Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació de proposicions en els procediments oberts


Presentació d'ofertes i pressupostos en els procediments d'adjudicació de contractes de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant procediment obert, obert simplificat i simplificat sumari.

Aquest procediments s'anunciaran en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada, la licitació es publicarà, a més a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

La Llei de contractes del sector públic estableix l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per a la presentació de les ofertes.

Les empreses licitadores o candidates hauran de firmar la seva proposta mitjançant una signatura electrònica. La modalitat de signatura electrònica admesa, d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en els sistemes de transmissió i recepció electrònica d'ofertes i recepció electrònica de sol·licituds de participació, és la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en els termes previstos en el Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.


COM ES POT PRESENTAR L'OFERTA?
La presentació es farà a través de la Plataforma de Serveis de Contractació, accedint a la presentació d'Ofertes (E-Licita), des de l'enllaç disponible mes avall a l'apartat Com es pot tramitar

La presentació d'ofertes es farà únicament a través de l'eina eLicita de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient, abans de la presentació de les proposicions, els requisits tècnics de la plataforma (navegadors compatibles, recomanacions vinculades a l'ordinador, accés mitjançant certificat electrònic, formats i pes màxim admesos dels documents de l'oferta, etc) que podran consultar en el següent enllaç Portal de suport de l'eLicita per a empreses.

Podran trobar material de suport (manuals i vídeos) sobre com presentar una oferta mitjançant l'eina eLicita a la web de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, Com presentar una oferta amb eLicita.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi estigui reflectit, les condicions d'aptitud de l'empresari/ària pel que fa a la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

Servei responsable

Servei de Contractació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000 - - 937 397 093
contractacio@terrassa.cat

Observacions

 • En el cas de Presentació d'ofertes de contractes d'obres i serveis vinculats a les obres, la secció del Servei de Contractació responsable és:
  Servei de contractació d'obres
  Pl. Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 093
  contractacio.obres@terrassa.cat

 • En el cas de Presentació d'ofertes de contractes de subministrament i serveis, la secció del Servei de Contractació responsable és:
  Secció de contractació de serveis i subministraments
  Pl. Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  contractacio@terrassa.cat

 • En el cas de Presentació d'ofertes en Acords marc o Sistemes dinàmics d'adquisició, la secció del Servei de Contractació responsable és:
  Secció de gestió i racionalització de la contractació
  Pl. Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  contractacio@terrassa.cat
 • Informació actualitzada el dia 18-1-2024

  La meva carpeta ciutadana