXELWARE, es generarà un resguard acreditatiu emès pel Registre Auxiliar de la Plataforma de Licitació Electrònica, que garantirà la data, hora i contingut de l'oferta en el moment en què finalitza la recepció de la proposició.

Obertura de les proposicions
L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública PIXELWARE.
L'obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics.
El sistema informàtic que suporta la plataforma PIXELWARE té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

Informació actualitzada el dia 29-9-2021

La meva carpeta ciutadana