Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Certificat del Padró Municipal d'HabitantsINFORMACIÓ IMPORTANT
En cas d'haver d'acreditar la residència o convivència actual per gestions relacionades amb la COVID-19 (justificació de GRUPS BOMBOLLA, moratòria d'Hipoteca, etc...) podeu descarregar-vos el justificant mitjançant el tràmit del Volant del Padró Municipal d'Habitants .Document de l'Ajuntament que acredita fefaentment la residència individual o col·lectiva d'una persona a partir de l'1 de maig de 1996.
Els certificats de convivència poden ser d'un període determinat.
El document constitueix prova davant qualsevol procés administratiu o judicial.

En la sol·licitud s'ha de fer constar el motiu per tal que el document acrediti la situació necessària a la tramitació.

Alguns tipus de certificats segons el motiu:
Expropiació habitatge ...................... anys de residència a l'habitatge
Veïnatge civil .................................. 10 últims anys de residència
Declaració d'hereus ab-intestat ......... residència en la data de defunció
Pensions de viduïtat ......................... anys de convivència amb el/la cònjuge
Separació o divorci........................... durada de la no convivència

Generació de certificats:
- Immediats: es generen automàticament a les oficines d'atenció ciutadana (OAC's). Acrediten situacions padronals a partir de l'1 de maig de 1996, i es lliuran de forma immediata, prèvia acreditació.
- Emissió pel departament de Padró d'habitants: la sol·licitud pot fer-se per internet o presencialment a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana (OAC's). Són certificats que tenen per objecte una tramitació específica per requeriment de l'organisme destinatari. També són els que han d'acreditar situacions padronals anteriors a l'1 de maig de 1996, dades que no estan automatitzades.

En la tramitació per internet, el formulari s'ha de signar electrònicament amb certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...). En cas de no disposar-ne, de certificat electrònic personal, es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

Procediment de sol·licitud i pagament, si procedeix:

  1. Pas 1: Fer la sol·licitud
  2. Pas 2: Esperar que el servei del Padró Municipal d'Habitants us confirmi, per correu electrònic o per telèfon. que pot emetre's el certificat sol·licitat, i quina taxa haureu de pagar.
  3. Pas 3: Efectuar el pagament de la taxa mitjançant el tràmit Pagament de la taxa per l'emissió de documents.
  4. Pas 4: Rebre el certificat: el certificat es tramet per correu electrònic un cop fet el pagament de la corresponent taxa, si procedeix.

El redactat en suport electrònic que incorpori dades que estiguin signades electrònicament té caràcter de document original, per tant cal conservar-lo en format electrònic ja que les còpies impreses, en principi, no tenen validesa jurídica.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

La persona interessada, la persona degudament autoritzada o la persona que la representi legalment.
En el cas de menors la persona sol·licitant ha de ser el pare, la mare o el/la tutor/a legal.
En el cas que el certificat s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, el poden sol·licitar el cònjuge o els fills (acreditant la relació de parentiu) o la persona que consti com a hereu/va (acreditat mitjançant el testament).
Les notàries i notaris, en l'exercici de la seva activitat, poden també sol·licitar els certificats en nom dels descendents i/o ascendents de la persona difunta.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Any 2020
Certificacions a partir de 01.05.1996............................. gratuïtes
Certificacions des del 1975 fins al 30.04.1996 ............ 30,94 euros
Certificacions anteriors al 1975 .................................... 43,71 euros

Compromís en el termini de resolució

30 dies hàbils

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Servei de Població
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
padro.habitants@terrassa.cat

Observacions

Els certificats s'enviaran a l'adreça de correu electrónic indicat a la sol·licitud. En el cas dels certificats anteriors a l'1-05-1996 , que requereixen pagament de la taxa, s'enviaran un cop s'hagi fet efectiu el pagament de la corresponent taxa.

Informació actualitzada el dia 17-11-2020

La meva carpeta