Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de l'Impost de Béns Immobles per a famílies nombroses


La Bonificació en l'Impost de Béns Immobles per a famílies nombroses s'aplica de forma automàtica d'acord amb la informació sobre les famílies nombroses de la ciutat que facilita la Generalitat de Catalunya, mitjançant conveni de col·laboració.

En el cas que no s'hagi aplicat o bé es detecta un error en la seva aplicació, cal fer la corresponent sol·licitud per internet o en qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Per gaudir d'aquesta bonificació s'hauran de reunir els següents requisits:

    - Estar en possessió del títol oficial de família nombrosa, vigent a data 1 de gener, per tal que es pugui aplicar la bonificació a l'any en curs, sinó, s'aplicaria a l'any següent.
    - L'immoble a bonificar ha de ser el de la residència habitual de la família (hi han d'estar empadronats tots els membres)
    - Cal que el/la titular cadastral de l'immoble coincideixi amb el/la titular de la família (pare o mare)

La vigència es mantindrà mentre sigui vigent el títol de família nombrosa.

Per calcular els ingressos s'utilitzaran els criteris de l'article 21 de l'Ordenança Fiscal 1.1. Tot i que l'Ajuntament disposi de tota la informació per poder calcular la bonificació, quan es rebin rendiments pels següents conceptes:
- Rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa i estimació objectiva,
- Rendiments per règims especials,
- Rendiments per guanys i pèrdues patrimonials,
les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de bonificació de forma expressa i aportar la documentació que els justifiqui.

Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el/la contribuent ni cap de les persones els ingressos dels quals es computin, altres immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que cap d'aquestes persones posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s'atribueixi l'ús de cada immoble a cadascun d'ells, es considerarà que la persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència.

Consulteu l'article 5è apartat 4 de l'Ordenança Fiscal 2.1, a l'espai de Normativa Relacionada

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Subjectes passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa i reuneixin els requisits establerts per a gaudir d'aquesta bonificació.

Documentació que cal presentar

En el cas de rebre ingressos pel següents rendiments, caldrà presentar la documentació justificativa corresponent:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

Quadre de bonificacions atenent el límit d'ingressos de les persones residents en l'habitatge per a l'any 2019 (article 5.4.B de l'Ordenança Fiscal 2.1)

Fills/es Bonificació 50%
Límit d'ingressos
Bonificació 40%
Límit d'ingressos
Bonificació 30%
Límit d'ingressos
Bonificació 20%
Límit d'ingressos
Bonificació 5%
Límit d'ingressos
3 17.528,90 22.787,56 26.293,34 28.046,23 >28.046,23
4 19.919,20 25.894,96 29.878,80 31.870,72 >31.870,72
5 22.309,50 29.002,36 33.464,26 35.695,21 >35.695,21
6 24.699,81 32.109,75 37.049,71 39.519,69 >39.519,69
7 27.090,11 35.217,15 40.635,17 43.344,18 >43.344,18
Més de 7 29.480,42 38.324,54 44.220,62 47.168,67 >47.168.67

Informació actualitzada el dia 5-4-2019

La meva carpeta ciutadana