Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres majors


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:


 • Tipus 1: obres que no requereixen projecte visat
  • Construcció o instal·lació de qualsevol piscina d'ús comunitari o col·lectiu
  • Moviments de terres en terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable
  • Instal·lació d'antenes de telefonia mòbil (major de 300 m2 i/o amb impacte en elements protegits o domini públic)

 • Tipus 2: obres que requereixen projecte visat
  • Construccions d'obra nova
  • Instal·lació de pèrgoles, porxos, cases prefabricades, estacions transformadores i similars
  • Ampliacions de superfície i/o volum
  • Obres de reforma que comportin canvi d'ús a habitatge
  • Obres de reforma que comportin variació del nombre d'entitats
  • Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d'entitats i/o elements de l'immoble
  • Nova instal·lació d'ascensors i aparells elevadors
  • Intervencions en els àmbits protegits d'edificis incorporats al Catàleg d'Edificis Històrico-Artístics • Consideració de la fauna protegida en la tramitació de llicències d'obres
 • Si voleu assegurar-vos que per realitzar les obres que teniu previstes us cal sol·licitar una llicència d'obres majors a l'ajuntament, respongueu les preguntes guiades del Qüestionari d'obres (compatible només amb Google Chrome).


  Important a l'hora d'emplenar el formulari telemàtic

  La sol·licitud ha d'anar a nom de la persona o entitat titular de la llicència.

  En cas d'actuar en representació de la persona o entitat titular, cal indicar-ho a les dades del formulari. Cal prémer l'opció
  "Vull actuar com a representant".


  Més informació  » Criteris en la presentació de projectes d'obres

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Empreses constructores i particulars.

  Documentació que cal presentar

  • Projecte d'obres bàsic (original)
  • Projecte d'obres bàsic i executiu (original)
  • Projecte d'obres executiu (original)
  • Full d'assumpció de la direcció facultativa (arquitecte / enginyer) (original)
  • Full d'assumpció de la direcció facultativa (arquitecte tècnic / aparellador) (original)
  • Certificat de solidesa (en les legalitzacions) (original)
  • Nomenament de contractista (en imprès municipal o del Gremi de la Construcció del Vallès), o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l'inici de les obres (presencial) (original)
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge (original)
  • Fitxa de característiques o justificació de la base imposable en aplicació del mètode de càlcul establert a l'art. 5è de l'Ordenança Fiscal núm. 2.5 vigent. (original)
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament (original)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics , si s'escau (presencial). (original)
  • Document d'acceptació de residus de la construcció segons model (original)
  • Declaració responsable professional sobre fauna protegida (original)

  En el cas d'actuar com a representant de persona jurídica:

  • Targeta d'identificació fiscal (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Taxa per serveis urbanístics: consulteu l'ordenança fiscal núm. 3.2

  Placa d'obres: 20,31 €

  ICIO: 4 % del cost d'execució material

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  2 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  NEGATIU quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; es tracta de moviments de terres i aplanaments; són obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta; són cases prefabricades o instal·lacions similars; es tracta de tala de masses arbòries o similars que puguin afectar el paisatge

  POSITIU en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres majors (presencial)
  • Model de document d'acceptació de residus de la construcció
   imprès
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
   imprès
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Nomenament de contractista
  • Escrit de compromís a nomenar contractista d'obres
  • Escrit de compromís i renúncia (manca d'expedient ambiental) (presencial)
  • Escrit de compromís i renúncia (ús indefinit de l'activitat) (presencial)
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres que afectin els serveis de subministrament
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Declaració responsable professional sobre fauna protegida

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

 • Taxa per serveis urbanístics: les obres iniciades abans d'haver obtingut l'oportuna llicència, hauran de satisfer el doble de la taxa que els correspondria aplicar en funció dels supòsits establerts a l'ordenança fiscal 3.2, amb una quota mínima de 549,35 €.

 • Taxa per ocupació de la via pública: si l'obra contempla la instal·lació de bastides, tanques, sitges i altres elements auxiliars de la construcció, haureu d'acreditar el pagament de la taxa corresponent (vegeu l'ordenança fiscal 3.11).

 • Termini màxim de pagament de les taxes i fiances: 3 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Per defecte, la llicència s'atorga amb uns terminis d'inici d'1 any i d'acabament de 3 anys. No obstant, i únicament en els casos d'obra nova, es podrà sol·licitar l'acolliment dels terminis de 3 anys (inici) i 5 anys (acabament) establerts a la modificació de l'Ordenança de Llicències. Passats aquests terminis es produirà la caducitat de la llicència.

 • Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera i la calçada, si escau.

 • Dins del mes següent a la data d'acabament de les obres, cal sol·licitar la llicència de primera ocupació.

 • El projecte d'obres ha de contemplar la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes que puguin estar situats dintre de la zona d'influència de la finca.

 • La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de les llicències ambientals relacionades, la connexió al clavegueram, la instal·lació de la bastida, la grua o tanca provisional d'obres, ni l'autorització dels treballs de càrrega i descàrrega. A tals efectes caldrà obtenir la corresponent llicència o autorització.

 • Informació actualitzada el dia 2-3-2022

  La meva carpeta ciutadana