Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació de primera utilització i ocupació


Comunicació que la persona promotora fa a l'Ajuntament una vegada finalitzades les obres i abans de la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions següents:

  • Nova planta
  • Ampliacions
  • Canvi d'ús
  • Gran reforma o rehabilitació que comporti la interrupció de la seva utilització i ocupació

L'objectiu de la referida comunicació és verificar que les obres executades s'adeqüen a la llicència d'obres atorgada -o a la comunicació d'obres en casos determinats-.

S'ha de comunicar dins el mes següent a la data d'acabament de les obres.

Junt a la comunicació cal presentar la liquidació definitiva de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que es calcularà a partir dels mòduls establerts en l'ordenança fiscal núm. 2.5 vigent en la data de fi d'obra.

En cas d'ocupació parcial d'un edifici o promoció immobiliària caldrà sol·licitar una llicència de primera utilització i ocupació..

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Empreses constructores i particulars que hagin obtingut prèviament llicència d'obres.

Documentació que cal presentar

 • Certificat final d'obra i d'habitabilitat (original)
 • Certificat del tècnic redactor del projecte conforme els fonaments realitzats s'adapten al projecte d'obres atorgat. En el cas que no s'adaptin, caldrà aportar plànols visats dels fonaments realitzats (original)
 • Certificat tècnic o butlletí de final d'obra que garanteixi la correcta execució del projecte de telecomunicacions, segellat per la Generalitat. (original)
 • Certificat tècnic de posta en marxa de la instal·lació de plaques solars. (original)
 • Contracte de manteniment de la instal·lació de plaques solars per a un mínim de 3 anys (original)
 • Certificat de l'abocador on s'especifiqui la quantitat de terres i runes abocades (original)
 • Plànol / s "as built" acotats (original)
 • Documentació acreditativa d'haver realitzat i lliurat als nous propietaris el "Llibre de l'edifici", signat per tècnic i promotor (original)
 • Sol·licitud de baixa del provisional d'obra (còpia)
 • Fitxa de característiques per acreditar el cost real de l'obra (original)
 • Comprovant de pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (liquidació definitiva) (còpia)
 • Document de renúncia a l'ús de l'aparcament (en edificacions amb llicència mediambiental en tràmit). (original)

En el cas d'actuar com a representant de persona jurídica:

 • Targeta d'identificació fiscal (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa per serveis urbanístics: consulteu l'art. 11è de l'ordenança fiscal 3.2

Fiança:
si cal retirar el provisional d'obres o pals en la vorera ........ 1.000 Euros/u.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

En en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, els serveis tècnics d'urbanisme realitzaran una visita d'inspecció.

Si no es manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Impresos

 • Comunicació de primera ocupació (presencial)
 • Certificat de la instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Certificat visat de la instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Renúncia per no disposar de llicència ambiental d'aparcament (presencial)
 • Certificat final d'obra i d'habitabilitat (format doc)
  imprès

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

En la visita d'inspecció es comprovarà, entre d'altres, que s'ha realitzat:
 1. la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes situats dintre de la zona d'influència de la finca
 2. la reposició correcta de la vorera
 3. la retirada de les plaques de càrrega i descàrrega
 4. la correcta execució de la rasa de connexió al clavegueram
 5. la correcta numeració del portal d'acord llicència atorgada

A l'hora de realitzar la visita d'inspecció, serà el tècnic de l'Ajuntament qui determinarà les entitats (habitatges, naus, oficines, etc) a inspeccionar, i serà responsabilitat del promotor que la visita es pugui realitzar en el dia i hora convinguts.

Informació actualitzada el dia 7-1-2019

La meva carpeta ciutadana