Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos


La normativa vigent estableix l'obligatorietat de disposar d'una llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que s'atorgarà a aquelles persones que compleixin els següents requisits:

1. Ser major d'edat.
2. No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
3. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb qualssevol de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la "Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos".
4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
5. Acreditar la formalització d'una assegurança de responsabilitat civil per a danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253,03 euros. A la pòlissa figurarà la identificació de l'animal (microxip) i s'ndicarà que totes les persones que hagin d'obtenir la llicència tinguin la condició d'assegurat/da).

En el moment de presentar la sol·licitud de Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, el gos ha d'estar donat d'alta al Registre municipal d'animals de companyia. En el cas que no estigui donat d'alta al Registre, s'haurà de fer també, en el moment de la sol·licitud de la llicència, la tramitació de l'alta.

La llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos té una vigència de 5 anys i haurà de ser renovada. La documentació que cal presentar tant per a la sol·licitud inicial com per a les posteriors renovacions és la mateixa.

Les persones que tenen atorgada la Llicència per a la tinença de gossos potencialmente perillosos han d'acreditar, en tot moment, que tenen el rebut de l'Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, al dia. En cas de no presentar còpia del rebut pagat, la llicència perdrà la seva vigència.

En el cas que s'hagi de demanar un duplicat de la llicència, per robatori, pèrdua o per altre motiu, no cal presentar cap documentació. En aquest cas podeu fer la gestió igualment per internet o trucant al 010, servei de tramitació telefònica de l'Ajuntament de Terrassa.

En el cas de les persones professionals, passejadores de gossos potencialment perillosos, és important que s'adrecin al servei responsable per tal que se'ls faciliti la informació necessària.

Adquisició d'un nou gos potencialment perillós (amb una llicència vigent)
En aquest cas la persona propietària haurà d'inscriure l'animal al Registre municipal d'animals de companyia i a mes a més el/la propietari/a i qualsevol persona que vulgui conduir l'animal per espais públics ha de presentar còpia de l'assegurança de responsabilitat civil,per a danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253,03 euros. És imprescindible que a la pòlissa hi figuri la identificació del nou animal (microxip) i que especifiqui que tenen la condició de persona assegurada.
Així mateix, la persona propietària haurà d'acreditar el pagament del rebut de l'Assegurança de responsabilitat civil del nou gos. En cas de no presentar còpia del rebut pagat, la llicència perdrà la seva vigència. /p>

Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Estan obligats a demanar la llicència tots els propietaris i totes les persones, majors d'edat, que condueixin un gos considerat potencialment perillós que tinguin la seva residència habitual al municipi de Terrassa.

En cas de disposar d'una llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos vigent i ser propietari/a o posseïdor/a d'un altre gos potencialment perillós, no cal tornar a demanar una llicència, però sí s'ha d'acreditar la formalització d'una assegurança de responsabilitat civil pel nou gos. La persona propietària ha d'inscriure'l al Registre d'animals de companyia.

Documentació que cal presentar

Documentació sol·licitud inicial i/o renovació de la llicència

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Les tarifes per a l'any 2020 que caldrà aplicar per a cada llicència seran les següents:
- Atorgament de la llicència: 78,53 euros
- Renovació: 78,53 euros
- Duplicat: 28,50 euros

Compromís en el termini de resolució

2 mesos

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Observacions

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:
A) gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos
B) gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa
C) gossos que pertanyen a una de les races següents o a llur encreuaments: akita Inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari rottweiler, staffordshire bull terrier, stafforshire terrier americà i tosa japonès (o tosa inu).
D) gossos que per les seves característiques s'adapten al RD 287/2002

La persona que condueixi o controli animals potencialment perillosos en espais públics ha de dur la llicència administrativa per a la tinença d'aquests.

Els gossos potencialment perillosos, en espais públics han d'anar amb morrió, han de ser conduïts o controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que es pugui conduir més d'un animal per persona.

La pèrdua o robatori de l'animal ha de ser comunicat per la persona propietària al registre municipal d'animals perillosos, en el termini màxim de 48 hores des de que es tingui coneixement dels fets.

La possessió o conducció d'animals potencialment perillosos sense la llicència administrativa corresponent és una infracció molt greu.

Informació actualitzada el dia 16-1-2019

La meva carpeta