Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Informe d'adequació de l'habitatge per a tramitació d'estrangeria

Informe d'adequació de l'habitatge per a tramitació d'estrangeria


Informe que emet la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a partir de l'informe proposta que elabora l'ajuntament del municipi on resideix la persona sol·licitant. Aquest informe acredita la disponibilitat d'habitatge adequat per a persones immigrades residents legalment a Espanya que volen tramitar:

- Reagrupament dels familiars que resideixen en el país d'origen. (imprès INF01). Excepció: en el cas que el reagrupant disposi de la nacionalitat espanyola, no haurà de presentar l'INF01.
- Autorització de residència de menors estrangers no nascuts a Espanya, que resideixin en territori espanyol per un període mínim de 2 anys. (imprès INF01)
- Renovació o modificació del permís de residència i/o treball de la persona reagrupant o dels seus familiars reagrupats, quan hi hagi un canvi de domicili (imprès INF04). Excepció: en el cas que el reagrupant disposi de la nacionalitat espanyola, no haurà de presentar l'INF04

El Servei de Ciutadania revisarà la documentació presentada i prèvia comprovació del pagament de la taxa municipal, concertarà per telèfon una visita al domicili de la persona sol·licitant per tal d'elaborar una proposta d'informe.

Un cop feta la visita al domicili, es pot obtenir informació sobre l'estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

Caducitat: l'Informe caduca als 3 mesos des de la data d'emissió.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Persones estrangeres no comunitàries, majors d'edat, que disposin d'autorització de residència renovada o en procés de renovació i que estiguin empadronades en el municipi on es demani l'informe .

Consulteu els requisits i les excepcions

Documentació que cal presentar

 • Imprès de sol·licitud de la Generalitat de Catalunya INF01 / INF04. És imprescindible que estigui degudament emplenat i signat (original i còpia)
 • Document d'Identitat de la persona sol·licitant:
  - Targeta d'Identificació d'Estranger (TIE)
  - Passaport únicament les pàgines on apareix la fotografia de la persona titular, les dades personals i la caducitat del document. (1) (original i còpia)
 • Justificant de pagament de la taxa de l'informe d'estrangeria a la Generalitat de Catalunya (original i còpia)

Documentació que acrediti el títol de l'habitatge

a) En el cas d'habitatge propietat:

 • Rebut i factura de l'últim pagament corresponent a algun dels subministraments de l'habitatge (aigua, llum, gas). (original i còpia)
 • Escriptura de propietat de la finca inscrita en el Registre de la Propietat o amb els tràmits iniciats (2) (original)

b) En el cas d'habitatge de lloguer:

 • Contracte de lloguer amb clàusules (3). La vigència ha de ser com a mínim de 12 mesos des de la data de la sol·licitud. (original i còpia)
 • Rebut de pagament de l'últim mes de lloguer. (original i còpia)
 • Rebut i factura (no cal que sigui a nom de la persona reagrupant) de l'últim pagament corresponent a algun dels subministraments de l'habitatge (aigua, llum, gas) i dins la vigència del contracte de lloguer. (original i còpia)

c) En cas d'altres situacions de tinença de l'habitatge, diferents del lloguer i de la propietat, emparada en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l'ús de l'habitatge s'ha de presentar:

 • Documentació acreditativa i fonamenta el dret d'ús (original i còpia)

Quan el titular de l'habitatge és el cònjuge o parella de fet, ascendents o descendents de primer grau i línia directa de la persona reagrupant, s'ha de presentar un d'aquests documents:

 • Certificat de matrimoni del Registre Civil (original i còpia)
 • Certificat d'inscripció al Registre Municipal d'Unions Consensuals que acrediti la situació de parella de fet. No cal si la inscripció s'ha fet a l'Ajuntament de Terrassa. (original i còpia)
 • Certificat de parella de fet emès per un notari. (original i còpia)
 • Llibre de Família o qualsevol altre document oficial que acrediti el parentiu. (original i còpia)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Informació addicional sobre la documentació

(1) En cas que la persona interessada estigui renovant el seu passaport, s'adjuntarà també còpia de la certificació consolar que prova la renovació en curs del passaport.

(2) El servei responsable consultarà la titularitat de l'habitatge a la base de dades cadastrals de Terrassa, en el cas d'habitatge en propietat.

(3) Es recomanable, no obligatori que el contracte estigui enregistrat i amb dipòsit de fiança a l'Institut Català del Sòl. En aquest últim supòsit la Direcció General d'Immigració ho posarà en coneixement de l'organisme competent, l'Incasol.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa municipal: 56,95 euros
En el moment de la presentació de la sol·licitud es lliurarà a la persona interessada, el full de liquidació de la taxa municipal per tal que efectuï el pagament. La persona sol·licitant disposa de 10 dies per a pagar-la.
Taxa de la Generalitat de Catalunya: 38,22 euros. El pagament de la taxa ha de ser sempre previ a la sol·licitud de l'informe i cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).(*) Consulteu l'apartat d'Observacions

Compromís en el termini de resolució

El temps per elaborar el document proposta per part de l'Ajuntament ha de ser com a màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud. I el termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

 • Sol·licitud de l'informe d'habitatge per al reagrupament familiar (INF01)
  imprès
 • Sol·licitud de l'informe d'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INF04)
  imprès

Servei responsable

SECRETARIA D'IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA
Ca Calabria, 147 (08015 Barcelona)
Telèfon: 932 701 230
immigracio.bsf@gencat.cat

Observacions

Els documents a presentar són els que consten a l'apartat de Documentació que cal presentar. NO cal portar targeta sanitària, NO cal portar contracte de treball, ni altres documents no demanats..

(*) La Generalitat de Catalunya aplica una nova taxa per a la tramitació de l'informe. El pagament d'aquest taxa s'ha de fer efectiva abans de sol·licitar-lo. Consultar com fer el pagament. Oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya .

Per informació i assessorament sobre temes d'estrangeria es poden adreçar a:
CITE
Carrer Unió, 23
Telèfon: 93 780 71 66

AMIC
Carrer Unió, 23
Telèfon: 93 780 93 66

Informació actualitzada el dia 18-12-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)