Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació de primera utilització i ocupació


Comunicació que la persona promotora fa a l'Ajuntament una vegada finalitzades les obres i abans de la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions següents:

  • Nova planta
  • Ampliacions
  • Canvi d'ús
  • Gran reforma o rehabilitació que comporti la interrupció de la seva utilització i ocupació

L'objectiu de la referida comunicació és verificar que les obres executades s'adeqüen a la llicència d'obres atorgada -o a la comunicació d'obres en casos determinats-.

S'ha de comunicar dins el mes següent a la data d'acabament de les obres.

Junt a la comunicació cal presentar la liquidació definitiva de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que es calcularà a partir dels mòduls establerts en l'ordenança fiscal núm. 2.5 vigent en la data de fi d'obra.

En cas d'ocupació parcial d'un edifici o promoció immobiliària caldrà sol·licitar una llicència de primera utilització i ocupació..

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Empreses constructores i particulars que hagin obtingut prèviament llicència d'obres.

Documentació que cal presentar

 • Certificat final d'obra i d'habitabilitat (original)
 • Certificat del tècnic redactor del projecte conforme els fonaments realitzats s'adapten al projecte d'obres atorgat. En el cas que no s'adaptin, caldrà aportar plànols visats dels fonaments realitzats (original)
 • Certificat tècnic o butlletí de final d'obra que garanteixi la correcta execució del projecte de telecomunicacions, segellat per la Generalitat. (original)
 • Certificat tècnic de posta en marxa de la instal·lació de plaques solars. (original)
 • Contracte de manteniment de la instal·lació de plaques solars per a un mínim de 3 anys (original)
 • Certificat de l'abocador on s'especifiqui la quantitat de terres i runes abocades (original)
 • Plànol / s "as built" acotats (original)
 • Documentació acreditativa d'haver realitzat i lliurat als nous propietaris el "Llibre de l'edifici", signat per tècnic i promotor (original)
 • Sol·licitud de baixa del provisional d'obra (còpia)
 • Fitxa de característiques per acreditar el cost real de l'obra (original)
 • Comprovant de pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (liquidació definitiva) (còpia)
 • Document de renúncia a l'ús de l'aparcament (en edificacions amb llicència mediambiental en tràmit). (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona (CAATEEB), i el Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona (EBCN).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la comunicació.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa per serveis urbanístics: consulteu l'art. 11è de l'ordenança fiscal 3.2

Fiança:
si cal retirar el provisional d'obres o pals en la vorera ........ 1.000 Euros/u.

Compromís en el termini de resolució

En en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, els serveis tècnics d'urbanisme realitzaran una visita d'inspecció.

Si no es manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Impresos

 • Comunicació de primera ocupació (presencial)
 • Certificat de la instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Certificat visat de la instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Renúncia per no disposar de llicència ambiental d'aparcament (presencial)
 • Certificat final d'obra i d'habitabilitat (format doc)
  imprès

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

En la visita d'inspecció es comprovarà, entre d'altres, que s'ha realitzat:
 1. la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes situats dintre de la zona d'influència de la finca
 2. la reposició correcta de la vorera
 3. la retirada de les plaques de càrrega i descàrrega
 4. la correcta execució de la rasa de connexió al clavegueram
 5. la correcta numeració del portal d'acord llicència atorgada

A l'hora de realitzar la visita d'inspecció, serà el tècnic de l'Ajuntament qui determinarà les entitats (habitatges, naus, oficines, etc) a inspeccionar, i serà responsabilitat del promotor que la visita es pugui realitzar en el dia i hora convinguts.

Informació actualitzada el dia 7-1-2019

La meva carpeta