Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat


Tràmit que s'ha de realitzar a l'Ajuntament per posar en coneixement una modificació no substancial i/o no significativa d'una activitat, un establiment o instal·ació ja existent que disposa de legalització, ja sigui per autorització, llicència o comunicació.

Les modificacions no substancials poden produir o no afectacions de tipus ambientals, de seguretat i de salut de les persones i els béns i és necessària la intervenció d'un tècnic competent per valorar dita afectació en tots els casos, fins i tot per descartar que la modificació sigui substancial.

Per poder considerar no substancial i/o no significativa una modificació, caldrà complir el que es disposa a:

 • l'article 59 de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.

 • l'article 4 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Els tècnics municipals han de poder valorar l'abast de la modificació per determinar si és o no substancial i si afecta o no a les persones i al medi ambient. La normativa estableix que les modificacions no substancials que afecten a les persones o al medi ambient han de posar-se en coneixement de l'administració competent i, d'altra banda, que les modificacions que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient, han de figurar en les actes de les inspeccions o controls periòdics que es realitzin als establiments.

  Les modificacions substancials d'una activitat, un establiment o instal·lació s'han de legalitzar mitjançant el formulari que correspongui d'acord amb el règim d'intervenció al que estigui sotmès (Autorització, Llicència o Comunicació), marcant la casella de modificació.


  Requisits previs

  Abans d'iniciar l'activitat o instal·lació, el titular de la mateixa o el seu representant legal, ha de realitzar els tràmits següents:

 • Obtenir llicència d'obres o haver comunicat l'execució de les obres d'adequació del local, si és el cas.

 • Des del 4 de desembre de 2017, en aplicació del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, totes les edificacions i establiments han de ser accessibles i utilitzables. Consulteu la informació bàsica sobre l'accessibilitat en locals.

 • Comprovar si són necessaris informes previs d'altres administracions i obtenir-los (informe favorable de l'Agència Catalana de Residus, de l'Oficina de Gestió Ambiental, acta favorable en matèria de seguretat contra incendis, declaració o informe d'impacte ambiental, informe favorable del departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, etc.)

 • Obtenir tots els títols administratius habilitants, si la normativa sectorial de l'activitat o instal·lació ho exigeix.

 • Presentar una Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments (Real Decret Llei 191/2011). Es poden consultar els requisits que s'apliquen per a cada activitat en el quadre adjunt.


 • Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Les persones físiques o jurídiques (autònoms, entitats i empreses o el seu representant legal) que vulguin fer una modificació no substancial d'una activitat, instal·lació o establiment.

  En cas de presentar el formulari en nom d'un altre per representació, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua i disposar dels documents que ho acreditin.

  Documentació que cal presentar

  Consulteu l'apartat d'Observacions, on consten tots els requisits de la documentació tècnica.

  En el supòsit que la persona que tramita la Comunicació no sigui la persona titular de l'activitat, cal aportar:

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Quan la modificació no substancial requereixi que s'efectuï una visita de verificació per comprovar el compliment de la normativa, s'aplicarà l'Ordenança Fiscal 3.33, article 10.1

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini de presentació

  Autoritzacions i llicències: abans d'efectuar la modificació, que no es podrà dur a terme fins que s'obtingui l'informe favorable de l'administració competent.

  Comunicacions: quan s'hagi efectuat la modificació, una vegada finalitzades les instal·lacions i obres necessàries, sota la responsabilitat del tècnic que l'hagi valorat com a no substancial i sempre que no sigui necessària l'obtenció prèviament d'informe favorable de l'administració competent.

  Compromís en el termini de resolució

  Autoritzacions i llicències: l'Ajuntament resoldrà incorporant la modificació no substancials a les prescripcions tècniques que afecten l'activitat en el termini d'un mes des de l'emissió de l'informe favorable de l'administració competent.

  Comunicacions: és eficaç des de la seva entrada al Registre General de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot efectuar la modificació no substancial sobre l'activitat sota la responsabilitat del tècnic i del titular que l'han valorat com a no substancial, sempre que vagi acompanyada de la documentació tècnica requerida per la normativa sectorial que li sigui d'aplicació a l'activitat, instal·lació o establiment.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Impresos

  Servei responsable

  Activitats Econòmiques
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000

  Observacions

  La presentació d'aquesta comunicació faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen i pot comportar l'emissió d'una resolució si tècnicament es valora la necessitat de notificar prescripcions específiques amb motiu de la modificació.


  Ajudes


  La documentació tècnica anirà visada pel Col·legi Professional o acompanyada de la Pòlissa de Responsabilitat Civil del tècnic i ha de complir els següents requisits:

  1. Memòria descriptiva: ha de definir els paràmetres valorats per qualificar les modificacions com a no substancials i/o significatives i tots aquells aspectes (ambientals, de seguretat, etc.) que es modifiquen en l'activitat respecte a la situació preexistent.

   Ha de contenir els paràmetres de l'article 59.2 de la Llei 20/2009 i/o l'article 4 de la Llei 3/2010. O bé els paràmetres que es publiquin pels respectius reglaments o, en absència d'aquests, els criteris publicats per les Dir. Gral. de Qualitat Ambiental i de Prevenció d'incendis i Salvaments per qualificar les modificacions com a substancials o no substancials o no significatives.

  2. Certificat tècnic: signat per un tècnic competent amb indicació expressa dels paràmetres valorats com a canvi no substancial i/o no significatiu i on s'exposi tots els aspectes de la modificació. Aquest certificat serà obligatori, excepte quan la modificació necessiti informe previ de la Generalitat de Catalunya.

  3. Plànols de situació inicial i proposada: a escala 1:50, 1:100 o 1:200, amb definició de les modificacions realitzades, nous elements, implantació de noves o canvis d'installacions i maquinària i actualització de la resta de l'activitat si el tècnic ho valora oportú.

   El plànol serà obligatori sempre que la modificació suposi un canvi en la configuració de l'establiment, el local o la instal·lació.

  Informació actualitzada el dia 23-7-2019

  La meva carpeta ciutadana