Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Informe d'integració social per renovar / modificar la residència temporal


L'informe d'integració social valora l'esforç d'integració de la persona estrangera en procés de renovació o modificació de la seva autorització de residència temporal i que no compleix tots els requisits necessaris. Es valora l'esforç d'integració que ha fet la persona sol·licitant a partir dels cursos i activitats sociolaborals, culturals i lingüístics (català i castellà) degudament acreditats.

Aquest informe pot evitar la irregularitat sobrevinguda i facilitar la renovació o modificació de l'autorització de residència temporal no lucrativa, per reagrupament familiar o de treball per compte d'altri o propi.

L'elaboració de l'informe a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament de Terrassa registra la sol·licitud de la persona interessada i empadronada al municipi, revisa la documentació, realitza una entrevista de valoració de les competències lingüístiques (català i castellà) i n'elabora una proposta d'informe.

El servei requerirà quina documentació original s'ha de presentar el dia de l'entrevista.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Terrassa, major d'edat o major de 16 anys (amb l'autorització del seu representant legal) i que disposi de l'autorització de residència temporal pendent de renovar (entre els 60 dies anteriors i els 90 dies posteriors de la seva caducitat), o la persona que la representi legalment.

Consulteu els requisits previs i les excepcions

Documentació que cal presentar

És important que la sol·licitud estigui degudament emplenada i signada i que s'aporti la documentació requerida en cada cas.

Si no és així, es farà un requeriment a la persona titular, o a la persona que la representi legalment, per esmenar la sol·licitud en un termini màxim de 10 dies mitjançant la Presentació d'instancies i documentació al Registre General de l'Ajuntament (consulteu tràmits relacionats)

Acreditació d'identitat

Acreditació en els casos de tenir el NIE caducat més enllà de 90 dies

Acreditació en els casos que la persona interessada és progenitora d'un/a menor de 16 anys que ha de renovar la seva autorització de residència amb NIE vigent

Acreditacions formatives, de col·laboració en xarxes socials i de competències lingüístiques

Durant l'entrevista es valora el grau de comunicació en català i castellà. En cas d'entendre i parlar les dues llengües no és obligatori aportar cap certificat lingüístic.

Els certificats que s'aportin han d'incloure, obligatòriament, la següent informació: nom i cognoms de l'alumne/a, nom i CIF de l'entitat que l'imparteix, data, signatura i càrrec de qui certifica el curs i nombre d'hores. En cas contrari no es tindran en compte.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

Per part de l'Ajuntament, el temps per elaborar el document proposta és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la instància, sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Per part de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de recepció del document proposta.

Impresos

Servei responsable

SECRETARIA D'IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA
Ca Calabria, 147 (08015 Barcelona)
Telèfon: 932 701 230
immigracio.bsf@gencat.cat

Observacions

 • Consultar els canals per rebre l'informe - Com i quan es notifica la resolució?
 • L'informe caduca als 3 mesos des de la data d'emissió.
 • Més informació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya .

  Per rebre informació i assessorament sobre temes d'estrangeria es poden adreçar a:
  CITE
  Carrer Unió, 23
  Telèfon: 93 780 71 66

  AMIC
  Carrer Unió, 23
  Telèfon: 93 780 93 66

  Informació actualitzada el dia 1-8-2019

  La meva carpeta