Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Informes d'adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar


L'informe d'adequació de l'habitatge (INF01) i l'informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INF04) són dos informes que acrediten que l'habitatge de la persona estrangera amb autorització de residència a l'Estat espanyol és adequat per tramitar el reagrupament familiar.

 • Informe d'adequació de l'habitatge - INF01
  Per sol·licitar el reagrupament de familiars que resideixen al país d'origen o bé l'autorització de residència de menors estrangers no nascuts a l'Estat espanyol i que resideixen en territori espanyol des de fa com a mínim dos anys.
 • Informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar - INF04
  Per sol·licitar la renovació de l'autorització de residència de les persones reagrupades, quan hi ha hagut un canvi de domicili des de l'anterior reagrupament o renovació.
 • L'elaboració de l'informe a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament de Terrassa registra la sol·licitud de la persona interessada i empadronada al municipi, revisa la documentació, realitza una visita al domicili de la persona sol·licitant, prèvia comprovació del pagament de la taxa municipal, i n'elabora una proposta d'informe. Per a qualsevol consulta sobre aquesta tramitació pot contactar-se amb el Servei de Ciutadania de l'Ajuntament de Terrassa.

  El servei requerirà quina documentació original s'ha d'aportar el dia de la visita.


  Davant l'excepcionalitat del context actual d'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020 de 14 de març i davant la impossibilitat actual d'inspeccionar presencialment els habitatges, les persones sol·licitants hauran de presentar els següents documents.
  . Cèdula d'habitabilitat obtinguda amb posterioritat a l'entrada en vigor del Decret 141/2012, de 30 d'octubre
  . Declaració responsable signada per la persona sol·licitant (model disponible a l'apartat d'impresos d'aquesta fitxa)
  . Breu reportatge gràfic de les dependències i distribució dels habitatges (3 o 4 fotografies digitals)


  Durant aquest període excepcional s'ha optat per la notificació electrónica en tots els casos en què la persona interessada hagi facilitat una adreça electrònica per rebre l'avís. Consulteu les Instruccions per rebre notificacions electròniques.


  Aquest tràmit té associat un pagament regulat per l'ordenança fiscal 3.1 Taxa per a l'adminitració de documents i prestació de serveis administratius, art 6, punt.6.1.11.
  Si la sol·licitud de l'informe es fa per internet, al finalitzar el tràmit es genera un justificant de la tramitació que incorpora les dades per fer efectiu el pagament en un termini màxim de 10 dies.
  Si la sol·licitud es fa presencialment, es lliurarà a la persona interessada el full de liquidació de la taxa municipal per tal que efectuï el pagament en un termini màxim de 10 dies.

  En el cas de tramitació presencial s'aconsella la presentació d'un llapís de memòria (pen drive) amb tota la documentació que cal aportar en aquest tràmit. La documentació serà descarregada pel personal de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) en el mateix moment.


  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Terrassa, major d'edat i que disposi d'autorització de residència renovada o en procés de renovació, o la persona que la representi legalment.

  Consulteu els requisits i les excepcions

  Documentació que cal presentar

  És important que la sol·licitud estigui degudament emplenada i signada i que s'aporti la documentació requerida en cada cas.

  Si no és així, es farà un requeriment a la persona titular, o a la persona que la representi legalment, per esmenar la sol·licitud en un termini màxim de 10 dies mitjançant la Presentació d'instancies i documentació al Registre General de l'Ajuntament (consulteu tràmits relacionats)

  Acreditació d'identitat

  Acreditació del pagament de la taxa

  Acreditació del títol de l'habitatge

  A) En el cas d'habitatge de propietat:

  En aquest cas el servei responsable consultarà la titularitat de l'habitatge a la base de dades cadastrals de Terrassa.

  B) En el cas d'habitatge de lloguer:

  És recomanable, no obligatori, que el contracte estigui registrat i amb el dipòsit de la fiança a l'Institut Català del Sòl.

  La persona sol·licitant pot aportar factura i rebut a nom de la persona propietària de l'habitatge en cas que no hagi tramitat el canvi de nom. El document acreditatiu del canvi de persona titular no és vàlid.

  C) En cas d'altres situacions de tinença de l'habitatge, emparada en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l'ús de l'habitatge s'ha de presentar:

  D) En el cas que la persona sol·licitant del reagrupament no és la titular de l'habitatge
  Només s'accepta la documentació quan la persona titular de l'habitatge és la cònjuge o parella de fet, ascendents o descendents de primer grau i línia directa de la persona reagrupant

  Acreditació de l'adequació de l'habitatge

  Per a l'acreditació del vincle:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Taxa municipal: 59,25 euros, que haurà de fer-se efectiva en un termini màxim de 10 dies des del moment de la presentació de la sol·licitud de l'informe.
  Taxa de la Generalitat de Catalunya: 38,22 euros. El pagament de la taxa ha de ser sempre previ a la sol·licitud de l'informe (* consultar a l'apartat d'Observacions com fer el pagament)

  Compromís en el termini de resolució

  Per part de l'Ajuntament, el temps per elaborar el document proposta és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la instància, sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Per part de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de recepció del document proposta.

  Impresos

  Servei responsable

  SECRETARIA D'IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA
  Ca Calabria, 147 (08015 Barcelona)
  Telèfon: 932 701 230
  immigracio.bsf@gencat.cat

  Observacions

 • * Consultar com fer el pagament. Oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya: INF01 / INF04
 • Consultar els canals per rebre l'informe - Com i quan es notifica la resolució?
 • L'informe caduca als 3 mesos des de la data d'emissió.
 • Més informació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya .


  Per rebre informació i assessorament sobre temes d'estrangeria es poden adreçar a:
  CITE - CCOO
  correu electrònic: cite@ccoo.cat
  Telèfon: 93 780 75 62

  AMIC - UGT
  correu electrònic: amic@associacioamic.cat
  Telèfon: 642 87 94 19 (de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00h i de 15:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 15:00h) o bé al 933 04 68 41.

  Informació actualitzada el dia 17-7-2020

  La meva carpeta