Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Certificat del Padró Municipal d'HabitantsINFORMACIÓ IMPORTANT
En cas d'haver d'acreditar la residència o convivència actual per gestions relacionades amb la COVID-19 (justificació de GRUPS BOMBOLLA, moratòria d'Hipoteca, etc...) podeu descarregar-vos el justificant mitjançant el tràmit del Volant del Padró Municipal d'Habitants .El Certificat és el document emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment la residència individual o col·lectiva d'una persona .

El document constitueix prova davant qualsevol procés administratiu o judicial.

Es pot demanar per demostrar la convivència en un domicili on ja no s'està empadronat/da, o per certificar veïnatge civil, per la declaració d'hereus, pensions de viduïtat, separació o divorci, expropiació d'habitatge, i altres demandes.

Els certificats de convivència poden ser d'un període determinat:

 • Sol·licitud de certificats posteriors a 1991: Certificats amb dades informatitzades i a partir del 1996, de gestió automatitzada, per la qual cosa no s'apliquen taxes.
 • Sol·licitud de certificats anteriors a 1991: Document emès pel Departament de Població, amb dades que no estan informatitzades i requereix gestió d'arxiu. Aquests certificats se'ls hi aplica la taxa corresponent.


  Procediment de sol·licitud i pagament:

  1. Pas 1: Fer la sol·licitud
  2. Pas 2: El Servei de Població contactarà amb la persona sol·licitant per telèfon, per confirmar si es pot emetre el certificat sol·licitat, i informar de la taxa que s'aplicarà i el mitjà per efectuar el pagament d'aquesta taxa i lliurament del certificat.
  3. Pas 3: Efectuar el pagament de la taxa mitjançant el tràmit Pagament de la taxa per l'emissió de documents.
  4. Pas 4: Rebre el certificat: el certificat es tramet per notificació electrònica un cop fet el pagament de la corresponent taxa, si procedeix.

  El redactat en suport electrònic que incorpori dades que estiguin signades electrònicament té caràcter de document original, per tant cal conservar-lo en format electrònic ja que les còpies impreses, en principi, no tenen validesa jurídica.


  Opcions per a la presentació de la sol·licitud

 • Per Internet: accedint a l'apartat OMPLIU EL FORMULARI (Id.Obligatòria). Cal signar el formulari electrònicament amb certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...). En cas de no disposar-ne, de certificat electrònic personal, es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.
  El certificat de padró s'enviarà mitjançant notificació electrònica a l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud, per tant si hi ha un error a l'adreça electrònica o número de telèfon mòbil, no serà possible la recepció del certificat sol·licitat.
  A la sol·licitud s'ha de fer constar el motiu pel qual es demana el certificat: matrimoni, educació, DNI, NIE, nacionalitat, ingrés mínim vital, notaria, divorci, separació, defunció, temes judicials, beques, altres.

 • Presencialment: en el cas de persones que no poden accedir al certificat digital (persones amb passaport, o persones sense els mitjans tecnològics) caldrà demanar cita prèvia presencial.
  En el cas d'actuar en representació d'una altra persona, s'ha de presentar autorització (original) de la persona titular, degudament firmada, juntament amb fotocòpia del DNI, Tarjeta de Residència o Passaport; aixi com, documentació identificativa original de la persona autoritzada.

 • Per telèfon: trucant al 900 922 010 (servei del 010 Informació i Tràmits per Telèfon) en el cas de persones que viuen fora del municipi i no poden accedir al certificat digital per fer el tràmit per Internet (persones amb passaport, o persones sense els mitjans tecnològics), on se li gestionarà la sol·licitud.
  El certificat s'enviarà per correu postal a l'adreça que s'indiqui, prèvia comprovació de dades d'empadronament a la ciutat de residència, si s'escau.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  La persona interessada, la persona degudament autoritzada o la persona que la representi legalment.
  En el cas de menors la persona sol·licitant ha de ser el pare, la mare o el/la tutor/a legal.
  En el cas que el certificat s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, el poden sol·licitar el cònjuge o els fills (acreditant la relació de parentiu) o la persona que consti com a hereu/va (acreditat mitjançant el testament).
  Les notàries i notaris, en l'exercici de la seva activitat, poden també sol·licitar els certificats en nom dels descendents i/o ascendents de la persona difunta.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació d'una altra persona, és obligatori presentar, tant en la sol·licitud per Internet com en la sol·licitud presencial la següent documentació:

  • Autorització de la persona titular, degudament firmada, i (original)
  • Document d'identitat , Targeta de Residència o Passaport, de la persona que autoritza (còpia)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Ordenança fiscal 3.1 - Taxa per a l'administració de documents i serveis administratius(art. 6.1.8)
  Certificacions posteriors a 1991......................... gratuïtes
  Certificacions des del 1975 fins a 1991 ............ 30,94 euros
  Certificacions anteriors al 1975 ........................ 43,71 euros

  Compromís en el termini de resolució

  15 dies hàbils

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  No aplica

  Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial
  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona

  Servei responsable

  Població
  Ca de la Unió, 36 1 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  padro.habitants@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 14-4-2021

 • La meva carpeta