Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres majors


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:


Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Empreses constructores i particulars.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

 • Taxa per serveis urbanístics: consulteu l'ordenança fiscal núm. 3.2

 • Placa d'obres: 19,52 €

 • Fiança gestió de residus: 11 €/tona (amb un mínim de 150,00 €)

 • ICIO: 3,57% del cost d'execució material

 • Termini legal de resolució i silenci administratiu

  2 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  NEGATIU quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; es tracta de moviments de terres i aplanaments; són obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta; són cases prefabricades o instal·lacions similars; es tracta de tala de masses arbòries o similars que puguin afectar el paisatge

  POSITIU en la resta de supòsits.

  Impresos

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

 • Taxa per serveis urbanístics: les obres iniciades abans d'haver obtingut l'oportuna llicència, hauran de satisfer el doble de la taxa que els correspondria aplicar en funció dels supòsits establerts a l'ordenança fiscal 3.2, amb una quota mínima de 538,58 €

 • Taxa per ocupació de la via pública: si l'obra contempla la instal·lació de bastides, tanques, sitges i altres elements auxiliars de la construcció, haureu d'acreditar el pagament de la taxa corresponent (vegeu l'ordenança fiscal 3.11).

 • Termini màxim de pagament de les taxes i fiances: 3 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Per defecte, la llicència s'atorga amb uns terminis d'inici d'1 any i d'acabament de 3 anys. No obstant, i únicament en els casos d'obra nova, es podrà sol·licitar l'acolliment dels terminis de 3 anys (inici) i 5 anys (acabament) establerts a la modificació de l'Ordenança de Llicències. Passats aquests terminis es produirà la caducitat de la llicència.

 • Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera i la calçada, si escau.

 • Dins del mes següent a la data d'acabament de les obres, cal sol·licitar la llicència de primera ocupació.

 • El projecte d'obres ha de contemplar la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes que puguin estar situats dintre de la zona d'influència de la finca.

 • La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de les llicències ambientals relacionades, la connexió al clavegueram, la instal·lació de la bastida, la grua o tanca provisional d'obres, ni l'autorització dels treballs de càrrega i descàrrega. A tals efectes caldrà obtenir la corresponent llicència o autorització.

 • Informació actualitzada el dia 24-2-2017

  La meva carpeta