Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Dret d'accés a la informació pública


L'Ajuntament de Terrassa posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de les lleis -estatal i autonòmica- de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Informació publicada

A la Seu Electrònica municipal podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. Així mateix, en el Portal de Govern Obert també podeu trobar informació detallada sobre el pressupost i indicadors d'avaluació del nivell de transparència. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.


Informació no publicada

Quan la informació a la que voleu tenir accés no està publicada en el Portal de Govern Obert o altres webs municipals, podeu sol·licitar-la a través d'aquest formulari i així exercir el Dret d'accés a la informació pública.

Podeu demanar-nos tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi ajuntament i també aquella que tenim com a conseqüència de la nostra activitat o en l'exercici de les nostres funcions, sense necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la vostra sol·licitud.

Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d'un mes i, sempre que sigui possible, la informació us serà lliurada en la forma i el format que ens demaneu:

  1. consultant les dades en el lloc on es troben dipositades

  2. rebent la informació en suport electrònic o en suport paper per correu electrònic o postal, o

  3. recollint la informació presencialment a les dependències municipals

Només es denegarà l'accés a la informació si cal aplicar algun dels límits o restriccions regulats per les lleis de transparència, és a dir, quan el coneixement o la divulgació de la informació comporta perjudicis a menors d'edat, la intimitat, el secret professional, la seguretat pública, etc.

Per a més informació, consulteu la normativa aplicable.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Totes les persones a partir de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Preu

Gratuït si les dades existeixen en format electrònic o si són consultades en el lloc on es troben dipositades.

L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació. En aquests casos, el servei responsable de resoldre us informarà prèviament del cost aproximat i la forma de pagament.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

En el termini màxim de 10 dies, el servei responsable de resoldre es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per informar-la de l'admissió a tràmit de la petició o la derivació a una altra administració. En cas d'admissió, informarà també del nom de la persona responsable de resoldre i el termini previst.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu, excepte si concorre algun dels límits d'accés a la informació pública.

Recursos administratius
Contra la denegació de l'exercici del dret d'accés a la informació pública es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució, previ al contenciós administració.

Contra aquesta resolució també podeu interposar reclamació gratuïta davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (www.gaip.cat).

Impresos

Servei responsable

Direcció de l'Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Informació actualitzada el dia 9-7-2015

La meva carpeta ciutadana