Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Llicència d'obres majors

Llicència d'obres majors


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:

 • Obres que no requereixen projecte visat
  • Construcció de piscines d'ús comunitari
  • Moviments de terres en sòl no urbanitzable
  • Instal·lació d'antenes de telefonia mòbil (major de 300 m2 i/o amb impacte en elements protegits o domini públic)

 • Obres que requereixen projecte visat
  • Obra nova
  • Instal·lació de pèrgoles, porxos, cases prefabridades, estacions transformadores i similars
  • Ampliacions de superfície i/o volum
  • Obres de reforma que comportin canvi d'ús a habitatge
  • Obres de reforma que comportin variació del nombre d'entitats
  • Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d'entitats i elements de l'immoble
  • Instal·lació d'ascensors i aparells elevadors
  • Intervencions en els àmbits protegits d'edificis del Catàleg d'Edificis Històrico-Artístics


Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Llicència d'obres majors amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Llicència d'obres majors Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Empreses constructores i particulars.

Documentació que cal presentar

 • Projecte tècnic visat que inclogui: avaluació dels residus de la construcció, indicant abocador; i aixecament topogràfic si és una edificació aïllada (en proj.bàsic); amidaments; plec de condicions; i certificat d'eficiència energètica (en proj.executiu). En tots: justificació del compliment de la normativa. (original)
 • Full d'assumpció de la direcció facultativa (arquitecte / enginyer) (original)
 • Full d'assumpció de la direcció facultativa (arquitecte tècnic / aparellador) (original)
 • Certificat de solidesa (en les legalitzacions) (original)
 • Nomenament de contractista (en imprès municipal o del Gremi de la Construcció del Vallès), o escrit de compromís a nomenar contractista abans de l'inici de les obres (presencial) (original)
 • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge (original)
 • Fitxa de característiques o justificació de la base imposable en aplicació del mètode de càlcul establert a l'art. 5è de l'Ordenança Fiscal núm. 2.5 vigent. (original)
 • Estudi de seguretat i salut (en el moment de la presentació del projecte executiu) (original)
 • Programa de control de qualitat (en el moment de la presentació del projecte executiu) (original)
 • Projecte d'energia solar tèrmica (original)
 • Projecte tècnic de telecomunicacions (original)
 • Estudi geotècnic (original)
 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics, si s'escau (presencial). (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

 • Taxa per serveis urbanístics: consulteu l'ordenança fiscal núm. 3.2

 • Placa d'obres: 19,52 €

 • Fiança gestió de residus: 11 €/tona (amb un mínim de 150,00 €)

 • ICIO: 3,57% del cost d'execució material

 • Termini legal de resolució i silenci administratiu

  2 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  NEGATIU quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; es tracta de moviments de terres i aplanaments; són obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta; són cases prefabricades o instal·lacions similars; es tracta de tala de masses arbòries o similars que puguin afectar el paisatge

  POSITIU en la resta de supòsits.

  Impresos

  • Sol·licitud de llicència d'obres majors (presencial)
  • Declaració responsable per l'exercici professional (urbanisme)
  • Nomenament de contractista
  • Escrit de compromís a nomenar contractista d'obres
  • Escrit de compromís i renúncia (manca d'expedient ambiental) (presencial)
  • Escrit de compromís i renúncia (ús indefinit de l'activitat) (presencial)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
   imprès

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

 • Taxa per serveis urbanístics: les obres iniciades abans d'haver obtingut l'oportuna llicència, hauran de satisfer el doble de la taxa que els correspondria aplicar en funció dels supòsits establerts a l'ordenança fiscal 3.2, amb una quota mínima de 538,58 €

 • Taxa per ocupació de la via pública: si l'obra contempla la instal·lació de bastides, tanques, sitges i altres elements auxiliars de la construcció, haureu d'acreditar el pagament de la taxa corresponent (vegeu l'ordenança fiscal 3.11).

 • Termini màxim de pagament de les taxes i fiances: 3 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Per defecte, la llicència s'atorga amb uns terminis d'inici d'1 any i d'acabament de 3 anys. No obstant, i únicament en els casos d'obra nova, es podrà sol·licitar l'acolliment dels terminis de 3 anys (inici) i 5 anys (acabament) establerts a la modificació de l'Ordenança de Llicències. Passats aquests terminis es produirà la caducitat de la llicència.

 • Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera i la calçada, si escau.

 • Dins del mes següent a la data d'acabament de les obres, cal sol·licitar la llicència de primera ocupació.

 • El projecte d'obres ha de contemplar la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes que puguin estar situats dintre de la zona d'influència de la finca.

 • La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de les llicències ambientals relacionades, la connexió al clavegueram, la instal·lació de la bastida, la grua o tanca provisional d'obres, ni l'autorització dels treballs de càrrega i descàrrega. A tals efectes caldrà obtenir la corresponent llicència o autorització.

  Informació actualitzada el dia 24-2-2017

 •  
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)