Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Fons de Lloguer Social i Mesa d'Emergència


El Fons d'habitatges de lloguer social i la Mesa d'emergència treballa per donar cobertura de les necessitats bàsiques d'habitatge de famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos, i que han perdut o estan a punt de perdre l'habitatge i que es troben o estaran afectades per un desnonament de lloguer o per procediment d'execució hipotecària.

Mitjançant aquest servei es facilita l'accés al règim de lloguer assequible a famílies en situació de vulnerabilitat residencial.

La Mesa d'emergència és un òrgan tècnic amb l'objectiu de valorar els casos presentats per tal de donar accés a habitatges destinats a satisfer les necessitats de les persones o unitats de convivència que es troben en situacions d'emergències econòmiques, socials i/o amb necessitats especials.

L'Ajuntament de Terrassa és un dels onze municipis de Catalunya que disposa de mesa pròpia i la seva funció principal és valorar les situacions dels casos i proposar les adjudicacions dels habitatges dels quals es disposen.

Aquests habitatges són posats a disposició de la Mesa, per part de l'Agència Catalana de l'Habitatge i per la societat municipal Habitatge Terrassa.

L'equip de treballadors/res del servei contactarà amb la persona sol·licitant per requerir la documentació o informació complementària necessària i si cal es donarà hora per entrevista.

Aquest servei comporta coordinació amb el/la treballador/a social de Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa.

Requisits
(article 3 de l' "Annex al reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Terrassa. Mesa de valoració i fons d'habitatges de lloguer social en situacions especials i d'emergència")

a) Ser persona major d'edat o emancipada judicialment.

b) Trobar-se en alguna de les situacions emparades pel fons d'habitatges de lloguer social recollides en el Reglament (pèrdua d'habitatge per sentència judicial ferma o per risc de pèrdua degut a una situació de sobreendeutament derivada d'una pèrdua d'ingressos; per violència de gènere o adjudicació judicial de l'habitatge principal a la parella sempre que s'acrediti una insuficiència greu de recursos; famílies amb infants a càrrec; infrahabitatges amb menors amb informe tècnic i informe social que ho acrediti.)

c) Constar inscrita al Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial (RHPO) de Terrassa, situat al carrer, Pantà, 30.

d) Acreditar una residencia mínima continuada a Terrassa de tres anys immediatament anterior a la data de la sol·licitud, o de tres anys discontinus en el transcurs dels deu anys anteriors, mitjançant el padró municipal. En el cas de persones víctimes de violència de gènere, no s'exigirà una residència mínima.

e) No disposar de cap be immoble en propietat o usdefruit.

f) S'entén que les persones i unitats familiars es troben en situació de risc d'exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l'IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. Així mateix, per a la determinació de les situacions de risc d'exclusió residencial, els ingressos familiars s'han de ponderar d'acord amb els coeficients que siguin establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent

g) No trobar-se incapacitada per obligar-se contractualment, segons el dret civil de Catalunya.

h) No haver deixat un habitatge públic ni un habitatge arrendat a través de qualsevol servei públic d'intermediació per al lloguer d'habitatges amb deutes pendents. ( Bossa de Mediació).

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Persones, famílies o unitats de convivència empadronades a Terrassa, que compleixin els requisits descrits a l'article 3 de l' "Annex al reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Terrassa. Mesa de valoració i fons d'habitatges de lloguer social en situacions especials i d'emergència".

Documentació que cal presentar

Els impresos estan disponibles a l'apartat d'impresos al final d'aquesta pàgina.

Acreditació de la situació familiar

Acreditació dels ingressos de tots els membres de la família majors de 16 anys

Acreditació dels antecedents de l'habitatge

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Impresos

Servei responsable

Oficina d'Intermediació Hipotecària i d'endeutament per lloguer OFIMEH - LL
Ca de Torres García, 33 1 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 315 982
ofimeh@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 7-7-2023

La meva carpeta ciutadana