Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres majors


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:


 • Tipus 1: obres que no requereixen projecte visat
  • Construcció o instal·lació de qualsevol piscina d'ús comunitari o col·lectiu
  • Moviments de terres en terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable
  • Instal·lació d'antenes de telefonia mòbil (major de 300 m2 i/o amb impacte en elements protegits o domini públic)

 • Tipus 2: obres que requereixen projecte visat
  • Construccions d'obra nova
  • Instal·lació de pèrgoles, porxos, cases prefabricades, estacions transformadores i similars
  • Ampliacions de superfície i/o volum
  • Obres de reforma que comportin canvi d'ús a habitatge
  • Obres de reforma que comportin variació del nombre d'entitats
  • Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d'entitats i/o elements de l'immoble
  • Nova instal·lació d'ascensors i aparells elevadors
  • Intervencions en els àmbits protegits d'edificis incorporats al Catàleg d'Edificis Històrico-Artístics • Consideració de la fauna protegida en la tramitació de llicències d'obres
 • Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal sol·licitar una llicència d'obres majors a l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).


  Important a l'hora d'emplenar el formulari telemàtic

  La sol·licitud ha d'anar a nom de la persona o entitat titular de la llicència.

  En cas d'actuar en representació de la persona o entitat titular, cal indicar-ho a les dades del formulari. Cal prémer l'opció
  "Vull actuar com a representant".


  Més informació  » Criteris en la presentació de projectes d'obres

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Empreses constructores i particulars.

  Documentació que cal presentar

  • Projecte d'obres bàsic (original)
  • Projecte d'obres bàsic i executiu (original)
  • Projecte d'obres executiu (original)
  • Full d'assumpció de la direcció facultativa (arquitecte / enginyer) (original)
  • Full d'assumpció de la direcció facultativa (arquitecte tècnic / aparellador) (original)
  • Certificat de solidesa (en les legalitzacions) (original)
  • Nomenament de contractista (en imprès municipal o del Gremi de la Construcció del Vallès), o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l'inici de les obres (presencial) (original)
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge (original)
  • Fitxa de característiques o justificació de la base imposable en aplicació del mètode de càlcul establert a l'art. 5è de l'Ordenança Fiscal núm. 2.5 vigent. (original)
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament (original)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics , si s'escau (presencial). (original)
  • Document d'acceptació de residus de la construcció segons model (original)
  • Declaració responsable professional sobre fauna protegida (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona (CAATEEB), i el Col·legi d'enginyers graduats i enginyers tècnics industrials de Barcelona (EBCN).

  Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Taxa per serveis urbanístics: consulteu l'ordenança fiscal núm. 3.2

  Placa d'obres: 20,31 €

  ICIO: 4 % del cost d'execució material

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  2 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  NEGATIU quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; es tracta de moviments de terres i aplanaments; són obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta; són cases prefabricades o instal·lacions similars; es tracta de tala de masses arbòries o similars que puguin afectar el paisatge

  POSITIU en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres majors (presencial)
  • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
   imprès
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
   imprès
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Nomenament de contractista
  • Escrit de compromís a nomenar contractista d'obres
  • Escrit de compromís i renúncia (manca d'expedient ambiental) (presencial)
  • Escrit de compromís i renúncia (ús indefinit de l'activitat) (presencial)
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Declaració responsable professional sobre fauna protegida

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

 • Taxa per serveis urbanístics: les obres iniciades abans d'haver obtingut l'oportuna llicència, hauran de satisfer el doble de la taxa que els correspondria aplicar en funció dels supòsits establerts a l'ordenança fiscal 3.2, amb una quota mínima de 549,35 €

 • Taxa per ocupació de la via pública: si l'obra contempla la instal·lació de bastides, tanques, sitges i altres elements auxiliars de la construcció, haureu d'acreditar el pagament de la taxa corresponent (vegeu l'ordenança fiscal 3.11).

 • Termini màxim de pagament de les taxes i fiances: 3 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Per defecte, la llicència s'atorga amb uns terminis d'inici d'1 any i d'acabament de 3 anys. No obstant, i únicament en els casos d'obra nova, es podrà sol·licitar l'acolliment dels terminis de 3 anys (inici) i 5 anys (acabament) establerts a la modificació de l'Ordenança de Llicències. Passats aquests terminis es produirà la caducitat de la llicència.

 • Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera i la calçada, si escau.

 • Dins del mes següent a la data d'acabament de les obres, cal sol·licitar la llicència de primera ocupació.

 • El projecte d'obres ha de contemplar la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes que puguin estar situats dintre de la zona d'influència de la finca.

 • La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de les llicències ambientals relacionades, la connexió al clavegueram, la instal·lació de la bastida, la grua o tanca provisional d'obres, ni l'autorització dels treballs de càrrega i descàrrega. A tals efectes caldrà obtenir la corresponent llicència o autorització.

 • Informació actualitzada el dia 17-9-2020

  La meva carpeta